Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Kanun   ve  Nizam   Bahisleri   :

   Yapı   Kooperatifleri       ve  Bina   Yapımını     Teşvik    Kanunu

                                    Yazan  : Avukat Ekrem AMAÇ

     Kooperatif, bir nev'i şirkettir. Hukuk lisa­ şekkül eden (Bina yapmını teşvik Komisyonu)
   nında Şirket iki veya daha fazla şahsın emek nda kooperatiflere böyle bir (tercih hakkı) nm
   ve mallariyle müştereken iktisadî bir gayeye  tanınması yolunda geniş ve istifadeli müzakere
   erişmek için bir akit'le birleşmeleridir.    cereyan etmişti.
     Şayet, Şirket,; Ticaret kanununda târif    O zaman bu Komisyona Başkanlık  etmiş ve
   edilen Şirketlerin mümeyyiz vasıflarım haiz de­ bu mevzuu Kongre umumî hey'etinde ve hattâ
   ğilse, "âdi şirket" olur ve Borçlar kanununda 8 nci Büjrük Millet Meclisinin Bütçe Komisyo­
   yazılı hükümlere tâbi tutulur.          nunda İsrarla ve şerefle savunmuş olan bu yazı
     Ticaret Şirketleri; 1) KoUektif, 2) Koman­ muharriri, bu kere meslekî icaplarla her gün tâ-r
   dit, 3) Anonim, 4) Kooperatif, 5) Limited ol­ kip etmekte olduğu (Resmî Gazete) de, yurdu­
   mak üzere beş türlüdür.             muzda yer yer (Yapı Kooperatifleri) nin kurul­
     Anayasamız Şirket kurmağı ve Şirkete (his­  duğunu gösteren Vekiller Hey'eti Kararlarma
   seder) ve (Ortak) olmağı Türklerin (kamu    ve ilânlara sık sık rastlayınca, bunlardan cidden
   haklan) ndan sajmııştır.             samimî bir sevinç duymaktadır.
     Binaenaleyh, bir şirket hissedarı veya ku­  Çünkü, 6188 sayılı kanuna göre Belediye­
   rucusu sıfa.tı, cemiyet hayatında gizlenecek şey­ lerin, ucuz mesken dâvasının tahakkuku yolun­
   lerden olmayıp, bilâkis en tâbiî bir medenî ve da tevzi edecekleri arsalardan, memur, müstah­
   âmme  hakkınm istimalinin ifadesidir.      dem ve işçilerine ev yaptıracak bil'umum İdare
     Türk Ticaret kanunu, Kooperatif şirketleri ve İktisadî Devlet Teşekkülleri ile, tş Kanununa
   ticarî şirketler arasında sayarak (hükmî şah­ giren Fabrikalar ve tekmil Yapı Kooperatifleri
   siyet) i haiz olduklarım kabul etmiştir. Filha­ faydalanmaktadırlar.
   kika, Kooperatifler Ticaret kanunu hükümlerine            •
   tâbi olmakla beraber gayeleri ticaret yapmak­           •  *
   tan ziyade, ortakların bazı iktisadî ve sosyal ih­ Diğer taraftan. Belediye bilindiği gibi,
   tiyaçlarını karşılıklı muavenet ve kefalet yoluy­ (Belde) yani Vilâyet, Kaza ve Nahiyelerin 1580
   la tatmine çalışmaktır.              sayılı Belediye Kanununun 4, 5, 6 ncı maddeleri
     Kooperatiflerin de, İstihsal Kooperatifi, is­ gereğince tahdit ve tasdik edilmiş olan sınırları
   tihlâk Kooperatifi, Kredi Kooperatifi, Yapı Ko­ içinde oturan halkın, o yerlerin durumlarına
   operatifi ve saire gibi muhtelif nevileri vardır. göre müşterek ve medenî ihtiyaçlarını düzenle­
     Bunlar arasında, (Yapı Kooperatifleri) son mek ve gidermek ile ödevli ve tüzelkişiliği olan
   zamanlarda  yurdumuzun  her tarafında kurul­  bir kuruldur.
   maktadır. Çünkü, yürürlükte olan 6188 sayılı   Bu sıfatla Belediyelerin, gayrimenkul mal­
   (Bina yapmmı teşvik) kanunu, bu gibi Koopera­  ları tasarrufa, almağa ve satmağa yetkileri ol­
   tiflere ayn bir tercih hakkı bahşetmiştir.  duğu için gerek şahıslardan bedel mukabilinde
     Aslında, mesken buhranını önlemek, ucuza  gayrimenkul satın ve gerek hususî kanunları
   maletmek, fakir aileleri mesken sahibi kılmak gereğince Belediyelere devredilmiş olan gayri-
   amaciyle Kooperatiflere tanınan bu tercih hak­ menkulleri tasarruf etmek, satmak, tahsis et­
   kı meselesi, ilk defa Türk Belediyecihk Derne­ mek, kiraya vermek ve bağışlamaları kabul et­
   ğinin 3 ncü kongresinde ortaya atılmıştı. 1949 mek gibi hak ve yetkileri vardır.
   yılında Kongrece seçilen ve terekküp tarzı bakı­ Ancak, Belediylerin satacakları gasnrimen-
   mından 3 Milletvekilinden, 3 Belediye Reisinden  kuUerde 2490 sayılı İhale Kanununa olduğu ka­
   ve 3 Yüksek Mimar ve Yüksek Mühendisten te- dar, Belediye Yapı ve Yollar Kanununa ve İmir

                                                  563
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14