Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

sa'dan kabullenmişler. Ama tarihleri, gelenekle­  Biz, 23 Eylül 1293 tarihli Belediye kanunu­
    ri, sosyal ve politik durumları arasındaki fark­ muzla bu eski Fransız usulünü aynen kaubllen-
    lar dolayisiyle mevzuat ve tatbikatta bir takım mişiz. 28 Nisan 1330 tarihli muvakkat kanunla
    farklar hâsıl olmuş.               bu usulde bir değişiklik yapmışız. Belediye baş­
      Türk ve Fransız belediye mevzuatı ve tat­ kanlığına meclis üyesi olmıyan bir kimsenin
    bikatı arasındaki farklar, mületlerin sosyal, de hükümetçe tâyin edilebileceğini kabul etmi­
    ekonomik, politik durumlarının hukuki mevzu­  şiz.
    at ve idarî tatbikat üzerindeki tesirleri hakkın­ Fransızlar, antidemokratik olan tâyin usu­
    da canlı bir fikir vermek bakımından büyük bir lünü kaldırmışlar ve yerine seçim usulünü koy­
    değer taşımaktadır. Belli başlı farkları şöyle muşlar. Biz de tâyin usulünü kaldırarak, seçim
    özetliyebiliriz :                 usulünü koyduk. Ancak,  Fransa'da  belediye
      1 — Fransızlar köylerle beldeler arasında başkanının belediye meclisi üyesi olması şarttır;
    ne idarî teşkilât, ne de hak, görev veya yetki ba­ bizde şart değildir, beldenin hemşerisi bile olma­
    kımından  bir ayırt yapmamışlar ve hepsine  yabilir. Belediye meclislerimiz 25 yaşını doldur­
    "Komün"  adını vererek aynı kanunlara bağlı  muş, okuyup yazma bilen, medeni ve siyasi hak­
    tutmuşlar. Biz köylerle beldeler arasında ayırt larına sahip her hangi bir vatandaşı belediye
    yapmışız ve Fransa'dan kabullendiğimiz komün  başkanlığına seçebilir.
    mevzuatını yalnız beldelere hasrederek köyleri­
    mizi bu mevzuatın dışında tutmuşuz.        iki memleketin rrıevzuatı arasında böyle
                              bir farklaşma doğuran sosyal tesirleri, ve bu
      Türk ve Fransız mevzuatı arasında böyle  farklaşmadan doğan neticeleri incelemek yerin­
    bir farkın hâsıl olmasında geleneklerimizin tesi­ de olur.
    ri olduğu şüphesizdir.
                                6 — Fransa'da belediye meclisi tarafından
      2 — Fransa'da komünler sınırdaştır; ko­  başkanlığa seçilen kimse doğrudan doğruya bu
    mün sınırlan dışında kalmış toprak yoktur. Biz­ sıfatı kazanması için - yerine göre - valilerin ve­
    de belediyeler ve köyler sınırdaş olmayabilir; ya içişleri Bakanlığının onamı lâzımdır.
    köy ve belediye sınırları dışında kalmış toprak­
    larımız vardır.                    Mevzuatımıza 1930 yılında giren ve antide­
                              mokratik olan bu kaydı henüz yürürlükten kal­
      Bu farkı sosyal durumlar ve nüfus kesafet­
    leri arasındaki benzeyişsizlik ile açıklamak  dırmamış bulunuyoruz. Yeni Belediye Kanunu
    mümkündür.                     tasarımız, belediye başkanlarının köy muhtar­
       3 — Fransa'da belediye idarelerine bir ta­ ları gibi - doğrudan doğruya belde seçmenleri ta­
                                                Bu
                                                  tasarı
                                        emretmektedir.
    kım devlet hizmetleri yükletilmiş, bizde yükle- rafından seçilmesini antidelokratik hüküm de or­
                                   konursa
                              yürürlüğe
    tilmemiştir.                    tadan kalkmış olacaktır.
      Bu farkı bizde belediyelerin sonradan ku­
    rulmuş olması ile açıklıyabiliriz.          7 — Fransa'da bir kimse hem belediye baş­
      4 — Fransa'da belediye başkanları hükü­  kanı, hem de milletvekili, hattâ bakan olabilir;
    metin temsilcisi sayılır, bizde sayılmaz. Bu hak  bizde olamaz.
    ve yetki bizde köy muhtarlarına verilmiş fakat   Bu farkın da sebepleri ve neticeleri üzerin­
    belediye başkanlarından esirgenmiş bulunuyor.  de uzun boylu duraklamağa  ve araştırmalar
    Genel idareye ilişkin hizmetlerden hiç biri be­ yapmağa değer.
    lediyelerimize yükletilmemiş bulunduğuna göre    Milletlerarası Hukuk Demeği 5 - 10 Eylül
    bu durum pek mantıksız sayılmaz.        1955 te istanbul Üniversitesinde kongre halinde
       5 — Eskiden Fransa'da belediye meclisi  toplanacak ve kabullenmeden doğan meseleleri
    üyelerinden  birini hükümet  başkan  tâyin   inceliyecektir. Belediyelerimizin durumu bu
    ederdi.                       kongre için çok ilgi çekecek bir konu olabilir.                          •  •  •


    414
   1   2   3   4   5   6   7   8   9