Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

V I Y A N A                K O N G R E S I
                                    Yazan : Prof. Süheyp DERBiL


     1815 Viyana Kongresinden, Metternich'ten,  için de 5 numaraya çevirmek lâzımdı, ikinci bir
  Talleyrand'dan  söz açacak değilim. "Milletler düğme de sesi yükseltip alçaltmaya yarıyordu.
  arası Şehirler ve Mahallî idareler Birliği" tara­
  fından tertiplenen ve bu yıl 15 Haziranda topla­
  nıp 20 Hazirana kadar çalışmalarına devam
  eden Viyana Kongresinden  bahsetmek istiyo­
  rum.
     Viyana Kongresinin intizam ve mükemme­
  liyetini sağlamak konusunda Avusturya hükü­
  meti ile Viyana Belediyesinin himmetleri büyük
  olmuştur.
     Kongre belediye dairesinde toplanacaktı.
  Bilindiği gibi, batıda bir şehirin en muhteşem
  binalarından birini belediye dairesi teşkil eder.
  Viyana'da da bu böyle idi. Belediye binasının
  binlerce kişinin toplanmasına elverişli, geniş,
  büyük ve muhteşem salonları vardı. Kongre bü­
  rosundan delegelere birer çanta veriyorlardı;
  bize de adımıza düzenlenmiş birer çanta verdi­
  ler. Çantada programdan delege listesine, şehir
  plânından göğsümüza takacak rozete kadar ne
  lâzımsa hepsi vardı. Toplantı salonuna girdiği­
  miz vakit Türk delegelerine en ön sıralarda yer
  verilmiş olduğunu gördük. Her bir delege için
  birer kulaklık vardı. Kulaklığı takıp düğmeyi
  ayarlayınca her delege söylenen sözleri ister
  Fransızca, ister îngüizce, isterse Almanca ola­
  rak dinliyebiliyordu.
     Kulaklığın düğmesi 3 numaraya çevrilince
  bütün nutukları Fransızca  olarak dinlemek
  mümkündü.  Ben böyle yaptım, ingilizce dinle­
  mek isteyenler düğmeyi 4 numaraya, Almanca      Kongrenin toplandığı belediye dairesi
   1   2   3   4   5   6   7   8