Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Belediyelerarası           Birlikler     ve   Anlaşmalar


                                      Yazan : t. Hakkı ÜLKMEN


    Mahallî  idareler ve bilhassa Belediyeler kâfi gelmemektedir. Belediyelerde bünyevî olan
  coğrafî mevkileri ve nüfusları ve iktisadî kud­ bu zafı yenmek için müşterek çalışmalar ile gay­
  retleri bakımından çok büyük tehalüfler arzet- retlerini, vasıta ve imkânlarını birleştirmek zo­
  mektedirler. Dar bir saha üzerinde yaşayan  rundadırlar. Hizmetlerin yukarıda işaret ettiği­
  mahdut bir nüfus kitlesinin komşuluktan doğan miz mahiyeti de bu müşterek gayreti zarurî kıl­
  ihtiyaçlarını tatmin etme vazifesini üzerlerine maktadır.
  almış olan belediyelerin bünye itibarile esasen  Avrupa memleketlerinin ekserisinde başvu­
  zayıf olması tabiî bulunan memleketin iktisaden  rulan bu tedbirden faydalı neticeler alınmıştır.
  az gelişmiş bölgelerinde teessüs etmiş olmala­ Umumiyetle malî durumları zayıf olan belediye­
  rından doğan iktisadî zayıflıkta inzimam edince  lerimiz bugüne kadar bu tedbirlerden faydaian-
  bir kısım belediyeler hemşerilerin en hayatî ih­ mamışlardır. Nüfusu az, gelirleri hemen devletin
  tiyaçlarını tatmin edecek hizmetleri bile gör­ verdiği hisselere münhasır olan bir çok küçük
  mekten âciz duruma düşmektedirler.       belediyelerimiz elektrik, su, mezbaha gibi tesis­
    Teknik terakkilerin zamanımızda gösterdi­  leri kendi zayıf imkânları ile başarmağa çalış­
  ği büyük gelişmeler belediyelerin vazife ve hiz­ makta, İller Bankasındaki fondan yardım alma­
  metlerini çok genişletmiştir. Demokratik bir  ğa gayret etmekte ve fakat bir kaçı bir araya
  memlekette bütün vatandaşların umumî hizmet­  gelerek maddî ve manevî imkânlarım birleştir­
  lerden eşit surette faydalandırılmaları zarureti meyi düşünmemektedir. Bu suretle maliyetleri
  bu teknik terakkilerden nerede kurulmuş olursa yüksek bir çok küçük küçük tesisler kurulmak­
  olsun bütün belediyelerin hemşerilerini fayda­ tadır. Ufak bir nüfus kitlesinin ihtiyacına göre
  landırmalarını icabettirmekte ve bu da iktisadî kurulan bu tesislerin maliyetleri yüksek olma­
  kudretleri ve malî imkânları zayıf olan küçük sından dolayı itfaları için de yüksek amortis­
  belediye idarecilerinin vazifelerini çok zorlaş­ manlar ayrılması zarurî bulunduğundan işletme
  tırmaktadır. Esasen teknik terakkilerin ortaya masrafları ve binnetice tarifeleri de yüksek ol­
  çıkardığı tesislerin ve bazı hizmetlerin mahiyeti makta ve bu da istihlâki tahdit etmektedir.
  belediyenin dar sahasına intibak edemez. Daha    Bundan başka âmme  gelirleri de bu yüzden
  geniş bir saha üzerinde kurulmasını gerektirir. israf edilmektedir. Bir kaç belediyenin bir ara­
  Bu tesis ve hizmetlerin münfcrid bir belediye ya gelerek kuracakları müşterek bir tesis hem
  sahası içinde kurulması bunların çok pahalıya daha geniş bir ihtiyacı karşılayacağından daha
  mal olmasını intaç eylemektedir. Elektrik, gaz, büyük ölçüde inşaata imkân verecek hem de
  su tevzii, hastahane, itfaiye, mezbaha gibi te­ işletmenin rasyonel bir şekilde tanzimini müm­
  sisler münferid küçük belediyelerin takatini  kün kılacaktır. Bilhassa elektrik, ve su tesisleri
  aşan büyük sermaye yatırımlarını, geniş teknik için ajmı vilâyet hudutları içinde bulunan bele­
  bilgi ve ihtisası gerektirmektedir.        diyelerin bu yolda birlikler ve anlaşmalar vücu­
    Devlet, mahalli idareler arasındaki iktisadî da getirmeleri çok mümkün ve faideli olacağını
  kudret farklılığını mümkün mertebe izale etmek  düşünüyoruz. Fert olarak infirakçı bir zihniyete
  için mahalli idarelerin vergi sistemlerine müna­ sahip olmamız, müşterek çalışmaktan hoşlan-
  sip bir elâstikiyet vermek, devlet vergileri ha- mayışımız umumi işlerde de aynı zihniyetle ha­
  sılâtından bir kısmını onlar arasında zayıf du­ reket etmemize saik oluyor. Karşılıklı güven ve
  rumda olanların iktisadî kudretlerini arttıracak şahsî gururlardan fedakârlık isteyen müşterek
  şekilde dağıtmak, belediyelerin kuracakları bu çalışma zihniyetinin gelişmesi için devlet de be­
  gibi tesislerin masraflarına umumî bütçeden  lediyeleri teşvik etmesi lüzumludur. Gerek İçiş­
  malî yardımlar yapmak gibi bazı tedbirler al­ leri Vekâleti gerekse idare âmirlerimiz belediye
  makta ise de bunlar her zaman maksadı temine idarecilerini müşterek çahşma yoluna sevk et-

                                                   5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12