Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL : 9                             Eylül — 1954. Sayı : 107          Sahibi :           İ L L E R                Abone :
       Türk Belediyecilik                          Senelik : 24 T.L.
          Demeği                ve              6 AyUk : 12 T.L.
                                           Yabancı memleketlere
        Konya Sokak Yeni                           yıllıg:ı (40) T.L.
        Han No. 13 - 14    B E L E D İ Y E L E R
          Ankara                              ilân ücretleri idare
                         D E R G İ S İ            ile kararlaştırılır.
         Telg: Urbsın
                                            Neşrolunmayan
         Telf: 13006      Yazı işlerini Fiilen İdare Eden .   yazılar »eri verilmex.
                          Vehbi ÇÖKER
     ^                   İ ç i n d e k i l e r


           Belediye Memurlannm durmnları            Prof. Süheyp DERBtL
           Belediyeler ve fiyat murakabesi         Hûlki ALİSBAH
           Sakat ve geri çoculdar meselesi         Prof. Dr. Bahtiyar DEMİBAfl

           Yapı Kooperatifleri ve Bina Yapunmı Teşvik Kanımu Avukat Ekrem AMAÇ
           Amerika ve Kanada'da kanser ve Ülser bolluğu ve sebep­
           leri hakkmda Kanadaü mütehassıs bir doktorun anlattıkları Türkân TÜKKEB
           Belediye secim sistemindeki değişiklikler    Muzaffer AKALIN

           Meksika turizmi                  Selâhattin ÇORUH
           tşçi Sigortaları Kurumu çahşmaları        Zühtü ÇUBUKÇUOĞLU
           9 Eylül Zaferi                  Enver Behnan ŞAPOLYO
           Karaköy köprüsünün altmda yeni bir çargı doğuyor Hikmet TÜKKEB
           Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar       Muzaffer AKALIN

           Belediyelerimizi ilgilendiren Devlet Şûrası Kararlan
           Aym  Olayları
     V           •                                     J
   1   2   3   4   5   6   7