Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

inzibat kararlanna ait usul, bundan böyle menfaatleri ihtiva eden bir sosyal ^nıüyet reji­
   iki derece ihtiva etmektedir, inzibat kararlan mi bahşetmeğe de mecburdurlar.
   almak yetkisi ipka edilmiş olan komün başkanı,   Her hâl ve kârda belediye meclisleri onlara
   birinci derece inzibat meclisi tarafından derme- hastalıklannda aylıklannı:
   yan edilen mütalâayı nazan itibare almamağa    — Adî hastalıklarda 3 ay müddetle tam ve
   karar verdiği takdirde, hakkında inzibatî karar iki ay müddetle yanm olarak
   alınmış olan memur bir vilâyet komisyonu (ay­
   ni suretle müsavi mikdarda temsilcilerden kuru­   — Verem,  kanser, akıl hastalıklan, poli-
   lu ve bir hâkimin başkanlığında bulunan) nez- omyelite hastalıklarda 3 yıl müddetle tam ve
    dinde temyiz edebilir. Bu temyiz mercii, komün  "uzun süren hastalıklarda 2 yıl müddetle Yamm
    başkanınca tatbik olıman cezanm çok sert ol­ olarak ödemekle mükelleftirler.
    duğuna karar verirse komün başkanı bu müta­    96 maddeden terekküp eden fransız komün
   lâayı nazan itibare almak mecburiyetindedir, bu  memurları genel statüsünden ancak kısa bir özet
    değişiklik çok önemlidir.             verdik. Bımunla beraber bu kadan da seçilmiş
                             komün başkaıılıklan ile onlann memur olan ça­
      Aylıklar mevzuunda  1952 tarihli kanun,  lışma arkadaşlan arasmdaki  münasebetlerde
    evvelki nizamî hükümleri yeniden ele almakta­ vücuda getirdiği derin değişikliği anlamağa ye­
    dır, yani belediye meclislerini memur ve müs­ ter. Bu memurlar bir sürü hali fiili yerine yeni
    tahdemlerinin aylıklannı ve tazminatlannı ve­ bir hukuk rejiminin kaim olmasmdan  lunumiyet
    kâlet kararnamesi ile tâyin edilen hudutlar için­ itibarile memnımdurlar. Buna karşılık bazı ko­
   de tesbit etmekte serbest bırakmaktadır. Tek de­ mün başkanlannca 1952 kanununa karşı takını­
    ğişiklik maliye vekâletinin vesayetini bertaraf lan ihtirazı tavır bizim Fransadaki tabirimizle
   etmekten ibarettir. Öyle görünüyor ki parlâmen­   "çeşitli" olmuştur. Su şebekesi inşası veya ulaş­
    to, dahiliye vekâletinin 19 ncu yüzyıldan beri tırma hizmetleri ifası için komün birlikleri ku­
    tarihin kendisini vazettiği mahallî idarelerin va,- rulması şayanı kabul görülmüş (o da biiyük bir
    sisi mevkiinde kalmasını teyid etmek istemiştir. istekle değil) olmakla beraber hikmeti mevcudi­
    Heyeti umumiyesi itibarile komün memurlan   yetleri açıkça görülmeyen hususlar için kurul-
    aylıklan devlet memurlannınki ile bir hizaya  malan pek de takdir edilmiyor. Kezalik komün
    getirilmiştir.                   başkanlannm  inzibatî yetkilerinin tahdidi pro-

        Buna karşılık tam çahşmaya, tâbi me­  testolan celbetmekten hali kalmıyor.
    murlarını, mahallî idareler memurlan millî     Herşeye rağmen statü bütün Fransa ko­
    emekli sandığına iştirak ettirmek belediye mec­ münlerinde peyderpey tatbike konuluyor.
    lisleri için mecburî kılınmıştır. Komünler ve me­
    murlar tarafından ödenen, maaşlann müteka,-    Bunımla beraber 1952 kanunımım yaratıcı-
    bilen % 21 ve % 6 sı nisbetindeki kesenek kar­ lannm ortaya bir şaheser mi, yoksa bir acibç mi
    şılığında en az 30 hizmet yümı ("faal" denilen çıkarmış olduklarmı anlamak için birkaç yıl geç­
    \ e çok yorucu veya gayri sıhhî işlerde çalışanlar mesini beklemek lâzım gelecektir. Biz- bunım ne
    için 25 hizmet yılmı) tamamlamış olan ve 65 ya­ biri, ne diğeri olduğuna inanıyoruz. Esasen, bu
    şını ("faal" denilen memurlar için 60 yaşım) da eser daha tekemmül ettirilmeğe muhtaçtır." Bu­
    doldurmuş bulunan memurlar, hizmet yıllarının  nun delüi ise devlet memurlan statüsünden teva­
    adedine göre değişen ve son 6 faaliyet yılında rüs edilmiş bulunan ve komün sahasına nakli ka­
    alınmış olan aylıklann âzajnî % 80 ine muadil bil olmayan bazı hükümlerinin değiştirilmesine
    bulunan bir emeklilik aylığından faydalanırlar. dair olan bir kanun teklifinin ahiren îç İşleri Ko-
                             misyonımca kabul edilmiş bulunmasıdır.
      Kezalik belediye meclisleri, müstahdemleri­
   ne en az sosyal emniyet lunumî rejimine (sanayi  (Cahiers de î. U. İ. V. Mart 1955 No. 1 sa-
    ve ticaret ücretlilerinin iştirâk ettiği) muadil josmdan)                         •  •  •


                                                  341
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10