Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

vazaali hâl tarzlanna yol açan ve sarih olmayan  mele görmesini sağlamak üzere Belediye sınır­
   hükümlerin mevzuattan ayıklanması icap etmek­   ları etrafında Belediye Meclislerinin ve II idare
   tedir.                       Meclislerinin müştereken tesbit ve Nafıa Vekâ­
     4 — İmar ihtilâflannın hallinde ilim mü­ letinin tetkik ve tasdik edeceği bir çevre saha
   esseseleri ve meslekî teşekküllerle odalardan içinde de her türlü imar ve inşaat faaliyetinin
   gönderilecek ihtisas sahiplerinden müteşekkil  Belediye smırlan içindeki hükümlere uygun şe­
   bir hakem heyetinin yardımmdan istifade etme­ kilde ve müşterek esaslar dairesinde murakabesi
   yi sağlıyacak hükümler vaz edilmelidir.    bir usule bağlanmalıdır.

     5 — Yapı, İmar ve Tesisat Projeleriyle ha­  10 — Ucuz mesken inşaatmı teşvik ve bu
   ritaların ve imar tatbikat plânlarınm tanzimi ve işin bir spekülâsyon mevzuu olmamasını temin
   tatbiki mes'uliyeti fenniyesi kendi branşlarına için Belediyelerin veya diğer âmme müessesele­
   göre yüksek mimar, yüksek mühendis, mimar ve   rinin ihtiyaç erbabına verdiği arsalar üzerinde
   mühendisler  tarafmdan  deruhte edilmelidir.  yapılan evlerden bu ihtiyaç sahiplerinin bizzat
   Bunlardan gayri her türlü fen adamlarının selâ- kendilerinin veya ailelerinin oturmalarmı temi­
   hiyet ve mes'uliyet hudutlarının, bunları yetiş­ nat ve mecburiyet altma alacak hükümler lâzım­
   tiren müesseselerle mühendis ve mimar Odaları dır. Ezcümle:
   Birliğinin mütalâaları almarak Maarif ve Nafıa
   Vekâletlerince müştereken hazırlanacak nizam­    a) Bu kabil arsaların mülkiyetinin tamamı
   namelerle tesbit edilmesi uygun mütalâa edilmiş­ değil sadece üst hakkının (intifamın) tevcihiy-
   tir.                        le çıplak mülkiyetinin Belediye veya müesseseler

     6 — Yurdumuzdaki  imar faaliyetlerini ak­ uhtesinde bırakılmalı.
   satan fen adamı azlığım önlemek ve memleketin   b) Üst hakkımn devri bakımından da mak­
   her tarafındaki vazifelerin ihtiyaç gösterdiği sa­ sada uygun takyitler konulması temin edilmeli­
   yıda fen elemanı yetiştirmek üzere gerekli ted­ dir.
   birlerin aimması zaruri görülmektedir.
                               11 — imar plânlarım yaptırmaya başlayan
     7 — imar hareketinin büyük nisbetini teşkil  Belediyelerin, bu plânları tatbik etmek ve imar
   eden mesken inşaatını mümkün olduğu kadar   hareketlerini şehir veya kasabaların menfaat­
   ucuza mal etmek üzere Bunların diğer nevi In- lerine uygun istikamete sevk etmek imkânımn
   şaatm gerek sıhhat ve gerekse içtimaî emniyet temini için, nüfuslariyle veya bütçeleriyle müte­
   bakımından haiz olmaları lâzım gelen Statik ve nasip şekide Nafıa Vekâletince tesbit edilecek
   Estatik şartlarını ve aksam ve müştemilâtmın kadrolara göre fen teşkilâtı kurmaları sağlan­
   eb'admı mahallî şartlara ve işin icabma göre Na­ malı ve bu teşkilât bitaraflığı temin için Nafıa
   fıa Vekâletince hazırlanacak tip talimatnamele­ Vekâleti teşkilâtına bağlı kalmalıdır.
   re göre Belediye Meclislerinin tâyin etmesini
   sağlıyacak hükümlere ihtiyaç vardır.         12 — Ruhsat verilen yeni yapıların tatbi­
                             kinde meydana gelebilecek hataları ve kasti hu­
      8 — Yapılan bir işin kısa zamanda kıymet­ dut cetavüzlerini önemek için yapı yerinin Bele­
   siz bir hae gelmesini önlemek ve imar plânı tat­ diyelerce ropora bağlanmış krokili bir zabıtla
   bikatının sıhhatli bir şekilde yapmak için hali mal sahiplerine teslim edilmesini ve yanlış tatbik
   hazır haritalar yapılırken tesis oilman toprak dolayisiyle vukua gelecek zararlardan lüzumun­
   üstü ve toprak altı neyrengi, poligon ve nivel- da ilgili memura rücu hakkı mahfuz olmak üze­
   man tesisi ve işaretlerinin muasır memleketler­ re, memurun mensup oduğu idarelerin mes'ul
   deki standartlara göre vaz ve tesis olunmaları olacağım gösteren hükümler konulmalıdır.
   ve bunların hüsnü muhafazası için gerekli her
   türlü kanunî tedbir ve müeyyedelerin konulması   13 — Memleketimizde harita, kadastro ve
   lâzımdır.                     imar işlerinin ahenkli bir şekilde yürütülmesi ve
      9 — Şehirlerin müstakbel inkişafına engel aynı iş için muhtehf emek sarfının önlenmesi
   olmamak  ve Belediye sınırları içindeki ve bunun için ya bu işleri yapan daireleri arasında sıkı bir
   hemen dış kenarındaki vatandaşların eşit mua­ işbirliği tesis edilmeli veya bımları tevhit edici

                                                  345
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14