Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

temin ne azim bir iş olduğunu anlatmağa bile termiyen fakat lüzumsuz tazyik yaratmayan adil
   hacet yoktur. Harp senelerinde zarurî olarak her ve ölçülü tatbikatı olacaktır, itiraf etmelidirki
   şekli denenen bu sistemin, harpten sonra ingil­ bu, güç bir iş olduğu kadar yapüması imkânsız
   tere iktisadî kalkmmasmı temin edebilmek için değildir. Bunun için belediyeci arkadaşlarımıza
   senelerce devam ettirdi. Ve mühim bir kısmı  kanunların ve mevzuatın kendüerine verdiği sa­
   harap olan memleketin iman,  bozulan ticarî  lâhiyetleri makul hatlerle tatbik etmelerini,
   muvazenenin istikrar bulması ve parasmm hari­  kontrola memur ettikleri elemanların bir terör
   ci değerini tekrar kazanmasında senelerce sü­ yaratmaktan ziyade vazifelerini hörmet ve sev­
   ren bu sıkı tedbirlerin müsbet neticeler verdiği gi üe yapmalarını temine çalışmalarım halisane
   muhakkaktır. Fakat bu vesika sistemi evvelâ  tavsiye edeceğim.
   bir teşkilât, sonrada belki ondan daha mühim   Fiyat mürakabesinin esaslarım devlet tanzim
   olarak halkın anlayışı ve bu kararlara ujmşu eder; mürakabeye tabi maddeleri devlet belir­
   meselesidir.                    tir. Bunun dışında zarurî ihtiyaç maddeleri için
     Bu gün bizde çimento ve kömür, birazda de. kanun belediyelere hak tanır. Bu esaslar dahilin­
   mir bu sistemin devam ettirdiği maddelerdir. Kö­  de hakikî ve verimli bir kontrol bunu kendi öl­
   mürün tek müstahsil ve satıcısının devlet olma­ çülerinden taşırmamakla kabildir. Devletin tes-
   sı tatbik güçlüğünü belki azaltıyor. Fakat ihti­ bit ettiği maddeler dışında kontrol listesine ha­
   yaç sahibi nisbeten mahdut olan çimentoda ve kikaten zarurî olanları ithal ederek bunu lüzum­
   demirde belediyelerimizin karşılaştığı güçlükler suz yere artırmamak, kontrol hizmetinin teksi­
   hiçte umumî bir vesika sisteminin müdafaasını fi ve dağılmaması suretiyle muvaffakiyeti kolay­
   kolaylaştıracak mahiyette değildir. Piyasayı da laştırır. Etiket mecburiyeti hakikaten cebrî bir
   artan menfi amillerin tesirine başı boş olarak mükellefiyet olmadan tatbik edilmesi lâzım ge­
   terketmeğe de imkân olmayınca bir fiyat müra- len bir usul olmak lâzım gelir fakat Devletin ye­
   kabesi mekanizmasının  kurulması zarurî olur.  rinde bir muhakeme ile kâr payı tahdidi haricin­
   Bu gün hükümetin yaptığı ve yapmak istediğide de bıraktığı maddelerin maliyet fiyatlarını etiket
   budur.                       yazdırarak; umumî masraf mı mahdut cirosun­
     Fiyat mürakabesinin en büyük nazımının   dan çıkaramamak endişesinde olan ticarî umu­
   devlet olması tabiidir. Hattâ bir amme idaresinin  mî efkârın tazyiki altında bırakmak istemek;
   yüksek ve tarafsız otoritesi ile tatbikatın da dev­ Belediyenin vazife hududtmu taşırması şeklinde
   let tarafından yürütülmesi belki daha iyidir. Fa­ mütalâa edUebilir. Kısaca narh diye adlandırdığı­
   kat Devletin yurdun her tarafında bu teşkilâtı mız azami satış fiyatlarının tesbitinde normal
   kurmasına ne eleman, ne bütçe imkânı müsaade masraf ve risk faktörlerini müstehlik lehine ad-
   edemez. Şu halde halkın ve hemşerinin hakları­ dile ihmal etmekte imalâtçı ve satıcıyı lüzumsuz
   nı korumakla vazifeli bir müessese olan beledi­ yere tazyik eder. Ve hileli yollara müracaata
   yelerden tatbikat hususunda birinci derecede  sevkeder. Bunun gibi kanunî hükümlerin fevkin­
   yardım beklemek Devlet cephesinde gayet ma­  de mükellefiyetler ihdası her zaman münakaşası
   kuldür.                      kabil olan aksaklıklara meydan verebilir. Zecri
     Fiyat mürakabesi vazifesi belediye}^ iki tan. tedbirler, tabiî iktisat kaidelerini tazyik eden arı­
   pon arasında bırakmaktadır. Tüccar ve esnaf da zî ve istisnaî hükümlerdir. Onun için istisnayi -
   belediyeyi terkip eden, onun kuruluşunda ve se­ Eski umumî bir hukuk kaidesi olarak- mevrîdi-
   çiminde müessir olan, gelirlerine en geniş ölçüde ne maksur tutmak; ne kontrol edende, ne kont­
   iştirâk eden kıymetli bir unsurdur. Halk, ise rol edilenlerde şikâyet hissi doğurmıyacak en
   haklarının ihmali kabil olmıyan esaslı kitledir. kestirme yoldur.
   Bu vaziyet karşısında belediyeye her iki tarafın  Hakikaten yorucu ve üzücü bir iş olan fiyat
   hakkına ajmı derecede hürmetkâr bir sistemin, mürakabesinde Belediyeci arkadaşlanma allah-
   adil bir tatbikcisi olmak vazifesi terettüp eder. tan kolaylık ve muvaffakiyet dilemek bende en
     İdarî ve zecri bir kararın taraflara tahmü halisane ve samimi bir temenni hissini uyandı­
   ettiği külfeti hafifletecek, onu bir yük olmaktan rıyor. Fakat bunu ne kadar makul hadlere irca
   çıkaracak tabiî bir vazife şevki ile yürütebile­ imkânını bulabilirlerse o kadar muvaffak ola­
   cek; ancak belediyelerin yolsuz müsamaha gös- caklarına da eminim.

                                                  Ş61
                                              9
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12