Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

görürler ve birbirlerinin hakkına ve sırasına şehir ve kasabalarda fiyat aleniyeti emniyet
     saygı gösterirler.                uyandırıyor; fiyatlar çekici oluyor.
       Biz de medeni insanlar değil miyiz ? Vatan­   însan en çok meçhulden korkar. Top, tü­
     daş olarak, meslekdaş olarak birbirimizi sev­ fek, mitraljrüz ateşi karşısında souk kanhlığı-
     mez miyiz? Niçin batıda sağlanmış olan bir dü­ nı muhafaza eden yiğit askerlerin gece karan­
     zenliği biz sağlıyamıyalım ?            lık, ıssız bir ormanda korkudan zangır zangır
                               titredikleri görülmüştür. Teşhir ettikleri mal­
       Bir takım istasyonlarımızda da ne hamal,
     ne de araba vardır. Hamallar şehirin pazar yer­ ların fiyatlarım meçhul tutan satıcılar kor­
     lerinde aylak dolaşırlar, arabalar durak yerle­ kunç oluyorlar, müşteri kaçırıyorlar, bindikle­
     rinde boş yere pineklerler ama istasyonda müş­ ri dalı kesiyorlar da farkma varmıyorlar. Bun­
     teri karşılamak akıllarına gelmez. Trenden inen ları kendi öz menfaatleri adma, kanun adma
     yolcu ne yapacağmı şaşırır, kalır. Geçenlerde ve nihayet beldenin ve ticaretin gelişmesi adı­
                               na uyarmak belediyelerimize düşer.
     uğradığım bir şehrimizde biletçinin yardımı ol­
     masaydı ve istasyon şefi bana ilgi göstererek   Ötedenberi bizde, her yerde olduğu gibi,
     birisine yalvarıp bavulumu taşıtmasaydı halim fiyat deneti, ücret tarifeleri düzenlemesi bele­
     haraptı. Başka yolcular da benim gibi sıkıntı diyelerin belli başh işlerindendi. İkinci dünya
     çektiler. Halbuki şehirde lüzumundan çok faz­ harbi sırasında, ihtikarı önlemek ve hayat pa­
                                            işi
                                           bu
                                                   mem­
                                              bir müddet
     la araba ve hamal boş bekliyorlardı.        halılığını frenlemek için ele aldı: Kâr hadleri tes-
                                  ölçüsünde
                                       devlet
                               leket
       İkinci Dünya Savaşı sırasında epeyce ben­ bit etti, millî korunma mahkemeleri kurdu. O
     zin sıkmtısı çekmiştik. O zaman Ankara valisi sıralarda beledilerimizin bu sahadaki işleri pek
     ve belediye başkanı olan rahmetli Nevzat Tan- hafiflemişti. Fakat, sonraları hükümet işi gev­
     doğan şoförlere istasyon nöbeti tertiplemiş, işi şetti, millî korunma mahkemeleri kapandı ama
     düzenlemişti. Bu tertibi her şehrimizde ve is­ belediyelerimiz de bu hafifliğe alışmış olmalı ki
     tasyonlarımızda belediyelerimiz pek âlâ sağlı- bir tereddüt ve gevşeklik devresi içinde bulunu­
     yabUirler ve şehre gelenleri gelip geleceklerine yoruz.
     pişman olmaktan kurtarabilirler.           Çok şükür otellerimizde oda kirası kapıla­
       Biz istediğimiz kadar pazarlıksız satış ka­ rın arkasına asılı kartonda belirtilmiştir, lo­
     nunu çıkaralım: Pek çok şehir ve kasabaları­ kantalarımızda yemek listesi fiyatlıdır. Berber­
     mızda fiyatlar ve ücretler bektaşı sırrı gibi gizli  lerde de fiyat listeleri asılıdır. Bunlar emniyet
     tutulmaktadır. Kanun istediği kadar satıcılara telkin ediyor ve boğuntu şüphesi uyandırma­
     teşhir ettikleri eşyanın fiyatlarını belirten eti­ dan işüyor ama bunlarla yetinilebilir mi?
     ketler koymayı emretsin. Kimsenin aldırdığı     Lokantalar fiyatlı yemek listelerini, yol­
     yok. Mağazalarda çeşit çeşit eşya teşhir edil­ dan geçenlerin gözü önüne - meselâ bir pence­
     miştir ama hiç birinin fiyatı belli edilmemiştir.
                               resinin camına - asamaz mi? Bu müşteri cel-
       Şehirler ve kasabalar ticaret sayesinde ya­ betmek için bir reklâm olmaz mı ?
     şarlar. Fiyat gizliliği ticarete zarar verir. Tica­ Her hangi bir beldemizde zevkimize ve ke­
     retimizin geri olmasının başlıca sebeplerinden semize uygun eşyayı arayıp bulmak bir mesele­
     biri de bu fiyat gizlUiğidir. Bir beldede hamal, dir. Fiyatlar eşya ile birlikte teşhir edUirse iş
     arabacı, satıcı adamına göre fiyat isterse; her kolaylaşır. Bunu mutlâka sağlamalıyız. Belde
     alış veriş bir pazarlık konusu olursa böyle bel­ lerimizde berberlerin, sinemaların, otellerin ve
     de güç gelişir. Böyle bir belde medenî bir şehir­ lokantaların birer tarifeleri olduğu gibi araba-
     den ziyade bir batakhaneyi, bir çopulcu yatağı­ larm, otomobillerin, hamalların da belediyece
     nı andırır.                    onanmış birer tarifesi olduğunu ve tarife gere­
       Yabancı memleketlere giden vatandaşları-  ğince para verildiğini herkesin öğreneceği şe­
     mızm dönüşlerinde çok eşya getirdiklerinden  kilde ilânına belediyelerimiz himmetlerini ve
     şikâyet eder dururuz. Bu vatandaşlar şüphe­  dikkatlerini esirgemiyerek halkımızı şoför, ara­
     siz ki iyi etmiyorlar. Fakat gittikleri yabancı bacı ve hamal zorbalığından da kurtarmalıdır.

     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9