Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

cadde ve meydanlar üzerinde bulunan bina ve düzenlenmesi gibi bayındırlık işleri de civarın­
      arsaların kıymeti artacağı gibi kanalizasyon, daki mülklerin kıymetini arttıran bayındırlık
      su, elektrik ve gaz şebekesinin kurulması dola- işlerindendir. Bunlardan doğan kıymet artışla­
      yısiyle de bu tesislerin güzergâhında bulunan rından şerefiye alınmaması mevzuatımızın bir
      emlâkin kıymetleri artar. Mevzuatımız bu gibi boşluğunu teşkil ediyordu.
      hallerde bu tesisleri vücuda getiren ve bunlar  5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ka­
      için masraf ihtiyar eden belediyelere bir şere­ mulaştırmadan başka sebeplerle mülklerin kıy­
      fiye almak hakkını şimdiye kadar tanımamış­  metinde vukua gelen artışları şerefiye mevzuu
      tır. Bu hal hiç şüphesiz bir kamulaştırmaya da­ yapmakla bu boşluğu doldurmuştur. Mezkûr
      yanmayan sokak  ve cadde inşası dolayisiyle ya­ kanunun 16 mcı maddesine göre rıhtımlar, kü­
      pılan masrafa ve sokak ve caddelerin iki tara- çük limanlar, parklar, spor sahaları, vapur is­
      fmda bulunan emlâk sahiplerinin iştirak ettiril­ keleleri tesis ve inşasiyle değerleri artan gayri
      mesi maksadiyle eski Belediye Vergi ve Resim­ menkullerden de şerefiye alınabilecektir. Yeni
      leri Kanımunda mevcut kaldırım nısıf hissesi kanunla atılan bu adım yerinde ise de kâfi de­
      ile yeni kanununda mevcut yol masraflarına iş­ ğildir.
      tirak hissesinin ihdas edUmiş olmasiyle izah   Bu tesisler arasına içme suyu, elektrik,
      olunabilir.                    havagazı, kanalizasyon tesislerini de katmak
        Acaba şerefiye ile masrafa iştirak hissele­ lâzımdır.
      rini yekdiğerine karıştırmak doğru olur mu?    Şimdi yeni kanunun 16 ncı maddesini göz­
      Bir yolun inşası, bir su şebekesinin tesisi, bir den geçirelim. Bu maddeye göre bir mülk sa­
      kanalizasyon inşası gibi işlerden hemşehrilerin hibinden şerefiye alınabilmesi için o mülkün
      hepsi için doğacak umumî menfaat yanında hiç  kamulaştırma sebebile :
      şüphesiz bu tesislerin güzergâhında bulunan bi­    1 — Sokağın veya belde bahçelerinin veya
      na ve arsa sahipleri daha hususî bir menfaat meydan veyahut yeşil alanın yüzüne çıkmak,
      sağlamış olacaklardır. Masrafa iştirak hissesi   2 — Veya sokağa yüzü artmak,
      bu hususî menfaati karşıladığı ve bir hizmet   3 — Veya rıhtımlar, küçük limanlar, park­
      mukabili alındığı cihetle bımu şerefiye ile ka­ lar, spor sahaları, vapur iskeleleri tesis ve in-
      rıştırmamak daha uygun olmaz mı ?        şasile,
        Bu yolım veya kanalizasyon tesisinin veya    4 — Veyahut yüzünde bulunduğu yolların
      su şebekesinin, güzergâhında bulunan emlâkin  genişletilmesile.
      kıymetinde hasıl ettiği artış çok defa bu te­  Değeri artmış olmak  lâzımdır. Kanun­
      sislerin masrafına kısmen iştirak etmek üzere daki bu hükümler pek  vazıh değildir. Bir
      ödenen miktarın çok üstündedir. Binaenaleyh  mülkün kamulaştırma  sebebile sokağın yüzüne
      hizmet karşılığı olan bu iştirak hissesinin tah­ çıkması tâbirinin ifade ettiği mâna kolay anla­
      sili mülk sahibinden şerefiye alınmasına mani şılamaz. Her mülk bir sokağın yüzünde bulun­
      teşkil etmiyeceği düşünülebilir. Olsa olsa ta­ duğuna göre ve sokak üzerinde olmayan bir bi­
      hakkuk edecek şerefiyeden masraf hissesinin  na veya arsa tasavvur edilemiyeceğine göre
      tenzil ve mahsup edilmesine cevaz verilebilir.  acaba bununla mülkün bulunduğu sokaktan da­
        Bımdan  başka yukarıda da işaret ettiğimiz ha geniş bir caddeye çıkmış olması mı, yoksa
      gibi kıjmaet artışını doğuran bayındırlık işleri yan ve arka cephelerinden de sokağa çıkmış ol­
      yalnız sokak ve cadde inşasından ibaret de de­ ması mı kastediliyor? Sonra maddenin başı
      ğildir. Daha bir çok bayındırlık işleri bu kıy­ "kamulaştırma sebebile" şeklinde başladığı ci­
      met artışını doğurabilir. Bu cümleden olarak hetle rıhtımlar küçük limanlar, parklar ve spor
      içme suyu getirilmesi, elektrik, hava gazı, ka­ sahaları, vapur iskeleleri yapılması da kamu­
      nalizasyon şebekelerinin kurulması, tramvay   laştırmaya bağlı olacak mıdır? diğer bir tâbir­
      hattı tesisi, dalga kıranlar, rıhtımlar, kanallar, le bu tesisler her hangi bir kamulaştırmaya da­
      finükürler ve asansör tesisleri, spor sahaları, yanmadan yapılmış olursa bu yüzden kıymeti
      yeşil sahalar, parklar vücuda getirilmesi, şehir artan gayrimenkullerden şerefiye alınamıyacak
      içinden geçen bir nehrin taşmasına mani ola­ mı? Bir mülkün yüzünde bulunduğu yollar ne
      cak setler ve rıhtımlar inşası, nehir yatağının kadar genişlerse şerefiye alınacaktır? Bir kaç

      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11