Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

1

          D e ğ e r l e n m e               Resmi
                                      Yazan : I. Hakkı ÜLKMEN


     Bilindiği gibi belediye gelirleri kanunu, mülklerden şerefiye alabilmeleri bu imar hare­
   mevzuatımızda öteden beri şerefiye ünvaniyle  ketinin mutlaka bir istimlâka dayanmasını ge­
   yerleşmiş olan gelire bu ünvanı vermiştir. Be­ rektirmektedir.
   lediyelerimiz bu kaynaktan ne kadar gelir elde   Halbuki mülklerde kıymet artışı doğuran
   etmektedir? Belediye maliyesi hakkında resmî  bayındırlık işinin mutlaka bir istimlâk ile mü-
   istatistikin yayınlanmadığı cihetle bu hususta terafık olması hiç de zarurî değildir.
   bilgi edinmeye imkân yoktur. Umumî kanaat     Şerefiye, gayrimenkuUerde, bir âmme ida­
   belediyelerimizin bu kaynaktan gereği gibi fay- resi tarafından yapılan muayyen bir bayındır-
   dalanamadığı merkezindedir. Gerçekten en bü­  hk işinin husule getirdiği kıymet artışlarını ce­
   yük imar hareketlerinin cereyan ettiği istan­ miyete mal etmek hedefini takip eden bir âmme
   bul, Ankara, İzmir şehirlerinin belediye bütçe­ mükellefiyetidir. Yeni bir cadde açılması veya
   leri incelenecek olursa bu üç şehrin şerefiyeden mevcut yolların genişletilmesi, kanalizasyon,
   önemli bir gelir sağlamadıkları görülür. Aşa­ elektrik, su tesisleri inşası, bir tramvay şebe­
   ğıdaki rakamlar bunu teyit ediyor :        kesi veya yer altı treni inşası güzergâhta bulu­
     Üç büyük belediyemizin bütçe tahminlerin­  nan bina ve arsaların kıymetini ehemmiyetli
   den aldığımız rakamları aşağıya dercediyoruz: surette arttırır. Bazı büyük şehirlerde inşa olu­
                            nan bulvarların emlâk kıymetlerini % 500 art­
     Yıllar İstanbul  Ankara   İzmir     tırdığı müşahede olımmuştur. Keza yeraltı tren­
     1947   130.000        9.000      leri inşasından dolayı emlâk kıymetlerinin Ber­
     1948   115.000        7.551      lin'de % 33, Boston'da % 70 arttığı tespit
     1949   96.000   60.000  5.369      edUmiştir. Bu  müşahedeleri  Ankara'mızda
     1950         10.000  5.236      da bol bol yapmak mümkündür.  Ankara'nın
     1951   20.000   5.000          devlet merkezi haline gelmesinden sonra açılan
     1952   20.000    —    7.500      büyük caddeler etrafındaki arsa ve bina kıy­
                            metlerinin 20 ile 25 yıl gibi kısa bir zaman için­
     Devamlı bir imar faaliyeti içinde bulunan de kıymetleri 40 ile 50 misli arttığı her gün
   bu şehirlerimizde belediyelerin bu kaynaktan  görülen vakıalardandır.
   esaslı bir gelir sağlıyamamalarım hangi sebebe   Bu müşahedeler âmme  kudretini, sahipleri
   atfetmeli? Biz bu sebebi kanunî mevzuatın ki- tarafından hiçbir emek ve sermaye harcanma­
   fâyetsizliğinde görmekteyiz.           dan gayrimenkullerin iktisap ettişi bu kıymet
     Gerçekten şerefiye hakkında hüküm koyan   fazlalarını cemiyete mal etmek çarelerini araş­
   eski 26 Şubat 1340 tarihli ve 423 sayılı belediye  tırmaya sevketmiştir. Bahusus kamusal bir ba­
   vergi ve resimleri kanunu şerefiyeyi kamulaş­ yındırlık işinden doğan kıymet artışlarında ce­
   tırma sebebine bağlamış olduğu gibi (madde : miyetin mamelekinden bir kısmı hiç bir bedel
   39) ondan sonraki 4/6/1934 tarihli ve 2497 sa­ karşılığında olmaksızın emlâk sahiplerine geç­
   yılı Belediyece Yapılacak İstimlâk Hakkındaki miş olduğu cihetle onlardan bu kıymet artışı­
   Kanun  (madde : 18) ile onun yerine geçen  nın bir kısmını almak âdiane ve meşru telâkki
   7/6/1939 tarihli ve 3710 sayıh Belediye istim­ edilmek icap eder.
   lâk Kanunu (madde : 21) de şerefiyeyi kamu­   Şerefiye kamusal bir bş,yındırlık işinden
   laştırma sebebine bağlamakta  devam etmiş,   doğan kıymet fazlasını âmmeye mal  etmek
   1/7/1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye Gelir­ maksadını takip ettiğine göre bımu yalnız ka-
   leri Kanunu (madde : 16) da aynı durumu de­ mulaştıdma sebebine dayandırmak  ve sadece
   vam ettirmiştir. Binaenaleyh belediyelerin, yap­ yol mevzuuna hasretmek doğru olamaz. Hiç bir
   tıkları imar işleri dolayisiyle kıymeti artan kamulaştırma yapılmadan inşa edilecek sokak,                                                      I
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10