Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

zordur. Bahusus satılan emlâkin bir çoğunda  fiyeyi kamulaştırma sebebine bağlamaktan vaz
      eski kıymetlerin tesbiti çok defa altından kal­ geçmek, gajo-imenkuUerin kıymetlerini arttıran
      kılamayacak zorluklar doğurduğu gibi bir çok  her türlü kamusal bayındırlık işlerinin yapıl­
      hallerde hakiki satış değerinin tesbiti de im­ masını şerefiyenin mevzuuna almak, kanıma
      kânsızlıklar yaratmaktadır.  Memleketimizde   vazıh ve açık hükümler koymak, kıymet artış­
      tapu harçlarının tahsilinde yapılan tecrübeler larını hakikata uygun tarzda tesbit edecek bir
      bu hususta kanaat bahş bir fikir vermeye kâfi­ usule bağlamak, şerefiyenin miktarını artan
      dir.                        kıymetle mütenasip hale getirmek, ödeme hu­
                               susunda daha geniş kolaylıklar sağlamak bu
        Hülâsa edersek, belediyelerimizin şerefiye­ hususta alınabilecek tedbirler olduğunu söyle­
      den beklenen geliri sağlayabilmeleri için şere­ yebiliriz.                                       t£:- .-I

                                       (NA P
                           m
                            m

                        mm


                          m
                    mmm            mmmm

               4>

                 1953 de .üçüncü.ikramiye  çekilişi: 1 TEMMUZ

                        44. 4S. 4B acı İkramiye Evleri
                      BAHÇELİ      3  E V
                                             < >
                                             < >
                     25 Ağusros  2 Kasım   30 Aralık
                     4  EV    5 EV     6 EV
               < >
                      ve çeşirli para ikram iyeleri.»
               < >      6:
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13