Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

bulunuyoruz. Aşı tutmuş ve yemişlerini vermiş­ mekte, hükümetimiz kanunî imkân ölçüsünde bu
   tir. Beldelerimiz, yüz yıl önceki durumlariyle isteğe uymakta ve belediyelerimizin sayısı gün­
   kıyaslanamıyacak derecede düzenliğe ve bayın­ den güne artmaktadır.
  dırlığa kavuşmuştur.                  Kutladığımız yüzüncü  yıl böyle mutlu ve
     Belediyeciliğimiz halkımızın sevgisini ka­ kutlu bir üerleyişin, bizi demokrasiye ulaştıran
   zanmıştır. Köylülerimiz belediye kurmak iste­ yolun ilk adımıdır.                        •  •  •

                 TÜRK    TİCARET    BANKASI
                   Kuruluş   Tarihi  : 1914

              Anonim Merkezi: ANKARA  —  tş Merkezi: İSTANBUL
                   İhtiyatları : T.L. 4.051.200,—
                   Sermayesi : T.L. 11.000.000,—

            Ş U B E L E R İ               A J A N S L A R I

        ADANA     GAZIANTEP           SAMANP  AZARI  (ANKARA)
                               YENİŞEHİR
        ADAPAZARI   I S T A N B U L
                               CEBECİ
        A N K A R A  IZMÎR             A L T I N B A K K A L  (İSTANBUL)
                               B E B E K
        A N T A L Y A  IZMÎT             BEŞİKTAŞ
                               B E Y K O Z
        BEYOĞLU     KONYA
                               ÇARŞIKAPI
        B O L U    M E R S m           FATİH
                               F E N E R
        B U R S A    SIVRIHISAR
                               F I N D I K L I
        C E Y H A N  T A R S U S          G A L A T A S A R A Y
                               H A L I C I O G L U
        DÜZCE      TRABZON            KADIKÖY
        ESKİŞEHİR    ZONGULDAK           LÂLELİ
                               OSMANBEY
                               ÜSKÜDAR
                               A L S A N C A k  (İZMİR)
                               S A R R A F L A R t Çî
                               EŞREFPAŞA
                               ÇARŞI       (BURSA)
                               G E R E D E    (BOLU)
            •  Mevduata  en müsait ş&rtlan tatbik eder.
            •  Her yü tertiplediği ikramiye plânlan zengin ve cazibtir.
                 T ü r k  Ticaret     B a n k a s ı
            Hususi teşebbüsün yurda kazandırdığı eski ve en kuvvetli
                       MiUi Müessesedir.                                                  451
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10