Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Belediyeler           ve   Fiyat      Mürakabesi                                        Yazan : Hulki ALtSBAH

      Bu gün belediyelerin en ağu- vazifelerinden  küo buğdayı veya 15 yumurtası ile bir metre pa­
    birinin muhtelif kanımî mevzuatm kendilerine  muklu alan köylü bir gün çarşıda bir metre bez
    yüklediği, halkm ve Hükümetin de ciddi bir şe- için altı kilo buğday veya 20 yumurta istendiği­
    kUde işlenmesini beklediği fiyat mürakabesi işi ni görünce oda malım yine eski muvazeneye ge­
    olduğu muhakkaktır. Bu mürakabe  ötedenberi   tirecek şekilde değerlendirmekte kendini haklı
    Belediyelerin ilk ve en zarurî vazifelerinden sa­ görür. Bir günlük emeği ile iki metre bez alan iş­
    yılmıştır. Belediye teşkilâtı kurulmadan evvel çi bunım için kendisinden iki günlük emeği mu­
    peşinde falakah mübaşirleriyle dolaşan İstan­ kabilinin istendiğini görünce oda emeğinin değe­
    bul Kadılanmn baş vazifelerinden biri, zarurî rini artırır, işte bir fasit daireki çarkın neresin­
    ihtiyaç maddelerinin fiyatlarım kontrol etmekti. den tutup işe hakim olmak lâzım geleceğini ko­
    Belediye Kanımımda da havayici zaruriye med-   laylıkla halletmeğe imkân yoktur. Her kes ken­
    luluna giren maddelere Belediyelerin narh koya­  dine göre haklıdır. Hattâ bu fiyat yükselişleri
    bilecekleri, yani azami satış fiyatım tesbit ede­ arasında kâr rakamlarının yükselmesi tabiî olan
    cekleri ehemmiyetle yer almıştır. Bundan dola- tüccar ve esnaf da bu rakamları kâfi görmiyerek
    yıdırki ekmek, et uzım seneler, hemen daima bü­ nisbetleri artırmağa temayül eder. Bımu o yap­
    yük şehirlerimizde narh konusu olmuş; Otel, Ha­  masa, piyasa yaptırır. Bir kaç gün evvel çekişe
    mam, Berber ve Lokanta ücretleri de Belediye­ çekişe pazarlık eden müşteri malı bulduğuna
    lerce tesbit edilmişitir.             memnun, istenileni verince beşeri ihtiras hareke­
      Serbest rekabetin mutlak hükmünü  ifa ede­  te geçer ve ertesi gün esnaf daha yüksek bir satış
    bildiği zamanlarda ve yerlerde fiyat mürakabesi fiyatı istemeği kendince uygun bulur. Iş bu ka-
    yorucu ve üzücü bir iş değildir. Fakat, muhtelif darlada kalmaz. Ona sorarsanız vereceği cevap­
    iktisadî tesirlerle arzın daraldığı, talebin çoğal­ larda vardır ki haklı bulmamağa imkân yoktur.
    dığı zamanlarda fiyat mürakabesi mahiyetini ta­  Geçineceğini ve kârım temin için muayyen bir
    mamen  değiştirerek tatbik edilenler kadar, tat­ ciro bekliyen tüccar ve esnaf malsızlıktan bu ci­
    bik edenleride yoran ve düşündüren bir meşgale  royu temin edemeyince ayni kâr pajanı daha az
    halini alır.                    ciroya tevzi etmek için kâr haddini yüksek tut­
      Bu  gün - sebebi ne olursa olsun - malesef mak mecburiyetini ileri sürer. Kâriyle sattığı
    bütün yurtda fiyatlara Hükümetin ve dolayisiyle malı, satış fiyatiyle yerine koyamazsa zarurî bir
    belediyelerin müdahalesini icap ettiren bir vazi­ ikame maliyetini satışa esas tutmak ister.
    yet vardır. Bazı zarurî ihtiyaç maddeleri tama­ işte bir dâva ve işte bir hastalık gibi, asır­
    men dahilî istihsal ve hattâ ihraç maddelerimiz­ lar boyunca tedbiri ve ilâcı münakaşa edilmiş ve
    den oldukları için bunlann piyasaya arzını da­ yüzde yüz mübet neticeye varıldığı iddia edile­
    raltacak sebepler olmayabilir. Fakat bir çok ih­ memiştir. Bunun en tabiî çaresi arz ile talep ara­
    tiyaç maddelerinde istihsalin henüz umumî ihti­ sında muvazene tesisi imkânını bulabilmektir.
    yaca yetecek hadde ulaşamaması dolayisiyle it­ Bulunamajrmca idari ve zecri tedbirlere müra­
    halle takviyesi zaruri durumlar vardır. Dış tica­ caattan başka çare kalmaz.
    retimizde ithalâtta bir derece kısıntılar vücuda Malın darlaştığı zamanlarda piyasayı tan­
    getirilmesini icabettiren sebepler bunların piya­ zim eden tedbirler iki istikamette toplanır: istih­
    saya arzını azalttıkça bir fiyat yükselişi beklen­ lâkin tanzimi, fiyatların mürakabesi.
    mesi pek tabiidir. Halkm artan iştira kabiliyeti  istihlâkin tanzimi vesika sistemi demektir.
    de talebi artırdıkça bu fiyat yükselişi iki taraftan  Mevcudu az veya istihsali mahdut olan malı, ih­
    kuvvet alarak hızlamr. Muhtelif istihlâk madde­ tiyaç sahibine, ihtiyacı nisbetinde veya bu müm­
    leri arasında ydlarm tatbikatı ile teessüs etmiş kün olmazsa adilâne bir ölçü ile tevzi etmek bu
    olan muvazene; bu fiyat kımıldanışını dahilî istih  sistemin esasıdır. Her müşkülü halledecek kadar
    sal maddelerine de kolaylıkla teşmil eder. Dört makul gözüken, kolayca ifade edebilen bu sis-

    560
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11