Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

mevzuatına da harfiyyen riayetleri şarttır.   metlerine müteallik giderleri de nazan dikkate
       Aslında, 6188 sayılı Bina yapımını teşvik almır.
     kanunu, Belediyeye smırlan içinde Belediyenin   Tahsis ve tevzide dikkat edüecek en mühim
     mülkiyetinde bulunan arazi ve arsalardan Bele­ nokta, kendisine arsa verUecek kimselerin, Be­
     diye Meclisi karariyle belli edilecelerin (mesken lediye smırlan içinde en az iki yıldanberi ikâmet
     yapımına tahsis) ini âmirdir. Belediyeler, bu etmekte olması, kendisinin veya eşinin veya re­
     maksatla Hazinenin, Özel idarenin ve Katma  şit olmıyan çocuğunun ev yapmağa müsait ar­
     bütçeli dairelerin mülkiyetinde veya Devle­  sası bulunmaması, veya, bir evin yarıdan fazla
     tin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi hissesine sahip olmadığının belirtilmesi şartıdır.
     ve arsaları Arazi vergisine matrah olan kıymet­  Tahsis ve tevziden faydalanabUmek  için
     leri üzerinden devren iktisap ederler. Yalmz, Yapı Kooperatifleri üyelerinin de, bu şartlan
     devredilecek yerlerin imar plânında belli bir ih­ haiz olmalan lâzımdır. Ayrıca, Üyelerine en az
     tiyaç ve maksada tahsis edilmemiş bulunması  25 ev veya 25 daireli bir veya müteaddit apart­
     ve yerine ima.r plânına göre (mesken yapılma­ mandan aşağı olmamak şartiyle ve bu inşaatın
     sına elverişli) olması şarttır.         yarısını yapacak sermayeyi temin etmiş olduk-
       Bunlardan ahm ve satım değerleri jöiksek larma dair Banka kefaletini Kooperatif göster­
     ve imar plâmna göre belirli bir maksada tahsis meğe mecburdur.
     edilmemiş olan ve ucuz ev yaptırılması da uy­  Bu takdirde. Belediye de, tercihan koopera­
     gun bulunmıyanlar Belediyelere ancak icra Ve­  tiflerin ihtiyaçlarına yeter miktarda arazi ve ar­
     killeri hey'etinin müsaadesiyle devredilir. Bu gi­ sa vermeğe mecburdur.
     bi yerler, üzerlerinde (imar plânı) na göre inşa­ Fakat, muayyen bir yere, birden ziyade Ko­
     at yapmak kayıt ve şartı Ue Belediyelerce 2490 operatif talip olduğu takdirde aralarında kur'a
     sayılı kanun hükümleri dairesinde satılabilir. çekilmesi de şarttır.
       Belediyelerin eline devir suretiyle geçen ve­  Bununla beraber, Türk Belediyecilik Der­
     ya esasen Belediyelerin mülkiyetinde olup Bele­ neğinin beşinci büyük kongresinde ifade olun­
     diye Meclislerince belli edilen arsalar, meskene duğu gibi, mücerret Bina yapımını teşvik ve
     muhtaç olan hemşehrilere kur'a ile ve maliyet izinsiz yapılan binalar hakkındaki 6188 sayılı
     kıymeti üzerinden (tahsis) olunur.       kanun, (Ucuz mesken dâvası) m kökünden hal
       Kıymet takdirinde, kurulacak mahallenin   etmiş değildir. Kanunda yapılması lâzımgelen
     su, yol, kanalizasyon. Elektrik gibi âmme hiz­ değişikliklere aynca temas edeceğiz.

                           •  •  •
            İLLER              B A N K A S I
                   KAPİTAL     : 300 000.000   T. L.


             Ü özel tdareleri, Belediyeler ve köylerin harita, imâr plânlan ve
                  sa, elektrik ve yapı işlerinin her türlü plân,
                     proje, inşa ve tesis işlerinden gayri

                        HER     NEVİ

               Banka   ve  Kredi        En  müsait   şartla
            Muamele    ve  Hizmetleri     Mevduat    Hesapları          ^     564

                                                    Ü
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15