Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

gadir iderler. Bu makuleler men olunub ehli hir- tenbih eslemeyüb ruhsat virmediyen ve imtihan
   fet marifetsiz attar edviye beyi etmemeleriyçün etmediyen fuzuli kendü kendüne tabiblenüb hen-
   emri şerif taleb eyledüklerin arz eyledüğün ecil- gâmegir olanları ve tıbba muhaUf müslümanlara
   den büyürdüm ki vardukda hususu mezburu olı-  nesne viıenleri tedib idüb inad ve muhalefet
   geldiği üzre attar tayifesinin hirfet kethüdası üzre olanları isim ve resimleriyle arz eyliyesinki
   ve yiğitbaşıları ve ehli hirfetin ittifakile göresin haklarında emri şerifim ne veçhile sâdır olursa
   filvaki kadimden tayifeyi mezburenin kethüda­ mucibi ile amel oluna Minbaad emri şerifimle
   ları ve yiğitbaşdan ve ihtiyarlan marifetile dük­ amel olmağıçün suretin sicilli mahfuza kayıt
   kâna geçüb attarldi idegelmişler iken hâlâ ka­ itdüregünden sonra aynı ile emri şerifimi müşa­
   dimden ohgelâne muhalif bazıları attarlık idüb rünileyh elinde ibka idesin F i 8 c 981 (1573).
   tekâlifi örfiyye vaki oldukda inad ve muhalefet  Bu Divan kararından da anlaşılacağı üzere
   idüb şer'i şerife ve olıgelân âdet ve kanuna mu­ Hekimbaşıya müracaat ederek ruhsat almadan
   halif kimesneye iş ittirmiyesin (Ayasofya ma­ hiç bir kimsenin tababet etmesine müsamaha
   hallesinde attar Sinana verildi) F 8 N 989 edilmiyordu.
   (1581).                         Bir vakitler ehil olmıyan bazı tabipler yü­
      Yine bu mevzuda Divandan çıkan bir kara­ zünden Istanbulda kazalar artmış buna sebep
   rı da aynen naklederek yukarıda beyan edilen olanlar derhal meydana çıkarılarak yeniden im­
   tabip ve cerrahlarla göz hekimleri hakkındaki tihana tabi tutulmuşlardı. Nitekim 1699 da ya­
   takay3nidatı behrtmekte faide mülâhaza edil­  pılmış olan umumî bir imtihandan sonra Nevşe­
   miştir.                       hirli ibrahim Paşanın sadareti zamanında ikinci
      "İstanbul Kadısına hüküm ki Dergâhı mu-  bir imtihana ve tabipleri kat'i bir nizam altına
   allâmda Hekimbaşı Garra süddin zade Muhyid-  almıya lüzum görüldü.
   din Dergâhı Müallâma mektub gönderüb tstan-    Sebep olarak yazılan hükümde şu noktalar
   bulda ve sayir memaliki mahmiyyede ve bazı  işaret olunuyordu.
   kimseler cerrah ve tabib ve kehhal adına gezüb  "Bir müddet dahi bu tabir üzre güzeran
   hengâme  kıımb ve dükkânlarda oturub mücer-  eder ise âbıruyi bilâd ve emsar ve aktarü diyar
   red celb ve ahiz içün müslümanlara tıbba muga­ olan İstanbul bir sevadi âzamda tıbba inkıyaz
   yir ve hikmete muhalif katil şerbetler ve zehir- teterruku zahir ve âşkâr olmakla fen tıbda ma­
   nak müshiller virüb ve âdeti âleme muhalif yer­ haret ve iktisabı hazakat edenler mümtaz ve
   ler açub ve gözlere dahi üslUbsuz yapışub muha­ beynelakran serfiraz olmaları tıbbm yevmen
   lif otlar koyub müslümanlann mallamia ve can­ feyevme rağbet ve itibar ve kemali iştihanna
   larına zarar irişdiriib minbaad anun gibilerin bâis ve badi olub fenni tıb erbabının dahi sayü
   marifet ve ilimlerün kendü bizzat gidüb san'at- ikdamına medar akvayi vesaili müstahsetül âsar
   lannda imtihan idüb hallerine göre kadir olduk­ olduğu cihetle nizam hallerine intizam ile hüsnü
   ları kimesneler ilâç ideler deyu icazet virmeyin- hitam verilmek âmmei ibadullaha mahzı menfa­
   ce anun gibiler sergide ve dükkânda oturub hen- attir. Bu maksadı temin için İstanbul haslar, .
   gâmegirlik etmeyüb  ve müslümanlara muhalif   Galata ve Üsküdar  ve muzafatında müslim,
   otlar virmeyüb zarar virişdirmiyeler deyn ten- zimmi ve musevi" ne kadar tabib varsa kâffesi
   bih olunmak lâzım olduğun bildirmiş, tmdi ilim­ imtihana tabi tutuldu. (1729).
   lerinde cahil olanlar müslümanlara olvechile mu­   Verilen karara göre tıp mesleğine girecek
   halif nesne virüb zarar irişdirmek münasib de­ olanlar tıbbı tahsil edecekler ve gereği gibi öğ­
   ğildir. Duyurdum ki vardukda zikrolunan tayife-  rendiklerine dair hekimbaşınm  ilâmı üzerine
   ye muhkem tenbih eyliyesindeki minbaad müşa­  mülâzimet rüusu alacaklardı.
   rünileyh bizzat imtihan idüb ilimlerine kadir ol­ Bu suretle mülâzemet rüusu alanların isim­
   duklarına göre ilâç itmeğe ruhsat vermiyince  leri mahsus defterine kaydolunacaktı. "Tıbba
    çarşularda ve mec'malarda fuzuli esbablann se- mümareset ve kesbi hazakat eyleyüb ehliyeti
   rüb ve hengâme ile cemiyetler idüb mücerred  zahir olanların dükkânları gedik itibar" olunup
    kudülere celbi mal içün müslümanlara bulduk­ ziyade ve noksan kabul etmemek için had tayin
   ların vermesünler Ve yaraya ve göze nesne ko­ ve iktiza eden yerlerde mevcut dükkânların ip­
    yub müşavere etme diyen ilâç etmiyenler Badet- kası da kabul edilmişti. Şayet bu dükkân sahip-

                                                   455
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14