Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Trafik       Kanunu        ve    Belediyelerimiz
                                        Yazan : HuUd ALtSBAH


     Memleketimizde  motörlü  nakil vasıtaları  ve Trafik Kanunu eksikliğini herzaman ileri
   kazaları, son senelerde otomobil ve kamyon ade­  sürmüştük.
   dinin artması ile mütenasip olmaktan daha üs­   Büjrük Millet Meclisi uzun bir tetkik dev­
   tün bir nisbette arttı, yazetelerde çarpışan vası­ resinden ve hakikaten faydalı münakaşalardan
   talar, jmvarlanan otobüs ve kamyonlar, ezilen sonra, nihayet bu kanunu neticelendirmiş ve
   vatandaşlar  hakkında  hergün Yurdun birçok   (Karayolları Trafik Kanunu) 6085 numara al­
   köşelerinden akseden birkaç haber okuyoruz.  tında 8411 sayılı Resmî  Gazetede 18/Ma-
   Öyle deniyor ki bizdeki rakamlar vasıtası ade- yıs/1953 tarihinde yayınlanmıştır. Üç buçuk
   dile mukayese edilerek Birleşik Amerikaya tat­ senelik teşebbüsümüzün bu suretle verimli bir
   bik edilse, oradaki senelik zayiat milyonun üs­ neticeye ulaşmış olmasını Türk Belediyecilik
   tünde olmak icap edermiş. Şurası muhakkak ki, Derneği Adına mühim bir başarı olarak kaydet­
   bu medeniyet vasıtasının hemen her memleket­ mek haksızlık olmasa gerektir.
   teki yıllık tahribatı büyük harplerin zayiatı ile Derneğimizin yüzlerce Belediyeyi temsil
   ölçülebilecek bir dereceyi bulmaktadır. Bizim eden Kongrelerinde ileri sürdüğü dâvalardan
   gibi bu nisbetin esasen daha geniş olduğu   ucuz mesken politikası, plânlı imar hareketleri,
   memleketlerde bu mukayese, ürkütücü nisbet-  Belediye gelirleri gibi mevzulardan sonra bir
   lere varmaktadır.                 problemin daha kanuna bağlanmış olması; Der­
                             nek faaliyetinin ve belediyelerin mütesanit ka­
     Türk Belediyecilik Derneği, Belediyelerin  rarlarının muvaffakiyeti için iyi bir örnek teş­
   umumî  ve müşterek dertlerinin daima tercü­  kil eder. Asıl mühim bir dâvamız. Belediye Ka­
   man ve müdafii olmak vazifesiyle yurdun bu   nunu hakkındaki Kongremiz temennileri ve te­
   mühim  dâvasını; kurulduğundanberi göz önün­   şebbüslerimiz maalesef henüz neticelenememiş
   de tutmuş ve ileri sürmüştür. 1949 kongremiz­ bulunuyor. Büyük Millet Meclisindeki kanun
   de Belediyelerimizin seçkin temsilcilerinin mü­ projesi gerek kongremizin, gerek daha evvel Iç
   zakere ettikleri konular arasında bu mesele de İşleri Bakanlığınca dâvet edilmiş olan Belediye­
   vardı. Bununla tavzif edilen komisyon esaslı  cilerin kararlarını tam tahakkuk ettirecek ma­
   tetkikler yapmış ve bir Trafik Kanunu vücuda hiyette olmamakla beraber; yine Belediyelerin
   getirilmesi lüzumunu - ilk defa olarak - müdel­ muhtariyeti cephesinden ileri bir adım addedi­
   lel mucip sebepleri ile ortaya koyarak böyle bir  lebilir. Bunu temennilerimize daha yaklaştır­
   kanunda  yer alması gereken hükümleri topla­  mak hususunda kongremizin dileklerini, Meclis
   yan bir tasarı da vücuda getirmişti. Kongreyi Encümenlerinin değerli üyelerine ulaştırmış bu­
   müteakip İdare  Heyeti bu tasarıjn o zamanki  lunuyoruz. Buna rağmen kanunun Büyük Mil­
   hükümete, kongre kararı olarak sunmuş. Bü­   let Meclisinin bu devresinde intaç edilmesi ümi­
   yük Millet Meclisinin ilgili ve selâhiyetli encü­ di azalmış gözükmektedir. Sayın mebuslarımız­
   menlerine tevzi etmişti.             dan - Köy Kanunundan sonra -  bu ricamızın da
                             müsbet sonuçlarını elbette bekliyeceğiz. Şimdi­
     1950 iktidar değişikliğinden sonra, o za­
   mana kadar tozlanmış  olan tasarı, tekrar yetki­ ye kadar tahakkulç ettirdiklerine teşekkür et­
   li bakanların tetkiklerine arzedilmiş ve teşeb­ mek, henüz etmemiş olanlar hakkında ricaları­
   büs tahrik edilmişti. Hükümetimizin bu teşeb­ mızı tekrarlamak vazifemizdir.
   büsün değerini takdir ederek Kongremizin ka­             •
   rarlarını ele almasından duyduğumuz memnun­             *  •
   luğu  Dergimizde  aksettirmiş ve o zamandan-    Neden bir Trafik Kanununa lüzum vardır?
   beri fikrî mücadelemize devam ederek büyük     Bunu uzun uzun teşrih etmeğe mahal ol­
   kazaların üzücü tesirlerini daima kaydetmiş   mayacak derecede bu kanunun lüzum ve zaru-

                                                   7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14