Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

BELEDİYE               YASAKLARI                                       Yazan : Muzaffer AKALIN


      Geçenlerde (A. P.) nin verdiği habere göıe Gündüz rahat çalışmanıza, gece uyumanıza ma­
    Amerika'da bir belediye kediler için sokağa çık­ ni olur. Seyyar çığırtkanlar bu gürültüjöi bütün
    ma yasağı koymuş ve başı boş bırakılan kedile­ kasaba ve şehre yayar.
    rin geceleri çeşitli gürültüler çıkararak halkı  Yağsız peynirlerin üstündeki (tam yağlı)
    rahatsız ettiklerini göz önünde tutan Belediye etiketleri âdeta Belediye kontrolü ile istihza
    bu emre riayetsizlik eden kedi sahiplerine 25 do­ eder.
    lar ceza kesUeceğini Uân etmiş.           Etin narhı varmıdır, yokmudur ? Belli değil­
      Başı boş kedilerin sokaklarda süprüntü te­  dir. Çünkü her semtte ayn fiatlarla, satüır.
    nekelerini karıştırdıktan sonra pisliklerini etra­  İşportalar sokak ortasım, hattâ yaya kal-
    fa bulaştırarak pencereden, aralık buldukları dınmlarmı  işgal eder g<elen geçen; işportacıyı
    kapılardan evlerimizin içine sokulmadan, gece­ rahatsız etmemek için yaya kaldırımından cad­
    leri kedi gürültüsü Ue uyanmaktan şikâyet eden  deye çıkmak zorunda kalır. Çok defa yasakların
    birçoklarımız bu haberi imrenerek okumuşlar  tatbikile vazifeli zabıta memurlarmın bile işpor­
    dır.                        taların sağından, solundan güçlükle kendilerine
      Bizim bütün huzurumuzu alt üst eden gü­  yol açabileceği halde işe müdahale etmediklerini
    rültü ve patırtı içerisindeki yaşayışımıza karşı görürsünüz
    Avrupa ve Amerika şehirlerindeki sessizlik hay­    Tramvay kapılarına asılan yolcular kaza­
    ranlığımızı çekmektedir.             ları ve yan kesiciliği kolaylaştırmak pahasma
                              inip binmejd güçleştirir.
      Yülardan beri üzerinde durulduğu halde Is-
    tanbulda hayvanla, çeküen arabalann kaldınl-    Trafik kanunu ile nizamnamesinin istiap
    masmı sağlamak  şöyle dursım demir tekerlekle­ hadlerine ait hükümlerine otobüslerde ve ne de
    rinin lâstikleştirmek bile mümkün olamamıştır. tramvaylarda tatbik edilmediği için ölü metin
    Sokak kaldırımları üzerinde bunların çıkardıkla­ halinde doğmuş denebUir.
    rı gürültü gece ve gündüz halkı rahatsız edip  istanbul Belediyesinin süprüntü tenekeleri
    durur, ortalık ışımadan uykudan uyandırır.    hakkındaki yasağı; müddet radyo ve gazeteler­
                              le ilân edilmesine rağmen birgün bile tatbik edil­
      Ya;o kapı zilleri! Dilenci çalar, hajar cemi­
    yetlerinin adını öne sürerek para toplamağa çı­ medi. Akşamları herhangi bir iç veya ara so­
    kanlar çalar, siz çağırmış ve tenbihlemiş olma­ kaktan geçmek bunun yüzlerce misalini bir
    sanız bile karpuzcu çalar, sebzeci çalar, bohça­ semtte görmeğe yeter.
    cı çalar. Mühim bir işle meşg^ul de olsanız, yatı­ Temiz ambalâjlı ve pişkin olarak satışa ar­
    yor, hattâ uyuyor bulunsanız, kapıya çıkacak zını beklediğimiz ekmek ve francalaların satış
    kıyafette bulunmasanız da züi çalamn keyfine yerlerine otomobillerin içinde veya bağaj yeri­
    tâbisiniz.                     ne, yahut sırt hamallarının küfelerine dolduru­
                              larak taşındığı, fırından satış yerine kadar çe­
      Sinemalarımızda, belediyenin sigara içme  şitli ellerden geçtikten başka satış yerinde bir­
    yasağım üân eden levhalara baka baka sigara­   çok müşteriler tarafından da ellendiğini, kuzu
    sını tüttürenlerin hareketi hiçbir müdahale gör­ etlerinin mevsiminde taksi bagajlarından çıka-
    mez. Sinemanın gazoz satıcısı kulağmızın dibin­ rüıp kasap dükkânlarmda çengellendiğini görü­
    de tablasına tak, tak! Vurarak kafanızı şişirir.
                              rüz.
      Anadolu  kasabalarında sinema ve tiyatro    Günlük hayatımızm  içinde bu misallerden
    çığırtkanlanmn vaveylası, megafon, plâk ve ho­ yüzlercesile karşılaşmak ve bunlardan bir çırpı­
    parlörlerinin gürültüsü geniş bir sahayı kaplar.  da sahifeler doldurmak mümkündür.

    452
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11