Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Belediye         Memurlarının              Durumları                                    Yazan  : Prof. Süheyp DERBİL


      Bizde iki çeşit belediye memuru vardır.' Bir sek organı olan belediye meclisi üyelerini belde
    takımını belediye idaresi, bir takımını da Bakan­ halkı dört yıl gibi geçici bir zaman için seçer. Be.
    lıklar tâyin eder. Belediyenin yazı işleri müdü­ lediye meclisi üyeleri bilirler ki yerleri iğretidir,
    rünü belediye idaresi tâyin eder ise de belediye belde halkını memnun edemezlerse seçmenlerini
    hekimini Sağlık Bakanlığı, veterinerini Tarım kendilerinden soğutm-lar ve dört yıl sonra seçi­
    Bakanlığı, mühendisini Bayındırlık Bakanlığı  lemezler. Meclis üyeleri, belde halkımn sevgisine,
    tâyin eder.                    güvenine önem verdikleri için adaylıklarını koy­
      Belediye başkanlarımız öteden beri bu du­ muş kimselerdir. Belde halkının sevgisini ve gü­
    rumdan şikâyetçidir. Eskiden olduğu gibi. Bele­ venini kaybetmek istemezler. Onun için seçmen­
    diye kanunumuzun emrettiği gibi bütün beledi­ lerini memmm etmeğe, isteklerini yerine getir­
    ye memurlarının belediye tarafından tâyin edil­ meğe, ihtiyaçlarını karşılamağa çalışırlar.
    mesini isterler. Bir takım memurların Bakan­   Belediye başkanları yerlerinde büsbütün
    lıklar tarafından tâyin edilmeleri yüzünden be­ iğreti otururlar. Düşmemek için hem belde hal­
    lediye idaresinde bir "ikilik" hâsıl olduğvmu, ça­ kının, hem de belediye meclisi üyelerinin gönül­
    lışmalarda ahenk sağlanamadığını, Bakanlıklar  lerini okşamak durumunda  kalırlar. Belediye
    tarafından tâyin edilen memurların başkanı pek idareleri tarafından tâyin edilen memurlar da
    saymadıklarını söylerler.             hemen hemen aynı durumda sayılabilirler.
      Demeğimizin kongrelerinde de ileri sürülen   Bu durum halk egemenliğini sağlar, demok.
    bu görüş ve düşünüşün savunmasını yapmaktan  ratik bir düzenlik yaratır.
    geri kalmış değiliz. Şüphesiz ki, bir idarenin ve­ Belediye hekimi, mühendisi, veterineri gibi
    rimli iş görebilmesi için koordinasyon dediğimi­ memurların durumları bambaşkadır. Bunlar
    zin ahengin sağlanması en bÜ3Öik önemi taşır. mevkilerini muhafaza etmek ve ilerlemek için
    Belediye idarelerinde tani bir ahenk sağlamak belde halkının değil, kendilerini tâyin eden Ba­
    ve memurları arasındaki "ikiliği" ortadan kal­ kanlığın takdirini kazanmak durumunda bulu­
    dırmak bakımlarından hekimi, sağlık memuru,  nurlar.
    ebesi^ mühendisi, veterineri de dâhil olduğu hal­ İşte bu durum benzeyişsizliği dolayisiyle be­
    de bütün belediye memurlarının belediye idare­ lediye erkân ve memurları arasında bir "ikilik"
    leri tarafından tâyin edilmeleri uygun olur. Be­ bir ahenksizlik göze çarpmaktadır.
    lediyelerin özerkliği ve demokrasi prensipleri de Demeğimizin bu tezine karşı şöyle bir itiraz
    bunu gerektirir.                 öne sürülüyor. "Hekimini, mühendisini, veteri­
      Belediye idarelerimiz demokratik esaslara  neri de belediye idaresi tâyin etsin demek dile ko­
    göre kurulmuştur. Belediye idarelerinin en yük­ lay. Hekimin, mühendisin, veterinerin ehliyetli-

                                                   557
   1   2   3   4   5   6   7   8