Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

bir tanzime doğru gitmeyi sağlıyacak yollar bu­ göre imar yapabilmek için âmme zünmetlerine
      lunmalıdır.                    taks edilmek üzere sahamn % 30 zundan az ol­
                                mayan bir vaziyet tesbiti kabul edilmektedir.
        14 — Şehirleri yeknesaklıktan kurtarmak,
      binalaım inşa edildikleri yere ve kullandıkları  18 — Memleketimizin imar meseleleri hak­
      işe uygun şekilde olmalarım sağlamak maksa-  kında selâhiyetli en yüksek merci olarak hizmet
      diyle bina büyüklüğünün ve yülisekliklerinin mu­ görmek ve gerekli zamanlarda toplantılara çağ­
      asır memleketlerin hemen hepsinde kabul edil­ rılarak rey ve mütalâaları alınmak ve icabında
      miş bulıman hektar başma nüfus kesafeti pren­ imara müteallik ka nun taşanlarını gözden geçir­
      sibine göre ayarlanmasını temine matuf esaslar mek ve istişarî kararlar vermek üzere bir imar
      konulmalıdır.                   şûrasının ihdası da uygun mütalâa edilmektedir.
         15 — Bugün arsa spekülâsyonu imar faali­    19 — Hazırlık komisyonu raporunda zikre­
      yetlerini kat'i surette engelleyici bir mahiyet al­ dilen ve Büyük Millet Meclisindeki yapı ve imar
      mış bulunmaktadır. Bunun önüne geçilmek için kanununun eski mevzuattaki eksiklikleri doldur­
      âcil tedbirler alınmasında zaruret gören komis­ duğu belirtilen aşağıdaki hususlar komisyonu­
      yonumuz arsa kıymetlerinin dondurulmasına ya-  muzca da tetkik ve isabeti kabul edilmiştir.
      rıyacak kanunî tedbirlerin alınmasuu zarurî gör­
      mektedir.                       Böylece yeni tasarı imar hududu dışındaki
                                boş sahaları inşaat hücumundan kurtaran, imar
        Arsa ve gayri menkul kıymetlerinin istik­ programlarının bozulmamasını temin için mu­
      rarını sağlayıcı tedbirler arasında kadastro sis­ vakkat yapı yapmayı mümkün kılan, arsaların
      temimizin ıslahını ve hiç olmazsa şehir ve kasa­ anormal küçüklükte ifrazına mani olan, yapı­
      balardaki gayri menkuller hakkında malî kadas­  lan her imar plânımn kanunî bir müeyyide ol­
      tro yapılmasına imkân verecek tedbirlerin alın­ masını sağlıyan, imar plânlarının istikrarını sağ­
      masını, aynı zamanda tapu, vergi ve istimlâk lamak üzere plân değiştirme esaslarını tesbit
      kıymetleri arasında objektif kıstaslara müstenit eden, kaçak inşaatı önleyen ve cezai müeyyede-
      bir muvazene tesis edilmesini yerinde mütalâa 1er ihtiva eden, her türlü ifrazların Belediyelerce
      etmekteyiz.                     tasvip edilmeden tapuya tescil edilmemesini sağ­
                                lıyan ve böylece imar mevzuatımıza isabetli ye­
        16 — İmar faaliyetlerinin gereği gibi yürü­
      tülmesini teminen Belediyelerin istimlâk yapmak   nilikler getiren hükümleri ihtiva etmektedir."
      istemeleri halinde lüzumlu âmme menfaati un­    Komisyonun  bu raporu esas fikirler mahfuz
      surunun takdirinde daha serbest harekete im­  olmak suretile küçük tadillerle aynen kabul edil­
      kân verecek yeni hükümlerin kabulü uygun ola­  miştir.
      caktır.                                (Gelecek sayıda imar plânlarının
        17 — Bugünün  modern şehircilik icaplarına           düzenlenmesi komisyonu rapo­
                                         ru).
                            ¥  ¥  ¥

      346
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15