Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

dan daha uygundur. Bununla beraber ihtimam­  Unesconın iş birliği ile tanzim edilmiş olan tec­
   la seçilmiş kitaplardan müteşekkel bir kolleksi- rübe projesi programımn bir de bibliobüs ihtiva
   yon taşıyan bir bibliobüsün kitap bakımından ettiğine işaret etmek lâzundır.
   fakir birçok küçük köy kütüphanelerinden da­   Şehirlerde yeni mahallî kütüphane şubeleri
   ha mükemmel, daha uygun bir hizmet ifa edece­  inşa edilmiş olmasından dolayı seyyar kütüpha­
   ğine şüphe yoktur.
                            nenin önünde sonunda ortadan kalkacağı tabii
     Buna ilâveten bibliobüs, birçok kütüphane isede o, köy bölgelerinde oturan halka kitap tev­
   servislerinin henüz emekleme devresinde bulun­  zi meselesi için devamlı bir hâl çaresi olabilir.
   duğu memleketlerde büyük hizmetler ifa edebi­
                                    I
  lir; bu mevzunda, Hindistanm Delhi şehri için (Cahiers de l'U. . V. nm Mart 1955 sayısından).
                        •  •  •
                     .    T. C.
  < >
  < >
          Ziraat              Bankası
             Yurd içinde 491 Şube ve Ajansı, Dünyanın   her
             tarafında  muhabirleriyle   Sayın  Müşterilerinin
                       emrindedir.

                 Vadeli, yadesiz Tasarruf Hesaplan 1953

                     İkramiyeleri Yekûnu:
                       1.000.000 Lira
                          oOo

  < >
  < >
                    15 Ev,  4 TRAKTÖR

                  ve dolgun  para ikramiyeleri.


               İkramiye çıkmamış yerler arasında ayrıca eşya
                      ikramiyesi çekilişleri.
              iştirak şartlanm Şube ve Ajanslarımızdan öğreniniz.
                                                 417
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12