Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

f
    ne memur nakil ve tâyin edecek merkezî bir ida­ malarına önceleri pek elverişli değilmiş ama i­
    re yokmuş. Bir belediyede önemli bir memurluk  kirlerde gelişmeler olmuş ve "Merkezî ve ma­
    açılmca gazetelere ilân verilirmiş. İlân üzerine hallî Hükümet memurları Derneği" kurulmuş.
    gerek başka belediye memurlarından, gerekse  Böylece büyük ve kuvvetli bir memurlar sendi­
    memur arayan belediyenin kendi memurlarından   kası meydana gelmiş.
    istekliler müracaat ederler ve bunlar arasından   Bu sendikanın ilk işi memurlar için emekli
    usulüne göre yapılan müsabaka imtihanını en  aylığını kanunî bir hak olarak sağlamağa çalış­
    iyi kazanan istekli tâyin edilirmiş.      mak olmuş, İngiltere'de memurlara emekli aylığı
      ingiltere'de bu intizam ve insicamı sağla­ sağlıyan bir kanun yokmuş. Sendika parlâmen­
    mak için ne kanun, ne tüzük, ne de hükümet ka­ toyu kandırmış ve bir emeklilik kanunu çıkarıl­
    rar ve tedbirlerine baş vurulmuş. Bu mutlu ne­ mış.
    ticeyi "Whitley" meclisleri sağlamış.        Bu başarıj^ elde ettikten sonra memurlar
      İlk "Whitley" meclisi, birinci dünya savaşı sendikası, memur aylıklarını ve çalışma, şartla­
    sırasmda, işçilerle işverenler arasında patlak rını ele almış. Yalnız aylıkları düzenlemekle kal­
    veren iş uyuşmazlıklarım kotarmak için bir ha­ mamış, belirli memurluklar için aranması ge­
    kem kurulu mahiyetinde teşkü edilmiş bir heyet­ rekli ehliyet şartlarını ve ölçülerini de belirtmiş.
    ten başka bir şey değilmiş. Bu heyete o sırada Hattâ memurların nasıl davranmaları gerektiği
    Avam Kamarası başkanı olan Bay Whitley baş­  konusu üzerinde de öğütler vermekten çekinme­
    kanlık etmiş. Bundan dolaja, bu çeşit hakem ku­ miş. "Whitley" cilik İngiltere'de büyük bir rağ­
    rulları "Whitley" meclisi diye anılmağa başla­ bet ve takdir uyandırmış; ve "Whitley" meclis­
    mış.                        lerinin tavsiyelerine herkes, her resmî daire, her
      "Whitley" meclisi bizdeki "İş Uyuşmazlık­  belediye kendi isteğiyle seve seve uymağa baş­
    ları Yüksek Hakem Kurulu" gibi bir teşekkül- lamış.
    müş : Kararlan kesin, dediği dedikmiş. Ancak   İngiltre'de belediye memurlarının aylıkları,
    "Whitley" mechsi, bizim Yüksek Hakem Kuru­  çalışma şartları, ehliyet ölçüleri "Whitley" mec­
    lumuz gibi, uyuşmazhklan kotarmakla  yetin­  lislerinin anlayışlı çalışmaları sayesinde güzel­
    mez, uyuşmazlık olmasa da ücretleri ve çalışma likle çığırma girmiş, iyi neticelerinden memleke­
    şartlarını denetler ve düzenlermiş.       ti faydalandırmış bulunmaktadır.
      Belediye memurlarının böyle bir "Whitley"   Bizim barem kanunlarımız, biraz daha çeki
    meclisinden faydalanabilmeleri için aralarmda  düzen verilirse, belediye memurları hakkında da
    bir sendika kurmuş olmaları gerekiyormuş. İn­ ayni hizmeti görebilir ve vesayet rejimine de ha­
    giltere'de halk efkân memurların sendika kur­ cet kalmaz sanıyorum.

                          •  *  •


                                                   559
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10