Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

tün mezarlıklar hep vakıftı. Yalnız İstanbul şeh­ lere de tesçil ettirilmesi, bu mercilere de çeşit
    rinde yananlar ve jakılanlar hariç olmak üzere çeşit harçlar verilmesi isteniyordu. İş bununla
    vakıf olarak 178 medrese, 193 okul, 147 kütüp­ da kalmıyor, bir yapı yapıldığım gören yeniçe­
    hane ile 2.300 öğfenci odası sayıldığını ve XV  riler yapıya balta asıyorlar, gözlerine kestirdik­
    inci jöizyıldan Tanzimat devrine kadar yine va­ leri kadar para sızdırmadıkça yapının yapılma­
    kıf yolu ile İstanbul'da 49 hastahane yapıldığını sına engel oluyorlardı. Sözün kısası, Türkiye
    sayın Osman Nuri Ergin anlatıyor.        XVI ncı yüzyılda dünyanın en iyi idare edilen
                              memleketi iken XVIII inci yüzyılda en kötü ida­
       Kadıları, ihtisap ağaları, mimar başıları ve re edilen memleketi olmuştu.
    çavuşları, naipleri, imamları, vakıfları gibi eski
    teşkilât ve müesseseleriyle memleket gelişmiş    Bu kötülükler ve bozukluklar karşısında
    ve yükselmişti. XV inci ve XVI ncı yüzyıllarda idarî işlerin düzeltilmesi için çabalamalar ol­
    Türkiye dünyanın  en bayındır ve en zengin  muştur. Bu arada ihtisap işleri kadılardan alın­
    memleketi olmuştu. Ticaret, endüstri, bilgi, hür­ mış, ve 1826 da bir İhtisap Nezareti (Bakanlığı)
    riyet ve adalet bakımlarından Türkiye dünyanın  kurularak ülerde birer ihtisap müdürlükleri ih­
    en ileri memleketi idi. Türk mahsulleri, Türk das edilmiştir. İhtisap Nezareti de pek başarı
    mamulleri  en yüksek kalitede bulunuyordu.   gösterememiş olacak ki, 1851 de lâğvedümiş ise
    Bunları Avrupalılara da satardık. Türkiye'de ol­ de —durum daha da kötüleştiğinden— 1852 de
    duğu kadar okul, üniversite, bilgili adam hiç bir  yeniden ihdas edilmişti. Yüz yıl önce ikinci ve
    memlekette  yoktu. Din hürriyeti yalnız Türki­ sonuncu defa lâğvedilen İhtisap Nezareti bu idi.
    ye'de vardı. Adaleti yerine getiren kadıların   Türk Belediyeciliğinin jdiz yılhk tarihçesini,
    mevkileri yüksekti; kadılar layenazildi; İstan­ geçirdiği safhaları belirtmek bu yazının çerçe­
    bul kadısı ayni zamanda Bakanlar Kurulu üyesi  vesine sığmaz. Esasen, değerli üstadımız rah­
    idi.                        metli Profesör İsmail Hakkı Göreli, Dorneğimiz
       Dünyanın en iyi idare edilen, adalete, hak­ eliyle "Bizde Belediyecilik" başlığı altında bir
    ka, hakkaniyete en çok saygı gösterilen, en iyi  broşür yayınlamışlardı. Bu broşürde belediyeci­
    yaşanan memleketi Türkiye idi. Bunun için, din  liğimizin tarihçesi hakkında da pek değerli bil­
    ve dil ayrılıklarına rağmen, birçok seçkin Fran­ giler verilmiştir. Sayın Osman Nuri Ergin'in
    sızlar ve İngilizler Türkiye'ye göç etmişler ve "Mecellei Umuru Belediye" başlıklı kitabında da
    yerleşmişlerdi. Bunlar Türkiye'de, kendi mem­  bu konuda geniş tafsilât vardır.
    leketlerinde olduğundan daha hür, daha mesut    Yüz yıl önce ilk belediye idaresi kurulmuş
     yaşıyorlardı. Türkler de başka milletlerden da­ ve eskiden kadılar, naipler, muhtesipler, "Un
    ha müreffeh ve daha hür bulunuyorlardı.    Kapanı", "Yağ Kapanı", mimarlar, çavuşlar gi­
       XVII nci yüzyılda başlayan, XVIII inci yüz­ bi başka başka mercilere bağh dağınık teşkilât
    yılda şiddetlenen çöküntü devrinde teşkilât ve yerine bir tek merkeze bağlı toplu bir teşkilât
    müesseselerimiz eski düzenliklerini kaybedip bo­ vücuda getirilmiştir. Dağınıklıktan topluluğa ge­
     zuluyorlardı. Esasen teşkilât ve müesseseler seç­ çiş belediye faaliyetinde koordinasyonu da ko­
     kinlere dayanır. Seçkinsiz teşkilât cansız bir ce­ laylaştırmıştır.
    set gibidir. Eskiden seçkin, ehliyetli, değerli va­ Yüz yıl önce başlayan bu devrim demokra­
     tandaşlara verilen memurluklar ehliyetsiz, de­ tik olmuştur. Belde halkı tarafından seçilen be­
     ğersiz dalkavuklara verilir olmuştu. Kadılıklar lediye meclisi mensup kadıların, muhtesiplerin,
     bile rüşvetle satılıp alınmağa başlamıştı. Alış mimarların ellerinde dağılan yetkileri kendi
     verişi düzenlemek, alış verişte hileyi ve ihtikârı ehnde toplamıştır. Eskiden belde halkı, belde
     önlemek gibi konularda kadıların ve muhtesiple- idaresine hiç bir suretle karışmağa yetkili de­
     rin yolsuzlukları büyük sıkmtüar ve hoşnutsuz­ ğildi. Seçimlerle belediye idaresi halkın ehne ve
     luklar yaratıyordu.                takdirine geçmiş bulunmaktadır.

       Yapı yaptırmak, yapısını onarmak için mi­   Batıdan aldığımız belediye mevzuatını Türk
     mar başılığmdan izin almak yeter sayılmıyor, bu  potasında yuğurup kotarmış, ihtiyaç ve tema­
     iznin kadılığa, naipliğe ve daha bir takım merci­ yüllerimize göre ona bir takım özellikler vermiş

    450
   1   2   3   4   5   6   7   8   9