Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yd  : 10                            Haziran — 1955, Sayı : 116


                           İ L L E R ^     ^         Abone :
           Sahibi :
        Türk Belediyecilik            ve              Senelik : 24 T.L.
           Demeği                              6 Aylık : 12 T.L.
                                            Yabancı memleketlere
        Ulus Meydanı Koç Han    B E L E D İ Y E L E R            yıllıj^ (40) T . L .
         Kat : 3, Daire : 4                        ilân ücretleri idare
           Ankara             D E R G I S I            ile kararlaştınlıt.
                                              Neşrolunmayan
          Telf: 13006      Yazt îşlerini Fiilen İdare Eden .    yazılar geri verilmez.
                           Vehbi ÇOKEE

          Sayın Üye :   .  •  .'•                   ^.

           1 — Demeğimiz  merkezini Ulus meydanı - Koç Hanın 3 üncü  katındaki 4 nu­
        maralı Daireye nakletmiş olduğundan Bımdan sonraki muhaberatm yeni adresimizle yapılma-
        smı,

           2 — Mımtazaman göndermeye çalıştığımız dergiden her hangi bir sebeple zayi ohnuş ve­
        ya vurut etmemiş olanlarm dernekçe ikmali düşünüldüğünden - hiç bir ücret istemeksizin -
        bunların numaralarımn tesbit edüerek bildirilmesini,
           rica ederiz.               .   ^         '  DERNEK

                        • •   •     •  ,

      ^                   İ ç i n d e k i l e r              —    >^

          Fransa Komün memurlannm genel Statüsü     t. Hakkı ÜLKMEN
        :  Birinci tmar Kongresi               Hûlki ALÎSBAH

          İmar Plânlannda çocuk bahçeleri         Prof. Cemâl Arif ALAGÖZ
          £Imah bentleri ve Anadolu yakasmın su ihtiyacı Muzaffer A K A L I N
          Tarihte İstanbul (Kahvehaneler)          Zühtü ÇUBUKÇUOGLU
          Bergama Kermesi Asklepion ve Akrapol      Enver Behnan ŞAPOLYO
          tiler Bankası Genel Kurul Toplantısı
          tki mahalli idare tipi köy ve belediye    M. A.

          Tarsus Belediyesi
          tiler Bankasmm çahşmalan
          Belediyelerimizin sonilarma cevaplar       Muzaffer A K A L I N
          Belediyelerimizi ilgilendiren kanunlar
          Belediyelerimizi ilgilendiren Devlet Şûrası kararlan            ^ '

          Dünya Belediyeciliği               •.- .'  -•
          Aym  Olayları
      V
   1   2   3   4   5   6   7