Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

meli, alınacak münasip kanunî tedbirlerle bu yo­   Bazı memleketlerde belediyeler, muayyen
      la giren belediyelerimize malî ve teknik yardım­ bir hizmetin ifasını temin için aralarında hususî
      lar yapılmalıdır.                 hukuk hükümlerine  göre ortaklıklar da kurmak­
         Milletlerarası şehirler ve mahallî idareler tadırlar. Bunlar bir âmme hukuku hükmî şahsî
      birliğinin tertiplediği ve bugünlerde viyana'da olmadıkları cihetle yetkileri mahdut ve diğerle­
      toplanmış olan kongrenin ele aldığı (Büyük Şe­ rine nazaran daha zajaf durumda kalmaktadır­
      hir - Küçük Belediye, bunların kuvveti ve zafı) lar. Almanya'da su, gaz, elektrik tesisi ve işlet­
      tezi bahis konusu ettiğimiz müşterek çalışma meleri için belediyeler arasında Anonim ve Li­
      mevzuuna  temas  ediyor. Âza memleketlerin   mited Ortaklıklar kurulduğu görülmektedir.
      kongre için hazırladıkları raporlar bu hususta   İkinci grupa girenler daha ziyade büyük
      muhtelif memleketlerde tatbik olunan usuller  şehirlerle onların banliyösünde bulunan küçük
      hakkında dikkate değer bilgiler veriyor. Bunlar belediyeler arasında muayyen bir hizmetten kü­
      hakkında belediye idarecUerimize malûmat ver­  çük belediyelerin de faydalanmalarını sağlamak
      mek ve bu arada kendi mevzuatımızı da gözden maksadile yapılan anlaşmalardır. Umumiyetle
      geçirmek istiyoruz.                teknik imkânları yüksek olan büyük şehirler
         Bazı hizmetlerin belediyeler arasında müş­ elektrik, gaz, su, ulaştırma, temizlik, hastahane
      terek çalışma ile temini hususunda muhtelif  gibi muayyen bir hizmeti deruhte etmekte ve
      memleketlerde tatbik edilen usuller çeşitlidir. banliyösünde bulunan belediyelerin ihtiyaçlarını
      Bunlar iki büyük gurupa ayrılabilir :      da karşılayacak şekilde teşkilâtlandırmaktadır.
         1 — Muayyen bir maksadın istihsali için Bu belediyeler, şehir idaresile yaptıkları anlaş­
      vücuda getirilen birlikler.           malarla hizmetin masrafına iştirak etmektedir­
        2 — Muayyen bir hizmetin ifası için ma­ ler. Nisbeten yeni olan bu şekil Almanya, ingil­
      halli idare cüzitamları arasında yapılan anlaş­ tere, Belçika, Hollanda, Birleşik Amerika gibi
      malar.                       memleketlerde tatbik edilmekte olup henüz tec­
        Birinci grupa girenler âmme hukuku veya  rübe devrini ikmal etmemiştir.
      hususi hukuk kaidelerine göre kurulmaktadır.
      Müteaddit belediyeler kanunî hükümlerden kuv­    Birinci grup belediyelerarası birliklerden
      vet alarak kendi mechslerinin verecekleri ka­ bilhassa âmme hukuku esaslarına göre kurulan­
      rarlara müsteniden aralarında muayyen bir te­ lar en çok tatbik edilmektedir. Bazı memleketler
      sisin kurulması ve. işletilmesi işini kurdukları muayyen kanunî şartlar tahakkuk ettiği tak­
      belediyelerarası birliklere (Union Intercommu- dirde, birliğe girmekten imtina eden belediyele­
      nales) tevdi etmektedirler. Bu birlikler, kendile­ ri kanunla icbar etmek yoluna dahi gitmektedir­
      rini kuran belediyeler gibi hükmî şahsiyeti haiz ler. Finlandiya'da umumî sağlık ve süt çocukla­
      ve müstakil karar ve icra uzuvlarına sahip bu­ rının sıhhî bakımı, veremle savaş gibi mevzular­
      lunmakta, gayelerini tahakkuk ettirebilmek hu­ da Belediyeler Birliğe dahil olmağa mecbur bu­
      susunda belediyelerin haiz oldukları selâhiyet- lunmaktadır. Memleket, veremle savaş, umumî
      lerle, bilhassa birliğe dahil bulunan belediyele­ sağlığın korunması gibi hususlar için muayyen
      rin hudutları içinde sakin vatandaşlar üzerine bölgelere ayrılmış olup bu bölgelerde kâin bulu­
      mükellefiyetler tahmil etmek, işin yürütülmesi nan belediyeler birhğe dahil olmak mecburiye­
      için icrai kararlar almak selâhiyetiyle teçhiz tindedirler. Hollanda da 1950 yılında belediyeler
      edilmektedir. Birliğin muhtaç olduğu gelir kay­ arası birlikler hakkında kabul edilen bir kanun
      nakları, ya birliğe dahil belediyelerce hemşeri- zarurî olan hallerde birliğe girmek istemiyen be­
      lerden toplanan vergilerle veya birliğin bizzat lediyeleri buna icbar edecek hükümleri ihtiva
      tahmil edeceği vergilerle temin olunmaktadır. etmektedir. Fransa'da da son jallarda tanzim
                                olunan bir kanun tasarısında bu nevi hükümler
        Bîr âmme hukuku hükmî şahsiyeti olan bu
      birliklerin meclisleri, alâkadar belediye meclis­ derpiş edilmiştir.
      leri tarafından seçilen temsilçilerden ve binneti- Belediyelerarası birliklerin mevzularına ge­
      ce halk mümessillerinden terekküp etmektedir, lince, bunlar umumiyetle iktisadî mahiyetteki
      işin idaresi müştereken seçilen bir müdüre tev­ belediye hizmetlerine taallûk etmekle beraber
      di edilmektedir.                 belediye hesaplarının tetkiki, belediye memur-

      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13