Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

törün ücretlilerine sosyal sigortaların temin et­ O, her belediye idaresinin muhtariyetine ha­
      tiği emeklilik aylığından hissedilir derecede da­ lel getirmeksizin bu statünün tatbikinde işbirliği
      ha menfaath bir emeklilik aylığına hak kazanı­ prensibini vazetmekte olup bu en esaslı noktayı
      yordu.                       teşkil etmektedir.
        Komün  memurlannın  cehdü  gayretlerini     5/Nisan/1884 tarihli Fransız Belediye Ka­
      devlet hâdimlerine bahşedilmiş olanların ayni nunu, komün birlikleri teşkilini derpiş etmiş idi;
      hak ve menfaatlerin istihsaline tevcih etmiş ol­ fakat bu birliklere katılmayı daima ihtiyari ad­
      maları hayreti mucip görülmez. Zira onların ne­ detmişti. İmdi, 1952 kanımu "ayni bir l içinde
                                                   i
      fislerini hasrettikleri mesai, yani âmmeye hiz­ bulunan" ve tam çalışmaya tâbi (full time yani
      met etmek de diğerlerininkinin ayni idi. Onların haftada 45 saat) en az bir ve ençok 39 memur
      maruz kaldıkları tehlikeler ise diğerlerine naza­ istihdam eden komünleri ve komün âmme ku­
      ran daha bü3öiktü: Gayri kabili inkârdır ki, rumlarını bir birlik halinde birleşmeğe mecbur
      Fransa'da politika kabilelerinin rekabetlerinin etmekte olup bu birliğin komitesi (müzakere uz­
      in'ikâsı, iktidardaki belediyeye zarurî olarak vu) bazı çeşit kararian (meselâ memuriyete
      bağlı bulunan bir komün memurunun memuri­   alınma esasları) belediye meclislerinin yerine ka­
      yet hayatı üzerine, bir devlet memurunun me­ im olarak bizzat ittihaz edeceği gibi bazı çeşit
      muriyet hayatı üzerine olduğundan daha fazla­ kararların (meselâ aylıkların tâyini) ittihazmda
      dır.                        da belediye meclislerince mütalâası alınması
        Parlâmento meselesinin bu esaslı cephesini mecburî olacaktır. Burada hiç şüphesiz belli bir
      iyi anlamıştı. O, 1905 den itibaren idare (devlet, konu ile tahdit edilmiş olmakla beraber bundan
      vilâyet veya komün) bir memur hakkında bir  dolayı tamamen yeni bir vasıf arzetmekten hali
      disiplin kararı almazdan önce dosyasını ona teb­ bulunmayan çok sıkı bir işbirliği bahis mevzuu­
      liğ etmesini talep etmişti; bu dosyada, memurun  dur. Tatbikatta 1000 den yukan nüfuslu bütün
      ne suretle vazife ifa ettiğine dair âmirlerinin komünlerin (6500 adet) bu birhklere âza olduk-
      takdirlerini havi evrak bulunmak icap ederdi. la,nna işaret edelim.
        Kanım vazıı 1930 da komün başkanlarım,    Öte yandan, komünler, bu statünün tatbi­
      bir hâkimin başkanlığı altında, belediye idaresi katına çok yüksekten nezaret etmek üzere da­
      ile memurların temsilcilerinden kurulu bir disip­ hiliye vekâleti nezdinde kurulan bir Millî Teadül
      lin meclisinin mütalâasını almadan komün me­ Komitesine (Comite National Paritaire) e tem­
      murları hakkında ağır inzibatî kararlar (bilhas­ silci gönderirler.
      sa memuriyetten çıkarma) almaktan menettiği-    Çok önemli ikinci bir yenUik de belediye
      ne göre bu hususta daha da ileri gidiyordu. meclisleri veya belediye birlikleri komiteleri ta­
        Ve nihayet 1937 de bir kanun komün me­ rafından alınacak kararların hazırlanmasına,
      murlarını, başka bir sahada (hizmetin ödenmesi memur  temsilcilerinin de katılmasmda tecelli
      sahasında) devletteki refiklerine yaklaştırıyor­ eder. 39 memur istihdam eden her komün mec­
      du. Görünüşte takyid edici bir tedbir (komün­ lisi ve her komite nezdinde (müsavi mikdarda
      leri, memurlarına, muadil memuriyetlerde bulu­ birinci halde belediye meclisi âzalanndan ve ikin­
      nan devlet memurlarına verilenden daha yüksek  ci halde belediye başkanlarından ve kategori iti-
      aylık vermekten meneden) bahis mevzuu ise de, barile seçilen alâkalı memur delegelerinden mü­
      fiiliyatta onlardan bazıları için menfaatli bir ted­ teşekkil) bir teadiU komisyonu derpiş edilmiştir.
      bir olarak tezahür etmekte idi.         Bu komisyonlar  hiçbir karar yetkisini haiz
        Binaenaleyh 1951 ve 1952 yıllarında Millî değildirler. Buna mukabil komün başkanlanmn
      Meclis ve onu takiben Cumhuriyet Konseyi "Ko­  temsilcilerinden ve memur delegelerinden kuru­
      mün Memurları Genel Statüsü" nü müzakere ve  lan iştişari millî teadül komitesi bazı kararlar
      kabul ederken saha hazırlanmış bulunuyordu.    ittihaz edebilir.
        Memurların elde ettikleri menfaatleri zik­   Nihayet, inzibat mevzuunda memurlara  da­
      retmeden önce bu metnin fransız idare hukuku­ ha 1930 da tanınmış olan teminat, üzerinde te­
      na getirdiği yeniliklere işaret etmek lüzumlu­ vakkuf edilmesi münasip olan, bazı şartlar da.-
      dur.                        hüinde daha da genişletilmiştir.

      340
   1   2   3   4   5   6   7   8   9