Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

1
    lerini belediye idareleri nereden bulacak? Ehli­
    yetlisini ehliyetsizinden nasıl ayırdedecek? Ben memurlan "sözleşmeli" durumda kabul ederler
    belediye başkanı olsam bu işin içinden çıkamam. ve her memurla özel bir sözleşme yaparlar. Özel
    Künkü  ne hekimliğim, ne mühendisliğim, ne de işletmelere alman memurlar ve işçilerde olduğu
    veterinerliğim var. İster istemez Sağlık Bakanlı­ gibi. Bunun için ingiliz belediyelerinde her bele­
    ğına, Bayındırlık veya Tarım Bakanlığına baş  diye, memurlariyle kendi bildiği ve istediği gibi
    vururum, bana ehliyetli bir istekli göstermeleri birer sözleşme yapar.
    için yalvarırım. Hiç olmazsa i l sağlık müdürün­  On dokuzuncu yüzyılda, belediye memurla­
    den^ bayındırlık veya tarım müdüründen düşü­  rının çoğu, hattâ yüksek dereceli olanlan bile
    nüşünü öğrenmeğe  çalışırım. Yoksa ehliyetsiz  mahallen bulunur ve işe başlatılırmış. Belediye
    bir hekimi, bir mühendis veya veterineri tutmak memurlarının ücretleri ve çalışma şartlan sırf
    tehlikesinden kendimi kurtaramam." diyorlar.   mahallî anlaşmalara göre tesbit olunurmuş. Bu
                              yüzden aynı önemdeki idarelerin aym mahiyet­
      Bu konuda ingiltere bize güzel bir örnek teki işler için verdikleri ücretler arasında büyük
    vermektedir.                    farklar olurmuş. Her hangi bir belediye memur­
      İngiliz memurları dünyanın en yi memur­  luğuna alınmak ve yükselmek için genel olarak
                      i
    ları olarak tanınmıştır. Başka milletler, "Keşke aranılan vasıflar veya bildiği şartı belirgin değil­
    bizim de ingiliz memurlan gibi ijd memurlarımız  miş. Küçük memurlann ücreti içler acısı dene­
    olsa," diye üzülürler, ingiliz belediye memurlan cek derecede düşük olduğu gibi memurlann bilgi
    da öyledir. Halbuki bütün belediye memurlarını seviyeleri de çok kere hiç de 3niksek değilmiş.
    IngUtere'de ötedenberi belediyeler tâyin eder; Gerek yüksek memurluklarda, gerekse küçükle­
    Bakanlıklar bu işe hiç karışmaz.         rinde iltimas, akraba kayırmak gibi olaylar da
      "IrUi ufaklı ingiliz belediyeleri yi memur­ görülürmüş.
                      i
    ları nasıl bulup iş başma getiriyorlar ?" diye so­ Son elli yıl içinde bu durumda büyük deği­
    ruşturmak ve bundan kendimize faydalı bir ne­ şiklikler olmuş, çeşitli memurluklar için gerekli
    tice çıkarmak yerinde olur.            bilgi ölçüleri uygulandığı gibi ücretler ile çalış­
      Profesör Gaudemet'nin İngiliz memurları   ma şartlarında da düzeltmeler yapılmış. Şimdi
    hakkında iki yıl önce yajamladığı "Se civil ser­ ingiltere'de memurluğun derecesine göre ücreti­
    vice Britanique" başlıklı kitabından sonra "Mer­ ni belirten bir ölçü uygulanmakta imiş. Belirli
    kezî ve mahallî Hükümet (1) Memurlan Der­   idrarî, meslekî veya teknik memurluklara geç­
    neği" genel sekreteri Bay John Herbert Warren. mek için aranılacak bilgi ve vasıflar ortaya ko­
    in makalesi meseleyi aydınlatmıştır.       nulmuş. Belirli bir akademik veya teknik tahsile
                              bağlı olmayan memurluklar için yeknasak kabul
      Sayın Warren'in de açıkladığı gibi, ingilte­
       i
    re'de rili ufaklı bütün belediye memurlan bele­ imtihanları tatbik edilmiş. Tâyinler^ yükselme­
    diye idareleri tarafından tâyin edilirler ve yalnız ler, memurluktan çıkarmalar usule bağlanmış.
    belediyeye karşı sorumludurlar.            Netice itibariyle, her ne kadar her belediye
      ingilizlerin memurluk anlayışları bizim ve idaresi tarafından ayn ayrı tâyin edilmekte ise
    toprak  Avrupasmm   anlayışımıza benzemez.   de, belediye memurları fiilen bir millî kadro teş­
    Fransa'da, Almanya'da,  italya'da İspanya'da   kil eylemekte imiş. Bu kadro içinde sayısı 170
    olduğu gibi bizde de memurlann durumları "ka­ bini bulan belediye memurlarının aylıkları, ka­
    nuni" dir. Bir "Memurin Kanunu" muz vardır,   bul ve çalışma şartları, teknik ve meslekî bilgile­
    çeşitli Bakanlıkların ayrıca memurin kanunları ri bakımlarından aralannda ahenk temin edil­
    vardır, belediye memurlarının hukukî durumla­  miş.
    rını düzenleyen tüzüğümüz vardır. Memurları biz    Bütün bu değişiklikler, ingiltere'de, devlet
    "kanuni" durumda  kabul ederiz, memurlann    memurlan  gibi, belediye memurlannm da joik-
    haklanm,  ödevlerini, görevlerini kanunlar ve  sek vasıflı kimselerden terekküp etmesini sağla­
    tüzükler ile genel olarak belirtiriz, ingilizler ise mış. Bunun için tâyin, yükseltme ve cezalandır­
                              ma haklarının belediyelerin elinden alınmasına
                              hiç gidilmemiş.
      (1) ingilizler bizim "mahalli idare" dedi^mize
    "mahallî hükümet" adım verirler.          Bir belediyeden başka bir belediye idaresi-
    558
   1   2   3   4   5   6   7   8   9