Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Yirmi muhtelif memleketin ve bu arada Türki­ memleketlerde belediyecilik derneklerinin kuru­
      ye'den gelen millî raporlarla genel raporun tar­ luşları ve gelişmeleri oldu. Bunları da, sırası
      tışılması kongrenin en önemli konusunu teşkil geldikçe dergimizde inceliyeceğiz.
      etti. Memleketimizi çok yakından ilgilendiren bu  Haftanın başından sonuna  kadar devam
      büyük dâvayı bir tek makale çerçevesi içine sı­ eden kongre süresince gerek delegelere, gerek­
      kıştırmağa imkân yoktur. Bu meseleyi dergimi­ se refakatlerindeki zatlara Avusturya hükümeti
      zin gelecek sayısından itibaren ele alıp uzun, de­ ile Viyana Belediyesihin gösterdiği ilgi ve dost­
      rin incelememiz çok yerinde olacaktır.     luk, izaz ve ikram her türlü takdirin üstünde
        Kongrede  görüşülen meselelerden ikincisi  oldu ve bizleri cidden memnun ve müteşekkir
      komünlerin malî kaynakları, üçüncüsü muhtelif bıraktı.

            İ L L E R            B A N K A S I
                    KAPİTAL     : 200.000.000   T. L.              İl özel İdareleri, Belediyeler ve köylerin harita, imâr plânları ve
                   su, elektrik ve yapı işlerinin her türlü plân,

                     proje, inşa ve tesis işlerinden gayri                         HER    NEVİ               Banka   ve  Kredi        En  müsait   şartla

            Muamele    ve Hizmetleri      Mevduat    Hesapları


      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11