Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Böylece üç dilden biriyle söylenen sözler aynı  Yakından ve uzaktan gelen belediyecileri
      zamanda öteki iki dile de çevrilmiş oluyor; ay­ eski bir meslekdaşları sıfatiyle selâmlarım. Ken­
      rıca tercüme ile vakit kaybedilmiyordu.    di tecrübem bana modern bir belediyenin mese­
                               lelerini halletmenin ne kadar güç olduğunu gös­
                               termiştir.
                                  İlk ağızda tartışmasını yapacağınız : "Bü­
                               yük şehir ve küçük komün, kuvvetleri ve zaaf­
                               ları" meselesi beni yakından ilgilendiriyor. Bu
                               meseleyi ele alarak, fikirlerinizi teati ettikten
                               sonra, şimdiye kadar elde edilen başarılar ile
                               gerçekleştirilememiş olan istekleri ve ümitleri
                               behrteceksiniz.
                                  Komünlerin özerk idaresi demokratik re­
                               jim esaslarındandır. Demokratik  kanunlarda
                               özerkliğin sınırlarını uygun ve pratik bir suret­
                               te belirtmek önemli bir ödevdir. Esasen özerklik
                               komün  idarelerine tevdi edilmiş olan yüzler ve­
              Kongre âürosunda         ya binler, hattâ milyonlarca insanın idare kabi­
                               liyetine bağlıdır.
        ilk celse Mozart tarafından bestelenmiş     Yalnız, başlı başına ayrı bir kolon halinde
      Avusturya millî marşı ile açıldı. Millî marşı yaşayanların böyle bir özene ihtiyaçları olmıya-
      ayakta dinlediğimiz sırada Avusturya Cumhur­  büir. Komün hahnde toplanınca sosyal iş bölü­
      başkanı gelip yerini aldı. Profesör Hans Swaro- mü yapılmalıdır. Topluluğun menfaati adına,
      wsky'nin idaresindeki akademi orkestrası millî her gün sayısı artan görevlerin yerine getiril­
      marşın arkasından Beethoven'in Egmont uver­  mesi ile ödevli otoriteleri belirtmek gerekir.
      türünü çaldı. Bu harika musikiyi oturduğumuz
                                     komün
                                  Küçük
                                                   komün
      yerde dinledik.                  işlerini görüşmek için yardımlaşmağa ve elveriş­
                                              kurmağa
                                           dernek
        Viyana'nın faal ve cevval Belediye Başkanı lidir. Küçük komünlerde idarî faaliyet, vasıta­
      Bay Franz Jonas sevimli edasiyle Almanca ola­ ların nisbeten az olması dolayisiyle, pek mah­
      rak irad ettiği nutkunda delegelere şehir adına duttur. Bununla beraber, küçük komünlerin de,
      hoş geldiniz dedikten sonra Avusturya'nın dert­ kendi sınırları içinde sosyal ödevlerini yerine ge­
      lerine temas ediyor, kötümserliğe kapılmıyarak tirecek durumda olmaları lâzımdır.
      geleceğe inandığını belirtiyor, kongrenin Viya-   Şehirlerde ve hele büyük şehirlerde, vatan­
      na'da toplanmasına karar vermekle gösterilen  daşlarla doğrudan doğruya temas yerine, nüfus
      ilgi ve dostluğa teşekkürler ediyordu. Güler yüz­
      lü hatip, Almanca söylüyor, ben sözlerini Fran­
      sızca dinhyordum;  daha doğrusu  sözlerinin
      Fransızca tercümesini dinliyordum.
        Belediye Başkanının ardı sıra Avusturya
      Cumhurbaşkanı  Dr. Theodor Körner alkışlar
      içinde hitabet kürsüsüne çıktı ve Avusturya
      adma kongreye katılan delegelere ho.g geldiniz
      dedikten sonra şu değerli sözleri söyledi : "Kon-
      gi-emiz için, dünyanın her tarafından çelen ziya­
      retçilerini dostça kabul etmek ve onların ika­
      metlerini elden geldiği kadar hoş geçirmelerine
      çalışmak geleneğinde olan bir memleketi ve bir
      şehri seçmek isteğini gösterdiniz. Bu durumda
      bir değişiklik olmadığını memleketimizde geçire­
      ceğiniz ilk günde hissedeceksiniz.                Kongre toplantı salonu

      2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9