Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

hizmetlerin devamlı çaüşacak umumi idare teş­ muhtarı, muhtarlıktan istifade eder veya çıkarı­
     kilâtına ihtiyaç gösterdiğini ve binaenaleyh hiz­ lırsa ihtiyar meclisi arasında da geri kalmaz.
     metlerin çeşidine göre ilgili daireleri cihazlandır- Halbuki mahalle muhtarının bu gibi hallerde
     mak gerektiğini öne sürmüştü. •        üyelik sıfatı devam eder.
       Hükmi  şahsiyetin mümessili olarak köy     Kanunun  tayin ettiği şartlar altında en bü­
     muhtarı ve ihtiyar meclisi köy işlerinde karar yük mülkiye memurları köy muhtarlarını vazi­
     verir, köj^e ait dâvalarda hasım veya dâvacı feden çıkarabilmektedir. Bu yetki mahallelerde,
     olur. Köy adına gayri menkul kamulaştırabilir. ihtiyar heyeti üyelerinde de şamil olarak ida­
     Bunlar mahallede yoktur.              reye tanınmıştır.
       Köyün  gelirleri, hizmetlere harcanacak    Köylerde öğretmen, sağlık memuru ve imam
     masrafları ve bunları bir arada toplayan bütçe­ köy ihtiyar meclisinin tabii üyeleridir. Mahalle
     leri vardır. Her nekadar mahalle muhtarları da ihtiyar heyetlerinin, seçilmiş üyelerinden başka,
     hazırladıkları ve mühürledikleri vesikalardan  böyle tabii üyeleri yoktur.
     para alırlarsa da bu paralar köy idarelerinde
     olduğu gibi sandığın geliri olmayıp, muhtarın   3. Vazife Bakunmdan
     şahsi geliri, yani ücretinin karşılığıdır. Köy
     muhtarının ücretini ise, dernek kararlaştırır.   Mahalle muhtarlıklarının başlıca vazifeleri
                              nüfus ve askerlik kanunları ile diğer bazı kanun­
       2. Seçim Bakımından :            lara göre mahalle halkı için gerekli ilmühaber­
                              leri tanzim etmekten ve muayyen hallerde ida­
       Milletvekileri seçimi kanununun, seçim işle­ re makamlarına bazı bilgiler vermekten ibaret­
     rine ait hükümleri gerek köy, gerek mahalle se­ tir. Halbuki köy idareleri, köyün bütün mahalli
     çimlerin tatbik edilmektedir. Ancak köyde muh. hizmetlerini yerine getirmekle vazifelidir. Şehir
     tar doğrudan doğruya seçmenler tarafından tek ve kasabalarda belediye idareleri ne ise, köyler­
     derece ile seçildiği, yani köy muhtarı için ayrı de muhtarhk idareleri odur. Bu bakımdan köy­
     ihtiyar meclisi için ayrı olmak üzere iki seçim lere küçük kır belediyeleri diyebiliriz.
     yapıldığı halde mahallede yalnız ihtiyar heyeti
     seçimi yapılmakta ve mahalle muhtarını bu he­   Belediye kanununda olduğu gibi köy kanu­
     yet, kendi arasından seçmektedir.        nu da başlıcalarıda köyün sağlık, bayındırlık ve
                              tarım işlerini ilgilendiren - köy hizmetlerini,
       Köy muhtarlığı açılırsa yeniden seçim ya­ mecburi ve isteğe bağlı olmak üzere iki kısma
     pılır. Çünkü köy muhtarlığının yedeği yoktur. ayırmıştır. Mahalle muhtarlıklarının gördüğü
     Mahalle muhtarları doğrudan doğruya seçilme­  işler ise, mahiyetleri itibariyle köy işlerine ben­
     diği için boşalma halinde heyet kendi arasından zemediği gibi böyle bir tefrika da elverişli değil­
     bir başkasını seçer, ayrıca seçmenlerin oylarına dir. Köy muhtar ve ihtiyar meclislerinin kazai
     başvurulmaz.
                              yetkileri olduğu halde mahalle' muhtarlıklarım
       Seçilme  tarzlarının neticesi olarak köy  böyle bir yetkisi yoktur.


                           •  •  •

     420
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15