Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

K A B U L L E N M E                                    Yazan  : Prof. Süheyp DEBBtL


      Eskiden her bölgenin, her köyün, her ka­ çaylar, danslar, piknikler de kıyafetler gibi, bü­
   sabanın kendilerine göre ayrı ayrı âdetleri, kı­ tün milletlerde aynı şekilleri almış bulunuyor.
   yafetleri, yaşayışları ve davranışları varmış. Milletler arasında düşünüş, anlayış, yaşayış,
   Her yiğidin, kendine göre, ayrı bir ayran içişi, davranış farkları gittikçe azalıyor.
   bir bıyık büküşü bile varmış.     .
                               Haber alma çok hızlandığı ve kolaylaştığı
      İnsanlık, benzeyişsizlikten benzeyişe doğru için her millet öteki memleketlerde yapılan iş­
   yönelmek yolu ile ilerlemiştir. Etik medeniyet­ lerden günü gününe bilgi ediniyor ve bu bügiler-
   ler etnik medeniyetlere üstün gelmiştir. Bugün den faydalanmağa çalışıyor. Uçak, radyo, tel­
   de ilerleme yolu budur. İlk önce bölge âdetleri, graf, telefon, televizyon her hangi bir milletin
   bölge kıyafetleri ve davranışları arasındaki  özelliklerinden değü, bütün medeni milletlerin
   farklar silinmeye ve yerlerini millî âdetlere, kı­ müşterek müesseselerinden olmuş bulunuyor.
   yafetlere, davramşlara bırakmağa başlamış. Es­
   kiden, bir kimsenin kıyafetine ve davranışına   Ticaret ve endüstri tekniğinde olduğu gibi
   bakarak, hangi bölgeden, hangi köyden hattâ  hukuk ve idare tekniğinde de aynı benzeyiş doğ­
   hangi meslekten olduğu  kestirilebihrmiş. Za­ rultusunda bir yönseme uzun  yıllardan beri
   manla bu kestirilemez olmuş. Çeşitli bölge veya kendini göstermiştir. Artık hiçbir millet kanun
   köy halkı, çeşitli meslek erbabı aynı surette gi­ yaparken başka milletlerin yapmış oldukları
   yinmeğe, aynı âdetleri benimsemeğe başlamış.  kanunları incelemekten, bunlarda bulduğu uy­
   Böylece millî âdetler, millî kıyafetler belirmiş. gun hükümleri benimseyip kabullenmekten ken­
                             dini alamıyor.
      Bundan dolayı, bir vakitler, insanların âdet­
   leri, kıyafetleri miUiyetlerini kolayca meydana   Ancak, hukuk ve idare konusunda, ne ka­
   çıkarır olmuş, Şimdi bu işte epeyce güçleşmiş dar geniş ölçüde kabullenme yapılırsa yapılsın
   bulunuyor. Kıyafetler ve âdetler de millî olmak­ benzeyiş tam olmuyor. Milletlerin tarihleri ve
   tan çıkarak bütün medeni milletler arasında  gelenekleri arasındaki farklar dolayisiyle hu­
   müşterek olmağa başlamış bulunuyor.       kukta ve idarede bir takım farklar hâsıl oluyor.
      Artık bugün bir kimsenin giyinişine ve  Belediye mevzuatında bunun bir canlı misalini
   davranışına bakarak mUliyeti hakkında kolay  görüyoruz.
   kolay teşhis koyamıyoruz;; bu bir Türktür, bir  Biz belediye mevzuatımızı Fransızlardan
   Almandır, İngilizdir, İtalyandir diyemiyoruz.  alıp kabullenmişiz. Bunu yalnız biz değil, ital­
   Türk, Fransız veya Meksika'lı birbirine benzer  yanlar, İspanyollar, Portekizliler, Belçikalılar,
   surette giyinip kuşanıyor. Balolar, kokteyller. Yunanlılar da böyle yapmışlar. Onlar da Fran-

                                                  413
   1   2   3   4   5   6   7   8