Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

r      rulmaktadir. Bunlar hükmî şahsiyeti haiz olup kaynakları ile ifa edebileceklerinden daha mü­
      müstakil bütçeye sahip bulunmakta ve fakat fa­ kemmel bir tarzda yürütülmesini sağlamakta,
      aliyetleri onu kuran belediyelere sıkı surette mükerrer tesisler kurulmasını tabiî kaynakların
      bağlı bulunmaktadır. İdareleri alâkalı beledi­ ve âmme gelirlerinin israfını önlemektedir. İkin­
      ye meclisinin temsücilerine tevdi edilmekte,  ci sistem, muayyen bir hizmetin ifası için müte­
      masrafları alâkalı belediyelerin temin ettiği ma­ addit belediyelerin kaynaklarını ve vasıtalarını
      lî kaynaklarla karşılanmaktadır. Birinci Dünya birleştirmek suretiyle müşterek çalışmaları şek-
      Harbine gelinceye kadar Fransa'da belediyeler hnde tecelli eder. Bu usulün diğerinden farkı,
      arası birliklerin faaliyeti nisbeten mahdut ol­ hizmetin alâkalılar tarafından seçilen temsilci­
      muştur. Yol inşa ve bakımı mezbahalar, okullar,  ler vasıtasiyle müşterek idare edilmesinde ve
      hastahaneler tesis ve işletilmesi, itfaiye, ulaş­ kararların müştereken alınmasında görülür.
      tırma, ölü gömme gibi işlere taallûk etmiştir. Bunlara müşterek işletmeler (joints under­
      Birinci Cihan Harbinden sonra Fransa'da elek­ takings) denilir.
      triklendirme ve su temini için belediyelerarası  Amerika'da müşterek çalışma sahasına gi­
      birlikler çok gelişmiştir. Köylerin elektriklen- ren işler, uçak meydanları, lâğım, su, polis ve
      dirilmesi hususunda yüksek tansiyonlu hatlar  itfaiye mevzularına teallûk etmektedir. Bu mem­
      inşasına önem verilmektedir. Zira mümkün ol­  lekette yüze yakın şehir, diğer şehirlerle müş­
      duğu kadar çok belediyeye ait tevzi şebekesini tereken idare edilen uçak meydanlarına sahip
      besleyebilmek için yüksek tansiyonlu hatların bulunmaktadır. Uçak meydanlarına ait müşte­
      inşası daha tasarruflu olmaktadır. Bu itibarla rek işletmelerin, ekserisi bir uçak meydanını
      belediyelerarası birlikler kurulması hem teknik  iyi bir şekilde müştereken işletmeğe müsait ya­
      hem iktisadî bir gayeyi tahakkuk ettirmektedir. kın mesafelerde bulunan orta ve küçük şehirler
      Müteaddit şehir ve kasabalara aynı kaynaktan arasında kurulmuştur. 1949 da 38 devlet hu­
      su temini mümkün ve bazı ahvalde zarurî olması dutları içinde 227 şehir, diğer 739 şehrin lâğım
      bu hizmetin belediyelerarası birlikler vasıtası hizmetini aralarında yapılan anlaşmalarla de­
      ile ifasını belediyeler için çok faideli hale getir­ ruhte etmiş bulunuyordu. Bu anlaşmalar lâğım­
      mektedir. Bugün Fransa'da elektriklendirme ve  ların inşa ve bakımını ve pis suların temizlenme­
      su temini vazifesini deruhte etmiş olan beledi­ sini tazammun ediyordu. Su temini hususunda­
      yeler arası birliklerin adedi 3.000 i aşkındır. ki anlaşmala^r o kadar fazla değildir. 1875 den
        Yol inşa ve bakımı mevzuunda bir vilâyet beri ancak 3 büyük şehir, civarındaki küçük be­
      içinde bulunan müteaddit belediyeler faaliyet lediyelerin suyunu temin etmektedir. Polis hiz­
      sahası devlet şose ve köprüler dairesinin sahası metinde en çok telsiz vasıtasiyle haberleşme iş­
      ile müterafık belediyelerarası birlikler kurul­ leri müşterek çahşmağa mevzu teşkil eylemek­
      maktadır. Bu birüklcr, birhğe dahü belediyele­ tedir. Chicago ilk olarak bölge polisi ihdas eden
      rin yollan için her yıl iş programları tanzim, şehirdir. Telsiz vasıtasiyle civarındaki 50 şehrin
      inşaya muktazi malzeme ve vasıtaları temin et­ polis teşkilâtına gerekli bilgileri vermektedir.
      mekte, bazan vilâyet özel idaresiyle akdettikleri  Memleketimize gelince, bugüne kadar her
      sözleşmelerle belediyelere ait yolların yapılma­ hangi bir hizmetin müştereken yapılması husu­
      sını ve bakımını sağlamaktadırlar. Belediyelere sunda ihtiyarî olarak birlik kurulmuş veya an­
      ait emlâki sigorta etmek üzere belediyelerarası laşma yapılmış olduğuna vakıf değiliz. İlk defa
      birlikler de kurulma yolundadır.        Belediyeler Bankası halinde kurulup sonradan
        Amerika Birleşik Devletlerinde belediyeler İller Bankasına inkılâp eden değerli müessese­
     arası faaliyetlerde yukarıda bahsettiğimiz iki  miz kanun vazıının icbarı ile belediyeler ara­
     usulden faydalanılmaktadır. Büyük bir sahada  sında tahakkuk ettirilen müşterek çalışmanın
     merkezî durumda olan şehirlerle onların civarın­ iyi bir misalini vermektedir. Bir çok belediyele-
     da bulunan belediyeler arasında muayyen bir  miz kanun vazunın icbarı ile belediyeler ara-
     belediye hizmetinin şehir idaresi tarafından gö­ küle katılmak istemiyeceklerdi. Bugün bu işbir-
     rülmesini sağlayacak anlaşmalar yapılmakta­   üğinin semerelerini toplamakta ve bundan çok
     dır. Bu sistem, muayyen bir hizmetin ufak ve faydalanmaktadır. Aynı feyizli neticeleri elek­
     münferit belediyelerin kendi mahdut imkân ve   trik, su, kanalizasyon, mezbaha gibi tesislerin

     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15