Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Kongrece  Seçilen Mevzuat Komisyonu Raporu :

         Bu Icomisyon çok selâJıiyetli zevattan terekküp etmektedir. Bunları soyadları alfabe sıra-
       sile gösteriyoruz

         Reis      Hüseyin Avni Göktürk Niğde Meb'usu
         Raportör    Orhan Alsaç     Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reis Muavini
         Aza      thsaıı Akgirel
                Kemâl AygUn     Ankara Valisi ve Belediye Reis Vekili
                tsmet Barutçu    Serbest Yüksek Mimar
                Atıf Benderlioglu  Ankara Meb'usu (Eski Ankara Belediye Reisi)
                Orhan Çapçı     Vakıflar Umum Müdürü
                Sulhi DogTuel
                Cevat Erbel     İstanbul İmar Müşaviri
                Sefa Ergün      Güzel Sanatlar Akademisi öğretmenlerinden
                îlhan Erman     Gaziantep Belediyesi Fen İşleri Müdürü
                îlhan Ersoy
                Zeki Ersöz      Tapu - Kadastro Müfettişi
                Mahmut Ertekin
                Mustafa        Tapu - Kadastro Fotoğrakol Dairesi Müdürü
                Ali Hururlu     Adana Belediye Meclisi Azası
                Niyazi Koçbay
                thsan Kutar
                Zahit Mutlusoy    Tapu - Kadastro Umum Müdür Muavini
                Vehbi Erar      Nafıa Vekâleti ŞehircUik Fen Heyeti Müdürü
                Dr. Halit özer
                Asri Üresin     Tapu - Kadastro Kontrolörü

        Rapor toplantı tarihi, reis ve raportör seçi etmiş ve aşağıdaki hususları müzakere ve karar
     mini kaydettikten sonra şöyle devam etmekte­  sırasına göre tesbit etmiştir.
     dir :                         1 — Her türlü imar ile ilgili olarak vaz edi­
        "Raporun 18/4/1955 Pazartesi gününe ka­   lecek yeni kanunlarm tatbikat sırasında yanlış
     dar lıazırlanması lâzım geldiği için bu kısa müd­ tevsirlere meydan vermemek, kaçamak nokta­
     det içinde imarla Ugili bütün hükümlerin hepsi­ lan bulunmasını önlemek için vazih metinli ol­
     nin yeni baştan esasü surette tetkiki ve bilhas­ ması, modem icap ve ihtiyaçlara cevap veren ve
     sa Büyük Millet Meclisine sevk edUmiş bulunan tatbiki mümkün olan hükümleri ihtiva etmesi,
     Yapı ve İmar ve İstimlâk Kanunları tasanlanmn   böyle olmıyanlann da bu esaslara göre değişti­
     teferruatlı bir surette tenkidini ve hele bu saha­ rilmesi lâzımdır.
     da yeni yeni metin hazırlamayı imkân ve selâhi-   2 — Bu günkü istimlâk mevzuatı hem çok
     yeti dışmda telâkki etmiştir.
                               girift hem de çok eskimiş bir takım esaslara da­
        Komisyonumuz  imar meselesi karşısında   yandığından bunları birleştiren muamelâtı kı­
     kendisinin daha ziya mevzuatımızda yer alması­  saltan, tamamen modem, objektif  esaslara da­
     nı temenniye şayan gördüğü ana prensipleri,  yanan ve böylece imar faaliyetlerimizi her ba­
     imar faaliyetlerinden edindiğimiz tecrübelere  kımdan geliştirmeye yardım edecek yeni ve rea­
     göre bu kabil mevzuatımızda herhal ıslahı lü­ list görüşlü istimlâk mevzuatının acilen hazır­
     zumlu görülen aksaklık ve aykınlıklan ve imar lanması şarttır;
     mevzuatımıza verilmesi arzu edilen istikametle­   3 — İmar plânlarının ve imar faaliyetlerinin
     re müessir ana fikirleri tesbit ile sadece bunlann  tam tatbikini engellemeye matuf idarî, kazaî ve-
     yüksek kongrenize arz etmeyi uygım mütalâa  sair faaliyetlere imkân veren ve bahusus mu-

     344
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13