Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

İ
        İSTANBUL'UN AĞLIK ŞLERİ                                      Yazan : Zühtü ÇUBUKÇUOÖLU


        îstanbulun sağlık işlerine nezaret etmek, hekimi) isimleri Divanca mukayyetti. Hazine!
      hekimbaşıların vazifesi idi. Hekimbaşı, o zama­ evrak vesikalarına göre, 1699 da İstanbulda
      nın tabiriyle "Ser Etibbayı Hassa" sarayın baş­ mevcut bütün tabipler ve cerrahlar imtihan edil­
      hekimi olduğu gibi, İstanbulda hekimlik, cerrah­ mişlerdi. Ellerine rüus verilerek dükkân açma­
      lık, eczacılık, devrin tabiriyle attarlık eden bü­ larına müsaade olunanların resmî deftere göre,
      tün esnafın âmiri idi. Yalnız yolların temizlen­ adet ve milliyetleri şöyle idi:    *
      mesi gibi işlere bakmak, istanbul Kadısına bıra­ Tabip — 4 Türk, 6 Rum, 8 Musevi, 7 muh­
      kılmıştı.                     telif milletlerden olmak üzere miktarı 25 kişi.
        Hekimbaşılık yüz akçeli bir mevleviyetti.   Cerrah — 3 Türk, 7 Rum, 2 Musevi, 16 muh­
        Hekimbaşıya  tabi saray hekimlerinin mec­ telif milletlerden olmak üzere 28 kişi.
      muu 17 nci asırda yirmibir neferdi. Ulûfelerini Bunlardan İstanbul semtinde 15 tabip, 13
      aydan aya ahriardı. Bunlara hassa tabipleri un­ cerrah; Galatada 3 tabip, 6 cerrah. Tophanede
      vanı verilirdi. Ekseriya tıpta maharet ve haza- 2 cerrah, Kasımpaşada 1 cerrah vardı. Diğerleri
      İvati olan Müseviler de hekimbaşı tayin olunur­ de İstanbulun muhtelif semtlerinde idi. Galata-
      du. Fakat hekimbaşılık bir mevleviyet olması daki tabip ve cerrahların ekserisi Venedikli idi.
      sebebiyle bunların müslüman olmaları şarttı.  En çok tabip ve cerrah bulunan semt, Hacapaşa
      Diğer Musevi hassa tabipleri için bu kayda ihti­ ve Divanyolu taraflarıydı.
      yaç yoktu.                      Sair esnaf gibi hekimlerin, cerrahların ve
        Musevi hassa tabipleri, kifayet ve yaşayış attarlann da kethüdaları, yiğitbaşıları ve ihti­
      hususunda bütün gayri müslümlerin tâbi olduk­ yar heyetleri vardı. Bazan bunların müsaadesiy­
      ları kayıtlardan istisna edilirlerdi. Meselâ îstan- le dükkân açarlar, sanatlarında ehil olmıyanlan
      buldan Edirneye gelecekleri zaman, silâh taşıya­ hastalara yanlış ilâç verirler "Külli fesada bâis"
      bilirler, ata binerler, samur kalpak ve kürk giye­ olurlardı.
      bilirlerdi.                      Bu hususta Divandan çıkan bir karar ay­
        Hekimbaşıların şehre taallûk eden vazife­ nen aşağıya nakledilmiştir:
      leri, hekimleri ve cerrahları imtihan ederek liya­ "İstanbul Kadısına hüküm ki Süddei saade­
      katleri sabit olanlara rüus vermek ve dükkân time mektub ^önderüb mahmiyyeyi İstanbul at­
      açmalarına müsaade eylemek, attarların hasta­ tar tayifesinin hirfet kethüdası ve yiğitbaşıları
      lara yanlış ilâç vermelerine mâni olmak ve on- ehli hirfeden olmıyub na«hil iken attar dükkâ­
      lan cezalandırmaktı. İmtihan olmıyan tabiplerle nına geçüb müslümanlara beyi etdükleri edvi-
      frenk tabiplerin dükkân açmalarına şiddetle  yeyi yanlış virüb külli fesada müeddi oldukların­
      mümanaat  edilirdi. İmtihan vererek dükkân  dan maada bazı tekâlifi örfiyye vaki oldukda biz
      açan tabiplerin, cerrahların, kehhallerin (Göz attar değUüz deyü muavenet etmiyüb fukaraya
                                                   JMHfi
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13