Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

gibi tecrübeleri yaymak kongrenizin çahşma ko­
                           nusu olacaktır. Kongrenizin faydalı sonuçlar el­
                           de etmesini ve bütün iştirak edenlerin nazarla­
                           rında yeni ufuklar açmasını dilerim. Bu dileği
                           belirterek kongreyi açmakla bahtiyarım."
                              Avusturya Cumhurbaşkanının  sürekli, al-
                           înşlarla karşüanan bu güzel açış nutkundan son­
                           ra kürsüye. Milletlerarası Şehirler ve Mahallî
                           İdareler Birliği Başkanı Profesör Oud geldi.
                           Avusturya  hükümetine. Viyana şehirine. Kon­
                           greyi bizzat açmak lûtfunda bulunan Cumhur­
                           başkanına Birliğin teşekkür ve minnettarlığını
                           bildirdi. Kırkmcı yaşına basan Birliğin tarihçe­
                           sini yaptı, ve sözlerine Birliğin komünler için
        Kongrede Türk delegeleri      hayırlı hizmetlerde bulımması dileğiyle bitirdi.

  çokluğu nisbetinde gittikçe karmaşık bir hal    Çok alkışlanan Birlik Başkanının nutkun­
  alan, durmadan görevleri artan ve günden gü­ dan sonra orkestra Brahms'm ikinci senfonisini
  ne daha pahalıya mal olan bir teşkilât vücuda çaldı ve birinci toplantı böyle bitti.
  getirmek lâzım geliyor. Mal alım satımı trafik,   ikinci toplantıda "Büyük Şehirler ve Küçük
  zarurî maddelerin sağlanması şehir faaliyetinin Komünler" meselesinin incelenmesine geçildi.
  esasını teşkil ediyor. Belediye idaresi ışık, su,
  konut, hattâ ısı (1) sağlamak zorundadır. Mad­
  di bakımdan, kültür bakımından, sağlık bakı­
  mından gerçekleştirilen ilerlemeler belediye hiz­
  metlerinde özenle özetilmelidir.
    Bu meseleler en iyi nasıl halledilmeli, fert­
  lerden aşırı isteklerde bulunmadan belediyelerin
  verimleri nasıl arttırılmalı meseleleri burada ya­
  pacağınız semereli tartışmaların konusunu teş­
  kil edecektir.
    Viyana şehri bu konularda büyük değerde
  yararlıklarda bulunabilir. Sosyal pohtikada ve
  bilhassa sosyal konut (2) işinde bir çok örnek
  misaller vermiştir. Fazla olarak, bir büyük se­
  falet ve yarı - hürriyet (3) devrinde, harp dö­
  küntülerini düzenlemek ve bunlardan güzel ve
  faydalı eserler meydana getirmek gibi güç bir
  meseleyi de halletmek mecburiyetinde kalmış­
  tır.
    Muhtelif memleketlerin uzmanlarından alı­
  nacak haberlerden de ilham almak suretiyle bu


    (1) Bir takım şehirlerde belediyeler evlere sıcak
  su dağıtmakta ve kışın sıcak su ile evlerin ısınmasını
  sağlamaktadır.
    (2) Viyana Belediyesi halka ucuz konut sağlamak
  konusunda çok büyük başarılar sağlamıştır.
    (3) Yarı - hürriyet sözü ile Avusturya'nın işgal al­ Frof. Süheyp Derbil kongrede hitabet kürsüsünde Türk
  tında bulunmasına telmih edildiği anlaşılıyor.   mahallî idarelerinin durumlarım izah ederken
                                                  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10