Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

»-İV

          Y Ü Z Ü N C Ü                    Y I L                                    Yazan : Prof. Süheyp DEBBİL


    Türk Belediyecilik Derneği, 16 Ağustos 1955   Kadıların emrinde  "muhtesip",  "ihtisap
  Salı günü Türk Belediyeciliğinin yüzüncü yıldö­ ağası" veya "ihtisap emini" adı verilen bir me­
  nümünü  kutluyor.                 mur  bulunurdu.  Muhtesipler belediye zabıta
    Yüz yıl önce, 16 Ağustos 1855 te "îhtisap âmiri durumunda idiler ve maiyetlerinde "Kol
  Nezareti" lâğvedilmiş, "Şehir Emaneti" adiyle oğlanları" adiyle bir takım memurların çalıştı­
  ilk Türk Belediyesi kurulmuş ve ilk Türk Bele­ rırlardı. Bunlar yalnız belediye zabıtası işini gör­
  diye Başkanı işe başlamıştır.          mekle kalmazlar, "ihtisap resmi" adı verilen bir
                            vergiyi de toplarlardı. İhtisap resminin iltizama
    Bizde eskiden belediye idaresi yoktu. Bel­ da verildiği olurdu.
  delerimiz mahallelere ayrılmıştı. İmamiyle,
  muhtariyle, ihtiyar meclisleriyle mahalle idare­  "Mimar başı" ünvanını taşıyan ve Topkapı
  leri vardı. Her mahallenin okulu, camisi, çeşme­ Sarayında Sepetçiler Köşkünde çalışan kimsenin
  si, kahvesi, bekçileri bulunurdu. Şimdiki anlam­ de üzerinde bir takım belediye hizmetleri toplan­
  da "komün" adı verilen topluluk mahalle di;  mıştı. Mimar başılığı, şimdiki Bayındırlık Ba­
                        i
  belde bir "Komün" sayılmıyordu.          kanlığımıza benzetebiliriz. Saraylar, camiler,
     Beldelerimizde birer Kadı vardı. Kadıları yollar, köprüler yapmak ve onarmak, sokaklar
  Kazaskerler tayin ederlerdi. Kadıların yetkileri ve meydanlar açmak gibi bayındırlık işlerini
  belde sınırı ile sınırlanmış değildi. Kadıların yet­ Mimar başıları yürütürlerdi. Yapı yaptırmak,
  kili olduğu sahaya "Kaza" derlerdi. Kazalar na­ yapısını onartmak isteyenler de Mimar başılı-
  hiyelere ayrılır, nahiyeler de bir takım köyleri ğından izin alırlardı. Mimar başılığında çalıştı­
  ve mahalleleri ihtiva ederdi. Kadılar, nahiyelere rılan kâhyalar ve çavuşlar bütün gün at üstün­
  birer "naip", mahallelere ve köylere de birer de dolaşırlar, izinsiz yapı yaptıranların yapıları­
  "imam" Xkyva. ederler ve kazaî yetkilerinden uy­ nı sıktırırlar ve ustalarını cezalandırırlardı. Ya­
  gun gördüklerini bunlara verirlerdi.      pı yaptırılabilecek yerler belirtilmiş ve sınırlan­
                            mıştı. Beldelerin lüzumsuz yere genişleyip dağıl­
     Kadıların kazaî yetkUeri yanında bir takım ması önlenmişti. Yapılacak yapılar için de bir­
  idarî görev ve yetkUeri de vardı. Eşyaya narh takım esaslar konmuştu. Evler 14 arşından yük­
  kojonak, narhların gözetilmesini sağlamak, sa­ sek olamaz, dükkânların üzerine kat çıkıla­
  tılık malları, satıcıları, esnafı, ölçüleri ve tartı­ mazdı.
  lan denetlemek, gedikleri çoğaltmak veya azalt­
  mak, açılan gediklere ehliyetli isteklisini tâyin Çeşitli vakıflar yolu ile de önemli belediye
  etmek, alış verişte hileyi, ihtikârı önlemek gibi hizmetleri görülürdü. Camiler, okullar, sular,
  belediye işleri kadıların idarî görev ve yetkileri çeşmeler, sebiller, umumî kütüphaneler, öğrenci
  arasında idi.                    yurtlan, hastahaneler, imarethaneler, hattâ bü-

                                                 449
   1   2   3   4   5   6   7   8