Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

BİRİNCİ            İMAR         KONGRESİ                             Ill


                      M E V Z U A T
              Nisan ayında Ankara'da toplanan birinci imar kongresi hakkında^
            Derneğimiz Genel Sekreteri Hûlki Alisbah başladığı ve birinci kısmım
            Mayıs nüshamızda neşrettiği izahatına bu sayımızda da devam etmekte­
            dir. Belediyelerimizi esasen ilgilendiren bu mevzuun bu son kısmı imar
            mevzuatına tealluk etmesi itibarile büyük bir ehemmiyet taşımaktadır.

                        Yazan : Hûlki ALİSBAH

        Birinci İmar Kongresi, imar mevzuatı ile sebep şimdiye kadar plânların, umumî hüküm ve
      alâkalı olarak bir yeni yapı ve imar kanunu ve mütalâalarla, uyulması mecburi olmıyan vesika­
      birde yeni istimlâk kanunu projeleri ile kongre­ lar haüne düşmeleridir. Bunu önlemek için her
      den..evvel kurulan ihzari bir komisyonun rapo­ şeyden evvel (Yapı ve İmar Kanunu) na hiv
      ru sunulmuş ve kongrece seçilen komisyonun  madde ilâvesiyle plânda ne gösteriliyorsa mal
      kongre kararlarına esas olan raporu da bunla­ sahiplerinin arsalarına ya onu yapmaları veya
      ra ilâve edilmiştir.               başka bir şey yapamamaları sağlanmalıdır; plân
                               bir yerde mal sahibi tarafından bir şey yapıl­
        -îlk önce ihzari komisyonun raporunu nak­ masına müsaade etmiyorsa, yâni bu yeri umu­
      lediyoruz :
                               mun istifadesine tahsis etmiş ise, ancak o zaman
          - İhzari Komisyon Raporu        buranın istimlâk edilmesi mecburî olmalıdır. Fa­
                               kat, tarla., bağ, bostan veya koruluk gibi yerler
        imar iştişarî kongresi hazırlık komitesinin plânda ajmen ipka edilmişse burada ancak bu
      5/7/1954 tarihli toplantısında verilen karar ge- maksatlara hadim bir yapıya izin vermek ve bu­
      reğiııce komisyonumuza havale olunan yeni (Ya­  raların ifraz edilerek kâmilen inşa edilmesine
      pı ye imar) ve (Kamulaştırma) kanun taşanla­ mâni olmak; sanayi bölgesine ayrılan bir yerde
      rım, ve bunlara dair istanbul Belediyesi Fen ve mesken inşasına izin vermemek gibi haller ta­
      İmar Müşavirlerinin raporunu inceledik.     sarruf ve mülkiyet haklarmı sadece takyit sa-
                               jalmalı ve plânda gösterilen maksada uygun in­
        '1"^ (Yapı ve İmar) Kanununun sağlayaca­ şaat yapüması mecburiyeti her yer için tatbik
      ğı faydaları belirten raporun ilk 15 maddesi ile olunabilmehdir.
      mutabık bulunmaktayız.

        2 — Komisyonumuz sözü geçen  kanun tasa­     4 — (Yapı ve İmar Kanunu) tasarısının da­
      rısı ile (Kamulaştırma kanunu) tasansım bu ke­ ha vazıh olmasmı sağlamak maksadiyle bu­
      re yeniden; baştan başa gözden geçirmiş bu­ nun bölümlere ayrılmasmı ve maddelerin sıra­
      lunduğundan bunlarda tesbit edilen noksanlara lanma şeklinin de bu bölümlere göre bir daha
      aşağıda ayrıca işaret olunacaktır.       gözden geçirilmesini tavsiye etmek isteriz.
        3 — İmar plânlarmm, hattâ yapılmaması     Komsiyon raporun bundan sonra (Yapı ve
      lâzımdır gibi bir düşünceye kadar bizi sevkeden İmar Kanunu) nun maddeleri hakkmdaki tadil

      342
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11