Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

metrelik tevsilerde şerefiye aimmasını icabet- tışlarında % 30 a kadar yükselen müterakki bir
  tirecek mi ?                   tarife tatbik edilmektedir. Ayrıca şerefiye mik­
    Kanunda değer artışmı tesbit hususunda   darı 1000 Cruzeiros'dan az olduğu veya mülkün
  kabul edilmiş olan usulde pek iyi tanzim edil­ değeri 30.000 Cruzeiros'u aşmadığı takdirde bu
  miş değildir. Değer artışı bunu hasıl eden ba­ mülkten şerefiye alınmamaktadır. (1)
  yındırlık işinin yapılmasından önce ve sonraki   Gerçekten şerefiye hakiki olarak, yani bir
  rayiç bedellerin takdiri ile tesbit edilmektedir. satışla tezahür eden kıymet artışından alınma­
  Bu tesbit ameliyesi bayındırlık işinin yapılma­ yıp takdiri kıymetlere göre alındığından her
  sından sonra icra edilecektir. Bazan iki değer türlü takdir hatalarına karşı küçük ölçüdeki
  arasında uzun zaman geçebilir. Şerefiye alına­ kıymet artışlarını şerefiyeden istisna etmek su­
  cak gayrimenkullerin, bayındırlık işine başlan­ retile bir teminat sağlamak ve şerefiyejd artan
  madan  önce tesbit ve değerlerinin de o tarihte kıymetle mütenasip olarak yükseltmekte fayda
  takdir edilmesi ve iş yapıldıktan sonra yeni de­ vardır.
  ğerlerinin takdiri her türlü indi tatbikatı ber­ Şerefiyenin ödenmesi için kabul edilen müd­
  taraf edebilir.                  detler de kanaatimizce kısadır. Bazan büyük
    Şerefiyenin âdilâne olabilmesi için bayın­ miktarlara varan şerefiyenin ödenmesi mülk
  dırlık işinden doğan değer artışının hakikate sahibini tazjrik edebilir. Şerefiyeden borçlu
  uygun surette tesbit edilmesini sağlamak bir  olan mülk üzerine kanunî bir ipotek tesisi su­
  zarurettir. Kanımda bu takdir işi bina ver­  retile ödeme müddetini daha fazla uzatmak uy­
  gisi tadilâtı kasıyanlarma  verilmiştir. Bu   gun olur. Fransada şerefiyenin ödenmesi mül­
  komisyonların  terekküp  tarzı itibarile de­  kün ilk satışına kadar tehir edilebilmekte, arzu
  ğer  artışını hakkile takdir edebilecek eh­  edenler 50 yılda faizsiz taksitlerle ödeyebilmek­
  liyette olduklarını  kabul  etmek  zordur.   tedir. 50 yıl çok uzun olmakla beraber bizdeki
  Vakıa takdir işini yapacak tadilât komisyonla­ beş yıllık müddet de hayli kısadır. Bu müd­
  rına belediyede vazifesi olmayan bir mühen­  deti 15 - 20 yıl olarak kabul etmek belediyeler
  dis veya mimarın en büyük mülkiye memuru   için de tahsil kolaylığı bakımından faydahdır.
  tarafından seçilmek suretile katılması kanunda   Bazıları şerefiyeyi şehir ve kasabalarda
  derpiş edilmiş ise de bu tedbirin kâfi olmadığı belediyelerce yapılan umumî imar hareketle­
  üzerinde ısrara lüzum yoktur. Hiç değilse An­  rinden doğan kıymet artışlarını, gayrimenkul-
  kara, îzmir, istanbul gibi büyük şehirlerde de­ 1er satıldıkça alım ve satım fiyat farkmm ver­
  ğer takdiri işini yüksek mühendis veya mimar­ gilendirilmesi olarak kabul etmekte ve gayri
  lardan kurulan bir heyete tevdi etmekte fayda  menkullerin alım - satım fiyat farklarından be­
  olduğu muhakkaktır.                lediyece vergi alınmasını teklif etmektedir­
    Şerefiyenin miktarına gelince kanunumuz   ler (2). Bu şerefiyeyi, sosyal sebeplerden doğan
  bunu artan kıymetin yarısı olarak kabul etmiş kıymet artışlarının vergilendirilmesi ile karış­
  ve kıymet artışı için asgarî bir miktar tesbit tırmak demektir. Şerefiye ancak âmme idare­
  etmemiştir. Şerefiyeye matrah teşkil eden kıy­ lerince yapılan muayyen bir bayındırlık işinden
  met artışları bütün mülkler için aynı olamı- doğan kıymet artışlarından alman bir mükelle­
  yacağı tabiîdir. Bazı memleketlerde küçük öl­ fiyettir. Vakıa belediyelerin imar plânı tatbiki
  çüde kıymet artışları şerefiyeden istisna edil­ suretile şehir ve kasabalarm iman için yaptık­
  miştir. Meselâ Fransa'da % 15 e kadar kıymet  ları işler dolayisiyle şehir ve kasaba içindeki
  artışlarından şerefiye alınmaz. Bu miktarı aşan bütün  mülklerin  kıymetinde  umumî  bir
  kıymet artışlarının tamamı şerefiye olarak alı­ artma husule gelmekte ise de bunu vergi­
  nır. Brezilya bu hususta daha dikkate değer  lendirmek, tatbiki sebepler yüzünden hayli
  bir sistem kabul etmiştir. Bu memlekette şere­
  fiye mikdarı, artan kıymetin % 50 si olarak
  kabul edilmekle beraber bu kıymetten alınacak   (1) Brezilya'da gayrimenkul kıymet artışlanmn
  şerefiye artan miktarın ehemmiyetine göre %  verg:ilendirilmesi çeviren : î. Hakkı Ülkmen. Bu der­
                                1951
                                      bak.
                                  sayısına
  20 den % 30 a kadar kıjrmet artışlarında % 7  ginin Ekim E. Reuter : Kaldırım msıf hissesi ve jerefiye.
                              (2)
  den başlayarak %  400 ü aşan kıymet ar­   Belediyeler Dergisi sayı : 79 - 81. sabifa : 19.
                                                  S
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12