Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

insanların toplu halde yaşamalarından do­ hir ve kasabaların temizliğini bozacak şeyleri
    ğan meseleleri nizamlama k çok eski zamanlar- kaldırtmak, halkın sıhhatine, huzuruna ve isti­
    danberi kamu idarelerile vazifeli teşekküllerin rahatına tesir edebilecek tesislerin mevki ve
    başlıca hizmetlerinden sayılmıştır. Diyebiliriz ki  şartlarını tesbit ve ilân ederek ruhsata bağla­
    topluluk hayatının rahatlığı, kolaylıkları ve se­ mak, dilenciliği kaldıracak tedbirler almak, imar
    lâmetle işleyişi için lüzumlu tedbirlerin g'enişli- plânlarının tatbikatını ve şehir ve kasabalarm
    ği ve bu tedbirlerin dikkat ve titizlikle tatbiki güzelliğini sağlamak, süprüntüleri toplayıp yok
    müşterek yaşayışın seviyesini belirtecek en doğ­ etmek, umumî belâlar yaptırmak, şehir içinde
    ru vasıtadır.                   yolcu nakliyatını intizamla temin etmek beledi­
      Belediye kanunumuza göre umumun yeyip   yelerin vazifelerindendir.
    içmesine, yatıp kalkmasına, temizlenmesine ve    Görülüyorki Belediye Kanunumuz  medenî
    eğlenmesine mahsus yerlerin ve bu yerlerde sa­ ve insanca yaşayışın bağlı olduğu bütün şartla­
    tılan şeylerin temizliğine, sağlık şartlarına, sağ­ rı göz önüne almıştır. Ancak bu şartların yerine
    lamlığına dikkat etmek, ücret tarifelerini tetkik getirilmesi belediyelere vazife olarak verilmekle
    ve tasdik, buralarda çalışanların ve halk ile te­ iş bitmiyor. Meselâ bunların yürütülmesindedir.
    ması olan şöför, arabacı be'rber ve satıcı gibi Topluluk halindeki yaşajaşımızın huzur ve selâ­
    bütün hizmet erbabının sıhhatlannı ve gerekli meti bakımından belediye yasaklarının lâyıkile
    hallerde ehliyetlerini kontrol etmek, yangına  yürütülmesi; üzerinde ehemmiyetle durulacak
    karşı tedbir almak, umuma ait yerlerde gelip bir değer taşımaktadırlar. Bu konuda müracaat
    geçmeğe, nakil vasıtalarının işlemesine engel  edilecek vasıta ve tedbirler hakkındaki düşün­
    oalcak, rahatsızlık verecek, kaza çıkaracak, şe­ celerimizi gelecek yazımızda belirteceğiz.


                          *  •  •

          İLLER             B A N K A S I
                  KAPİTAL    : 300-000.000    T. L.


            İl özel İdareleri, Belediyeler ve köylerin harita, imâr plânlan ve
                 su, elektrik ve yapı işlerinin her türlü plân,
                   proje, inşa ve tesis işlerinden gayri

                       HER     NEVİ

            . Banka   ve  Kredi       En  müsait   şartla
           Muamele    ve  Hizmetleri     Mevduat    Hesapları
                                                   453
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12