Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yû : 10                            Temmuz —   1955, Sayı : 117            Sahibi :           İ L L E R                Abone :
         Türk Bdediyecilik                           Senelik : 24 T.L.
            Derneği                ve             6 Ayhk : 12 T.L.
                                             Yabancı memleketlere
         Ulus Meydanı Koç Han    B E L E D İ Y E L E R            yılhgı (40) T.L.
          Kat : 3, Daire : 4                        tlân ücretleri idare
            Ankara             D E R G I S I            ile kararlaştınhr.
                                               Netrolunraayan
           Telf: 13006      Yazı İşlerini Fiilen tdare Eden .   yazılar geri verilmez.
                            Vehbi ÇOKEB       r                   İ ç i n d e k i l e r

           Kabullenme                     Prof. Süheyp Di:iiBtLı

           Bibli.obüs                     t. Hakkı ÜLKMEN '
           Yaz îshaUeri                    Prof. Dr. Bahtiyar DEMlBAâ
           Köy ve MahaJle Muhtarları arasmdaki farklar   Muzaffer AKALIN

           İhtikâr ve İstismarla Mücadele Zarureti ve Belediye Kanunu Avukat Ekrem AMAÇ
           Teknik Elemanlar ve Belediye hizmetindeki durumları Yük. Müh. Muhittin GÜRBÜZ
           Şehrin Nakil Vasıtaları              Zühtü ÇUBUKÇUOÖLU
           İstanbul'un Su Meselesi              M. A.
           Dizellerin Ömrü                  Osman Nuri TEZEL.
           Arslanköy Belediyesi                Muhittin YILDEBIM
           Ankara Beleöiyesi Mesken Dâvasını NasU HaUettI  Hikmet TÜBKER

           Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar       Muzaffer AKALIN
           Belediyelerimizle İlgili Kanun ve Kararlar
           Belediyelerimizi İlgilendiren Devlet Şûrası Tevhidi Içtilıat
           Kararları
           Ayın Olayları
                                                       J
   1   2   3   4   5   6   7