Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

lerinden biri vefat edecek olursa gediği hiç bir nelerde yapılan macun, hap ve şurupların da
      kimseye verilmiyerek defterde isimleri yazılı "kaidei tertekibe riayet ile iştigal ve mahallin­
      mülâzimlerden birinci mülâzime verilecekti. Bu de sarf ve istimal" edilmesine ehemmiyet verili­
      nizam konulduktan sonra, gedikli ve mülâzim­ yordu. Hastane hademeleri, her ay kendilerine
      lerden vefat edenlerin yerleri hekimbaşınm arzı teslim olunan "Edviyei bahayı" menfaatlerini
      ile tevcih olunacak ve ellerine rüus hümayun temin için feda ediyorlar, vakfm koyduğu şarta
      verilerek rüus kalemine kaydolunacaktı. Bu hu­ mugayir olarak devlet adamlarına ve Evkaf
      susta hiç bir şefaat ve sahabet kabul olunmazdı. idaresi ricaline bin hokkadan fazla macun dağı­
        Cahil hekimlerin tstanbulda tabiplik eyle­ tıyorlardı. Divandan sadır olan bir hükümle bu­
      melerinin bu suretle önüne geçildiği gibi, hasta­ nun da önüne geçilmesine çalışılmıştı. (1736)                              ¥  ¥

                                                      "O
                             T. C.
             Ziraat               Bankası

                Yurd  içinde 491 Şube ve Ajansı, Dünyanın  her
                tarafında  muhabirleriyle   Sayın  Müşterilerinin
                           emrindedir.


                    Vadeli, Vadesiz Tasarruf Hesaplan 1953
                         İkramiyeleri Yekûnu:

                          1.000.000  Lira                    < l >

                             oOo


                       15  Ev,  4 TRAKTÖR

                     ve dolgun  para  ikramiyeleri.


                  ikramiye çıkmamış yerler arasında ayrıca eşya

                         ikramiyesi çekilişleri.
                 tgtirak şartlarmı Şube ve Ajanslarımızdan öğreniniz.

       5
      456
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15