Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

}m^mf^


         Fransa       Komün         Memurlarının                GENEL         STATÜSÜ                                           Y a z a n :
                                           Jean NEVO
                                           Ç e v i r e n :
                                        tsmaa Hakkı ÜLKMEN
      Fransa'da nüfusu yekdiğerinden az farklı nizamname)  kabul etmişlerdi. Orta büyüklük­
   38.000 adet komün (Belediye ve Köy) mevcut­  teki şehirler memurlarına bazı haklar ve vazife­
   tur. Her komün beşeri ve iktisadî bakımlardan ler tanıyan -çoğu zaman çok nakıs- bazı kaideler
   hem hudud veya daha uzaktaki komünlerle biz-   kabul etmişlerdi. Fakat köy komünleri için (nü­
   zarur bağlılık halinde bulunuyorsa da idarî ba­ fusları 2.000 den aşağı olup âdetleri 35.300 e ba­
   kmadan muhtardır.  Bu idarî ve siyasî muhtari­ liğ olan) fiilen hiçbir statü mevcut değildi. Bu
   yet bazı sahalarda (bilhassa malî) tahdid edil­ itibarla âdetleri takriben 300.000 olan komün
   miştir, fakat bu tahdid ancak bir parlemento memurlarmdan 100.000 den fazlasının bir statü­
   kararı ile olabilir. Ekseriyetle bu karar komün­ ye sahip olmadığı söylenebilir.
   ler üzerindeki devlet kontrolünü arttırmak mak-    Bununla beraber nüfusu, sosyal yardun,
   sadile ittihaz edilir. Bununla beraber bu kara­ umumî yoUarm bakımı ve muhafazası, belediye
   rın ittihazma başka sebepler de amil olabilir. ve kır zabıtası... ilân gibi halk için vazgeçUmesi
   Nitekim  belediye memurları statüsünü tesbit  mümkün  olmayan  hizmetlerin yürütülmesini
   eden 28 Nisan 1952 tarihli kanun hakkında   sağlayan söz konusu olduğuna göre, umumî ta­
   durum böyledir.                   birle bir takım memurlar bahis mevzuu idiler.
      Bu teşri metin, esas itibariyle bütün Fran­ Millî mahiyeti haiz hizmetleri ifa eden dev­
   sa komünlerinde komün memurlarının istihdam  let memurları (merkez daireleri, iller maliye,
   şartlarmı birleştirmek gayesini takip etmekte­ şose ve köprüler... Uâh) uzun yıllardanberi, te­
   dir. Bu kanun, komün memurları tarafından çok    ferruatta idareden idareye değişen ve fakat hep­
   şiddetle arzu edilmiş ve Hükümetle parlemento si ana kaidelerde müttehid bulunan statülerle
   tarafından, sendika teşkilâtlarmın da iştiraki ile  teçhiz edilmişlerdir. Memuriyete lik defa giriş­
   vücuda getirilmiştir.               ler muayyen esaslara bağlanmıştı; vazifeler tes­
      1952 den evvelki s^amanlarda komün me­  bit olunmuştu; buna mukabil memuriyetten çı-
   murları için yeknesak bir statü yoktu ve umu­ karüma ancak önceden tâyin edilmiş olan bir
   miyetle yalnız - Paris, Marsilya, Liyon, Bordo usul dairesinde ceryan edebilirdi; ve nihayet bir
   gibi - çok büyük şehirler, personeli için tam bir  devlet memuru memuriyeti sırasmda, özel sek-

                                                  339
   1   2   3   4   5   6   7   8