Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Sakat     ve Geri       Çocuklar       Meselesi                                  Yazan : Prof. Dr. Bahtiyar DEMtKAĞ


       Çocuk, aile ve memleket için saadet ve kud­ şartiyle vazifesine ve hayat tarzına devam ede­
     ret kaynağıdır. Evliliğin, daha doğrusu hayatın bilir. Ağır sporlardan kaçınılmalıdır. Annenin
     en büyük gayesi insanı ebedileştiren bir çocuğa gıdasında bazı maddelerin noksan olması çocuk­
     malik olmak değilmidir? Zaman süratle geçmek­  ta anormali yapabilir.
     tedir. Başımızı geriye çevirdiğimiz zaman haya­   Belediyenin açacağı dispanserlerde anne
     tın nasıl süratle ilerlediğine şahit oluruz, insan
     fanidir, fakat insanlık ebedidir. İnsanlığı ebedi­ her ay kontrol edilmelidir.
     leştiren kanımızdan ve canımızdan yuğurduğu-    Hamile kadının ilk aylarda kızanukçık gibi
     muz karakterini ve şahsiyetini işlediğimiz çocuk bazı bulaşıcı hastalıklara yakalanması çocukta
     değilmidir? Dahi, alim, komutan günün birinde sakatlıklara sebep olabilir. Annenin büyük sar­
     yok olacaktır. Sadece onun dünyada bıraktığı sıntı geçirmesi de çocuk üzerinde tesir yapabi­
     eserler kalacaktır. En güzel bir çizgi günün bi­ lir. Sosyal yardım müesseselerinin ve Belediye­
     rinde bozulmağa mahkûmdur.  İnsan  kendini,  lerin hamile kadına maddî ve manevî yardımda
     çocukları ile maddî ve manevî eserleri ile ebedi- bulunması lâzımdır.
     leştirir. Hayat sahnesinden uzaklaşırken arka­   İlk doğumun  hastahanede olması şarttır.
     mızda bırakacağımız en büyük eser çocuk de­ Küçük mikyasta doğum evlerinin köylere kadar
     ğilmidir ?
                               yayılması icap eder. Çocuk doiğarken temizliğe
       Hayata hazırladığımız yavrumuz bazan bi­  ve yaralanmamasına dikkat etmelidir. Annenin
     zi hüsrana uğratabilir. Sakat ve geri çocuklar doğum esnasında müsekkin maddelerini fazla
     aileye ve cemiyete yük olurlar.         kullanmaması lâzımdır. İlk aylarda geçirilen in-
                               feksiyonlar çocuğun sakat kalmasına sebep ola­
       Çocuklar neden anormal olur? İrsi hasta­
     lıklar, yaş uygunsuzlukları, yakın akraba ara­ bilir. Doğumdan itibaren çocuğa verilecek sağ­
     sında evlenmeler, annenin gebelik esnasında  lık karnesi ile yavrunun sağlık durumu takip
     geçirdiği hastalıklar ve sarsıntılar, besleme bo­ edilmelidir.
     zuklukları ve doğum esnasında vuku bulan sar­  Anne ve baba arasında, Rh. veya diğer kan
     sıntılar çocuğun sakat kaJmasma sebep olabilir.  uygunsuzlukları mevcutsa doğumu müteakip
     Sakat çoculdar diğer çocuklar gibi manalı gül­ çocuğun kanı hastanelerde değiştirilmelidir.
     mezler, zamanında oturmazlar, emekleyemez ve    Gezici hemşireler ve dispanserler vasıtası
     yürüyemezler. Hekim anormal çocuk karşısında
                                           çocuğun
                                               ruhî
                                    yaşma
                                       kadar
     anneyi çok defa zamanm tesellisine bırakmak  ile mektep durumu mımtazaman kontrol tekâmülü
                               ve sağlık
                                                  edilmeli­
     mecburiyetinde kalır. Gerçek olan bir şey varsa  dir. Çocuk sağlığı cemiyeti vücuda getirilmeli ve
     bu gün Türkiye'de evlenme, muayene ve araş­  Belediyelerle Sağhk teşekkülleri ile iş birliği
     tırmalarının lâyikiyle yapılamadığıdır. Evlene­
     cek gençlerin tam kontroldan geçirilmesi şart­ yapmalıdır.
     tır. Amerika'da olduğu gibi evlenme büroların­  Vücut sakatlıkları kadar ve belkide ondan
     dan namzetlerin irsi durumları, karakterleri ve daha zararlı olan karakter bozukluklarıdır. An­
     mümkün  olduğu kadar hayat tarzları hakkında  ne ve babanın bu hususta aydınlatılması için
     bilgi edinümelidir.                elimizde çok az vasıta vardır.
       Anne tarafmda hemofili gibi kan hastalığı   Radyolarda bu konuya daha geniş yer ver­
     mevcutsa evlenmeğe mani olmalıdır. Anne ve  melidir. Geri çocuklar için özel müesseseye ih­
     babanın Rh. bakımından kan uygunsuzluklan   tiyaç vardır. Sakat ve geri çocuklara yardım et­
     araştınimah ve bu hususta gençler aydınlatıl­ mek için bu müesseselerde hekimler ve terbiye­
     malıdır. Gebe kadın ağır işler müstesna olmak ciler beraberce çalışmalıdırlar.


     562
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13