Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y I L : 8                           Temmuz  — 1953. Sayı : 93

                          İ L L E R
           Sahibi :                             Abone :     ,
        Türk Belediyecilik                          Senelik : 24 T.L.
           Demeği                ve              6 Ayhk : 12 T.Le
         Konya Sokak Yeni
         Han No. 13 -14     BELEDİYELER                Yabancı memleketlere
                                                  T.L.
                                             yıllığı
                                                (40)
           Ankara
          Telg: Urban          D E R G İ S İ            İlân ücretleri idare
          Telf: 13006                            ile kararlaştırılır.
                      Yazı İşlerini Fiilen idare Eden .
                           Vehbi ÇÖKEK


            Saym Başkan
            1 — Dernek  aida tiyle derneğin fikir organı olan İller ve Belediyeler Der­
       gisinin abone bedeli olarak posta ve bankalar vasıtasıyla gönderilmekte olan mebaliğe muka­
       bil makbuz talep edilmekte ise de ana tüzüğümüz gereğince derneğimiz veznedarlığı lller
       Bankası tarafından yapılmakta ve bilûmum murasalat mezkûr bankadaki derneğimizin 1 nu­
       maralı hesabına yatırılmaktadır. Esasen posta ve banka makbuzlarının serf evrakı müsbitesi
       olarak kabul ve saklanması Divanı Muhasebatın kararları iktizasındandır. Bu itibarla makbuz
       gönderilmesine mahal olmadığı bildirilir.
            2 — İller ve Belediyeler Dergisi kolleksiyonundan noksanınız varsa numaraları bildi­
       rildiği takdirde hiçbir bedel istemeksizin takdim edüeceği 91 sayılı nüshamızda yazıldığı hal­
       de bu güne kadar bir talepte bulunulmamıştır.
            Tetkiki tekrar rica olunur.                  Saygılarımla
                                              Dergi

       r                  İ c i n d e k i l e ı r             Viyana Kongresi                  Prof. Süheyp DERBİL
             Belediyeler arası Birlikler ve anlaşmalar   t. Hakkı ÜLKMEN
             Çocuk davasında Belediyenin vazifesi   Prof. Dr. Bahtiyar DEMİRAĞ
             Belediyeler MuhaSabei Umumiye Kanununa Tabimidirler ? Fazıl İLGEN
             Msmurlannm emeklilik davası           Avukat Ekrem AMAÇ
             Ankara'nın İmarı ile ilgili meseleler     Felımi YAVUZ
             İzmir'in Eski Tarihi               E . Behnan ŞAPOLYO
             Şehir ve Kasabaların Yol işleri ve Şehir plânlan Zühtü ÇUBUKÇTJOĞLU
             Mesken Buhranının Halli için Devletçe alman tedbirler .... M. Turan BEYAZİT
             Turizm bakımından üzerinde durulan meseleler  Hasan O L A L I
             İstanbul'un 500 üncü fetih yıl dönümü nasıl kutlandı ? Hikmet TÜKKEIl
             Ucuzluğa ve Bolluğa kavuşan Londra       Türkan TtJRKEK
             Hayır cemiyetleri ve toplanan İaneler     Hikmet TtJRKER
             Turizmin mühim bir sektörü olan restoran endüstrisi Hasan O L A L I
             Belediyelerin Malî ve İktisadi Sorularına Cevaplar Fazıl t L G E N
             tiler Bankasının çalışmaları
             Belediyelerimizi ilgilendiren kanunlar
             Belediyelerimizi ilgilendiren Devlet Şûrası kararlan
             Belediyelirimizin sorularına cevaplar     ;
             Ayın olayları
   1   2   3   4   5   6   7