Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

r      rak değişmektedir. Küçük model seyyar kütüp­ orada sabit bir tesis kurulması lüzumlu bir hale
      hanelerle 750, daha büyükleri ile 3000 e kadar  gelir.
      kitap taşınabildiğinden en çok kullanılanlar    Harp içinde şubelerin kullanılması zorlaş­
      2000 - 3000 arasında kitap nakledenlerdir. Sefe­ tığı zaman Hastings, seyyar kütüphanesini Lon-
      rin uzunluğu günde 40 kilometreden 80 kilo­  ra'nın belediye şubelerinden biri olan St. Panc-
      metreye ve durakların sajası da günde 10 dan rasa idare etmişti. Dört harp yılı içinde Hasting­
      35 e kadar gidebilir. Masraflara gelince, o da s'in bibhobüsü, sivil müdafa teşkilâtına, hasta-
      muadil bir nüfus tahsis olunan sabit bir kütüp- hane personeline mensup binlerce şahsa ve as­
      haneninkinin aşağı yukarı aymdır.        kerlere iki çalışma, devresi arsında geçen uzun
                                bekleme saatlerinde okuyacak kitaplar temin et­
                               mek sureti ile büyük hizmet ifa etmiştir. Bu­
                               gün bile Londra'nın mahallelerinde yeni kütüp­
                                hane şubelerinininşasına intizaren geçici bir ted­
                               bir olarak bibliobüsler kullanılmaktadır.
                                  Fransa'ya Provence Bibliobüsünü kazandı­
                          mm    ran da yine harp olmuştur. Ük önceleri askerle­
                               re kitap temini için tesis edilmiş olan bu teşeb­
                               büs, Fransanın güneyinde hücra köylerde oturan
                          m     şajııslar için önemli sosyal hizmet haline inkilap
                                etmiş olup Marsilya'da ünlenmiş olan üç otobüs
                               vasıtasiyle icra edilmektedir.
                                  Bununla beraber bu otobüsler sadece sey­
                               yar kütüphane olmajap aym  zamanda seyyar
            BibUobüsün içten görünüşü      sinema ve tiyatro hizmetini de görmekte, kanu­
        Seyyar kütüphanelerce ödünç verilmiş olan  nî sosyal yardımları temin etmekte, sosyal işler­
      kitap sayısı ile köy kütüphaneleri tarafından  de tavsiyeler yapmakta, bir kooperatif satış
      ödünç verilmiş kitap sayısı arasında yapılan bir  ajansı idare etmekte, turistik bilgUer toplan­
      mukayese  seyyar kütüphanenin okumağı daha   makta ve hattâ dağlarda münzevi köylerin sa­
      çok teşvik ettiğini göstermiştir, bir mahallî ida­ kinleri için küçük sanat kursları bile açmakta-
      re, kütüphanesinin seyyar şubesinin sabit şube­ dır.Bu suretle: Bibliobüs, önemli bir sosyal gö­
      sinden üç defa daha fazla kitap ödünç verdiğini rev ifa etmektedir; zira hücra bölgelerde, yaşa­
      ifade etmiştir.                  mayı daha hoş bir hale getirmekle kırlardan şe­
                               hirlere doğru olan akmı durdurmağa yardım
        Şehir ilçeleri (1) de şehrin uzak mahalle­ etmektedir. Zamanla Provence'de bu çalışmanın
      lerinde hizmet gören seyyar kütüphanelere sa­ en büyük kısmmı mahallî idare makamlarma
      hiptirler Susseş'de Hastings'in harpten önce ku­  tevdi için projeler hazırlanmıştır.
      rulmuş bulunan seyyar kütüphanesi her hafta
      muayyen  bir tarifeye göre tesbit edilmiş olan  Hollanda'da, bibliobüs ilk önce şehirlerin
      dokuz muhtelif yerde durak yapmak sureti ile kütüphane şubesi bulunmayan uzak mahallele­
      bir sefer icra etmektedir. Duraklarda okulla­ rinde kütüphane hizmeti görmekte kullanılmış,
      ra ve yaşlı kimseler için evlere uğramalarda da,- ve ancak sonraları köy bölgelerinde kullanılma­
      hü olup duraklar iki saatden altı saate kadar ğa başlanmıştır. Harpte ağır surette hasara uğ­
      sürmektedir. Bundan başka bazı defajar seyyar  ramış olan Nimegue şehri 1947 de bir bibhobüs
      servis okumak için o kadar alâka uyandırır ki satın almış ve 1950 de Hollanda'nın bütün ku­
                                zey illerini ihtiva eden bir servis ihdas olunmuş­
                                tur. Bazı kimseler bibliobüs kullanılmasına mu­
        (1) İngiltere'de bir mahalli idare cüzütamı olup arız bulunmaktadırlar. Zira onlara göre mahallî
      belediye kurulması için aranan nüfus miktarını havi daimî bir kütüphane şubesi köylülere hangi ki­
      olmayan kasabalarda kurulan ve belediye hizmetleri gö­
      ren idarelerdir.                  tapların daha faydalı olacağını tesbit bakımın-

      416
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11