Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

B   i  B L i       o   B ü      s
                                    Çeviren : 1. Hakkı ÜLKMEN


    "Eğer  insanlar kütüphaneye gelmiyorlar   ğıtılmaktadır. Yeni Zelânda.'da hücra yerlere
  ise kütüphane insanların ayağına gidecek."   sandıklarla kitap gönderilmekte ve zaman za­
                           man  değiştirilmektedir. Başlıca ulaştırma vası­
    Avusturalya'da Gosford Shire şehri kütüp­
                                           kuzey Alaska'­
  hanesi baş memurunun bu sözleri bibliobüsün  tası ise deniz taşıtından ibaret olan limandan diğeri­
                           da
                                         bir
                               seyyar kütüphaneler
  "tekerlekh  kütüphane" nin ortaya çıkmasma   ne erzak taşıyan gemiler ile nakledilmekte ve
  amil olan fikrin sade ve açık ifadesini taşımakta­ bundan sonra memleketin içerilerine köpeklerin
  dır. Dünyanın müteaddit yerlerinde bibliobüs, çektiği kızaklar veya uça,klar ile taşınmaktadır.
  seyyar kütüphane - otobüs - nasıl isterseniz öyle
  aeyiniz. - Faal mahaUi idare makamları veya di­
  ğer teşekküUler tarafından, kuzey İngiltere'de
  (Yorkshire Moors) veya Fransa'da güneylileri­
  nin dağlık bölgeleri veya Meksika'nın hücra köy­
  leri gibi uzak yerlerde yaşayan şahıslara kitap
  göndeı-mek hususunda gittikçe daha fazla kulla­
  nılmaktadır.
    Avrupa'da son yıllarda, bibliobüs hatta bü­
  yük şehirlerde bile sokulmuştur, harpte eski şu­
  beleri tahrip edilmiş olan merkezî umumî kütüp­
  hanesinin yeni şubelerinin inşasına intizaren ve­
  ya daimi bir kütüphane ihdasını bekleyen yeni
  mahallerde kullanılmaktadır.
                                 Bibliobüsün hariçten görünüşü
    Bibliobüs bu maksada tahsis olunan alalade
  bir kamyondan özel surette imal ettirilmiş, mo­   Bununla beraber asıl bibliobüsün icadı ye­
  dern ısıtma ve aydınlatma cihazları ile mücehhez  nidir, ingiltere'de Birinci Dünya harbini takip
  ve her mevsimde günün herhangi bir ssatinde  eden devrede köylük bölgelere kitap tedarik
  kullanmağa  müsait olanına kadar çeşitli şekil­ eden kontluk kütüphaneleri bu hususda öncü­
  lerde tertiplenebilir. Orta çapta bir bibliobüs aşa­ lük yapmışlardır. 1945 denberi de gelişme çok
  ğı yukarı 1500 - 2000 kitap nakledebilir isede süratli olmuştur.
  Amerika, Birleşik Devletlerinde Ohio'da "chan-   Birkaç yıl önce Kütüphaneler Demeği tara­
  ton public Associationu"nın hemen 4000 cütlik fından yayımlanan bir rapora göre 1950 de Bü­
  bir kolleksiyonu ve 100 dergiyi teşhir edecek yeri  yük Britanya'da köy halkının faydalanmasına
  bulunan bir bibliobüsü mevcuttur.         mahsus seyyar kütüphaneler ihflas etmiş onse-
                            kiz Kontluk bulunuyordu. Her hafta veya onbeş
    Seyyar kütüphane fikri yeni değildir. Me­
  selâ Hollanda'da daha 1902 de özel teşebbüsün günde bir bir sefer yapılması muttatdır. Her on­
  hareketi ile böyle bir servis ihdas edilmişti; o beş günlük bir seferde takriben 10.000 şahsa ki­
  tarihten beri merkez kütüphaneleri hücra köy­ tap temin olunur.
  lere sandıklar içinde ihtimamla seçilmiş kita,p-  Bununla beraber, seyrek nüfuslu bölgeler­
  1ar göndermekte ve bu kitaplar oralarda köy  de altı haftada, bir sefer kâfi gelebilir. Taşman
  öğretmen veya papasının himmeti ile halka da- kitap sayısı bölgenin nüfusu ile mütenasip ola-

                                                 415
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10