Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

düşüncelerini müdellel bir şekilde suralanmakta- nuna aktarılması suretiyle 3710 sayılı kanunun
                         f
   dır. Kanun tasarısı ile karşılaştırılmadan bir i­ tamamen mer'iyetten kaldırılması icabedecektir.
   kir vermediği cihetle bu kısımları almıyoruz.    Hâlen mer'iyette bulunan istimlâk kanun­
   Yalnız komsiyonun görüş ve teklifleri arasında larının arzettiği zorlukların başında spekülatör­
   dikkate şayan görülen noktalar bilhassa şunlar­
   dır:                        lerin sunî olarak yarattıkları fahiş bedelleri kon­
     —  Belediye tesisleri arasına oto parkların  trol ve murakabe edememek gelmektedir. Bu iti­
                             barla
                                          (Kamulaştırma) ka­
                                herşeyden
                                     evvel yeni
   da ilâvesi,                    nununda istimlâk için takdir edilen bedelin daimî
     — imar  sahası haricindeki ifrazların ve in­ bir esasa bağlanması şarttır. Meselâ vergi kıy­
   şaatın durumu,                  meti ve bunun emsali gibi.
     — Parselasyonda fili vaziyete tekabül etme-
   sede % 30 zayiat çıkarılması,          rülen 9 — Kıymet takdirine vâki itirazda ileri sü­
                                            vergiye
                                                esas ol­
                                    otomatik
                                         olarak
                                kıymet
     — İmar  plânı arı tadilâtmm zorlaştıniması, malı ; istimlâki düşünülen yer için kıymet takdi­
     — Plâna uymadığı için muvakkat olarak ve­   rinden evvel ne kadar bedel istendiği sualine ve­
   rilen müsaadelere müstenit inşaatın tasviyesi rilen cevap da keza otomatik olarak bundan son­
   şekli,                       raki vergiye esas teşkil etmelidir.
     — Belediyenin şuyulandırma  selâhiyetinin     10 — Yeni kanunun 4 ve 9 uncu maddeleri­
   daha şümullü bir şekilde mütalâası,      ne kamu faydası kararmm (mahallinde talikini)
      İmar plânlarından tehattüs eden dâvalar  derpiş eden bir fıkra ilâve edilmelidir.
   hakkında komsiyonun  görüşünü dikkate şayan     11 — 8 inci maddeye de tebliğin Belediye
   gördüğümüzden  aynen alıyoruz.
                             Başkanı tarafından yapılacağı ilâve edilmeUdir.
     İhzari komisyon bundan sonra yeni istimlâk    12 — Aynca, arsanın bir kısmı istimlâk
   (Kamulaştırma)  kanun projesine geçmektedir.  edildikten sonra ancak geri kalan gayri menkul­
   Belediyeci arkadaşlarımız bu mevzuun derneği­  den istifade imkânı kalmaması halinde bunun da
   mizin Aralık 1953 ayında akdedilen beşinci kon­ istimlâk edilmesi gerektiği zikrolımmalıdır.
   gresinde ehemmiyetle ele alındığını hatırlaya­
   caklardır. Bu itibarla hukakî ihtilâf mevzuu tev­   13 — Gajn:i menkul (Arsa) kıjmıetleri don­
   hit eden kısmıda aynen derç ediyoruz.     durulmalı veya başka tedbirlerle spekülâsyon
                             önlenmelidir. Bunun için her arsa alış verişinde
      "f) İdari ve adlî kaza mercileri imar plânı bir inşaat mecburiyetinin tahmilini uygun bul­
   ile ilgili dâvaları yalnız kanun ve usul bakımın­ maktayız. (Bu alış verişleri Tapu İdareleri Be­
   dan tetkik edebilmeli; plânın tekniğine ve şehir- lediyelere haber verirse Belediyeler de bunu ta­
   cinin kanaatlerine, fennî hususlara müdahale  kip edebilirler. Belirli bir süre içinde inşaat ya­
   edememelidir. Meselâ bir şikâyetçinin arsasının pılmazsa Belediye arsayı alarak inşaat yaptıra­
   karşısmdaki binalara plânda üç kat yapılmasma caklara satar; aradaki kân kendisi alır; zarar
   izin verildiği halde, kendi tarafına bazı sebep­ varsa sahibine ait olur.)
   lerle iki kata müsaade edilmiş olması hahnde şi­
   kâyetçinin tarafının da üç kat olması icabede-    14 — Yukarda  belirttiğimiz tadil ve ilâve­
   ceği şeklinde; veya bir yeri yeşU saha yapmak, lerle yeni (Yapı ve İmar Kanunu) üe (Kamu­
   plânda işaret edilmiş olmasına rağmen, zarurî laştırma) Kanununun memleketimize büyük fay­
   olup olmadığı gibi hususları tetkike kalkmak dalar sağlıyacağına ve imar hareketlerini müs-
   suretile müdahale edilmesi önlenmelidir.    bet bir çığıra sokabileceğine inandığımızı saygı
                             ile arzederiz.
      7 — Yeni (Kamulaştırma) Kanunu tasarısı­    İstanbul Belediyesi  İstanbul Belediyesi.
   na gelince:                       Fen Müşaviri     İmar Müşaviri
                               Hüsnü Keseroğlu     Cevat Erbel "
      Bu kanunun kolaylıkla anlaşılabilmesi için  izmir Belediyesinden Adana Belediyesinden
   her şeyden evvel geçer dile çevrilmesini lüzumlu  Osman Berke       Lûtfi Erzi
   görmekteyiz. Aynca 3710 sayılı kanımda kalma­    Adana Belediyesinden Eskişehir Belediyesinden
   sı düşünülen madde ve fıkraların da bu yeni ka­     Cenani Bkse      İhsan Ersoy

                                                  343
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12