Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

lanmn yetiştirilmesi gibi idarî mevzulara taal­ zajnflığını telâfi etmek maksadı ile çeşitli im­
   luk edenleri de vardır.             kânlardan  faydalanmaktadırlar  bu hususta,
     Belediyelerarası birliklerin muhtelif mem­ 1922 tarihli kanun belediyelere muhtelif imkân­
   leketlerdeki tatbikatı :             lar bahşetmiştir. Bu kanun, muayyen belediye
     Almanya'da  belediyelerin idarî kudretlerini hizmetleri için belediyelerarası birlikler kurul­
   . arttıracak çeşitli imkânlar mevcuttur.     masını derpiş etmektedir. Bu birhklere devlet,
     Muayyen  bir maksadın istihsali için çeşitli vilâyetler, hattâ hukukî şahıslar ve şirketler da­
   şekillerde birlikler kurulabilir, ilk önce muay­ hi katılabilmektedir. Adetleri gittikçe çoğalan
   yen maksatlı belediyelerarası birlikler (Zweck- bu birlikler su, gaz, elektrik temin ve tevzii, çöp­
   verband) ve âmme hukuku anlaşmalarını zik­  lerden faydalanma kanalizasyon tesisi, oyun sa­
   retmek icab eder. Belediyelerarası birlikler belli haları, doğumevleri, sigortalar, yol inşası gibi
   bir işin başarılması için müteaddit belediyelerin iktisadî ve sosyal işlerle uğraşmak üzere tesis
   işbirliği yapmasını sağlamak maksadiyle kuru­ edilmektedir.
   lur. Birliğin idaresi bir komiteye ve bir müdüre Bundan başka belediyelerarası anlaşmalar­
   tevdi olunur. Amme hukuku  anlaşmalarında   da mevcuttur. Bu anlaşmalar teknik vasıta ve
   müteaddit belediyeleri ilgilendiren ve fakat her imkânları müsait olmayan ve fakat büyük şe­
   belediyede ayrıca hususî bir teşkilât kurmak hirler civarında kâin bulunan küçük belediyele­
   zahmetine değmiyen bir işi aralarından biri de­ re şehrin iyi kurulmuş olan itfaiye, muzır haşa­
   ruhte etmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gi­ ratla mücadele, gıda maddelerinin kontrolü,
   bi bu çeşit anlaşmalar nisbeten yeni bir usul­ okul çocuklarının sıhhî muayeneleri, aydınlat­
   dür. Belediyeler arası birhkler ise çok gelişmiş­ ma, kanalizasyon gibi hizmetlerinden faydalan­
   tir. 1937 de Almanya'da küçük belediyeleri bir ma imkânları sağlamaktadır.
   araya getiren bu çeşit birliklerin adedi 15.000 i  Hollanda'da da belediyelerarası birlikler
   geçmekte idi. Bu birliklerin deruhte ettikleri büyük faideler sağlamaktadır. Bu birlikler hu­
   hizmetler, ilk öğretim, itfaiye, ebe temini, hay­ susî hukuk hükümlerine göre kurulabildikleri
   van yetiştirme gibi hususlara teallûk etmekte­ gibi âmme hukukî kaidelerine göre de kurul­
   dir. Bu âmme hukuku birlikleri yanında hususî maktadır. Belediyeler bu şekillerden birini ter­
   hukuk imkânlarından  faydalanmak  suretiyle  cih etme kimkânına malik olmakla beraber katî
   anonim veya limited ortaklık şeklinde kurulmuş zaruret hasıl olmadıkça hususî hukuk hükümle­
   olan birlikler de vardır. Bunlar ekseriya su, rine göre birlik kurmalarına müsaade edilme­
   gaz, elektrik, ulaştırma işleri için kurulmakta­ mektedir. Umumî menfaatlerin idaresinde aleni­
   dır.                        yet, sorumluluk ve üst makamların kontrolü gi­
     İngiltere'de belediyelerarası işbirlişi çok bi âmme hukuku kaidelerine dayanmadan tatbi­
   gelişmiştir. Bu işbirliği yalnız küçük belediyele­ ki mümkün olmayan prensiplerin kabulü zaru­
   re münhasır olmayıp büyük şehirleri, hatta,  reti, bu birlikleri âmme hukuku esaslarına göre
   kontlukları da şümulüne alacak geniş teşekkül­ teşkilâtlandırmağa sevk etmiştir. Bu birlikler
   ler halinde kurulmaktadır. Kanalizasyon, şehir­ bazan iki belediye arasında kurulduğu gibi, 20 -
   cilik, su, gaz, elektrik, hastahane, bataklık ku­ 25 belediyenin katıldığı birlikler de vardır. Bir­
   rutma mevzularında kurulmuş müşterek komi­   liklerin deruhte ettikleri işler çok çeşitlidir. Yol
   teler ve müdürlükler mevcut bulunmaktadır.   inşası, çöplerin kaldırılması, itfaiye, kullanılmış
   Hattâ Iskoçya'da polis hizmetinin dahi beledi­ suların temizlenmesi, şehir plânları tanzimi,
   yelerarası komitelere tevdi edildiği görülmek­ mesken inşaatının kontrolü, mezbahalar, etlerin
   tedir. İngiltere'de müşterek komiteler seçim su­ kontrolü, okul çocuklarının sıhhî kontrolü, pa­
   retiyle değil, tâyin yolu ile teşkil edilmekte ve sif korunma, spor sahaları, gaz, elektrik, ulaş­
   mamafih  komitenin faaliyet sahasına giren be­ tırma, belediye memurları için hastalık sigorta­
   lediyeler bu komitelerde temsil olunmaktadır. sı gibi mevzular bu birliklerce deruhte edilebil­
   Ayrıca muayyen bir hizmeti bir belediyenin de­ mektedir.
   ruhte etmesi, diğerlerinin masrafa iştiraki su­  Fransa'da da belediye birliklerinden geniş
   retinde anlaşmalar da yapılmaktadır.       ölçüde faydalanılmaktadır. Bu memlekette bir­
      Belçika'da belediyeler iktisadî kudretlerinin likler âmme hukuku hükmî şahsî şeklinde ku-

                                                    7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14