Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

E K S İ K L E R İ M İ Z
                                     Yazan : Prof. Süheyp DEBBİL


      Kurtuluş savaşlarmı kazanıp mutlu Cum­   bir asır geride kalmış bulımduklarım kabul ve
    huriyetimizi kurduğumuz günden beri memle­   teslim etmek zorunda kalırız.
    ketimizin gelişme halinde olduğu söz götür­    Hele kanalizasyon beldelerimizin sağhğı,
    mez.                        selâmeti ve temizliği bakmamdan ele alınması
      Cumhuriyet  ilân edüdiği sırada Ankara'-  gerekli büyük bir meseledir.
    mn suyu yoktu. Çeşmeler adam almıyordu. Ka­    Beldelerimizin, teknik incelemelere ve ol­
    ranlık, yamru yumru sokaklar ya tozlu veya  dukça geniş malî kaynaklara ihtiyaç gösteren
    çamurlu idi. Kerpiç olmıyan beş on bina ya var bu gibi eksiklerini giderme işinin zamana bağh
    veya yoktu. Elektriğin, havagazmın adı bUe   olduğu şüphesizdir.
    amlmıyordu.                       Bunlara işaret etmekle yetinerek, beledi-
      Gece trenle seyahat eden bir yolcu elekt­ yelerimizce derhal yoluna konulması mümkün
    rikle aydınlanmış bir istasyonu Türkiye'de bo­ işlere geçmek istiyorum.
    şuna arardı. Ne kadar mesafe aldığımızı tasar­  Demiryolu uğrağı olan bir takım beldele-
    lamak izin gazetelerde içme suyu getirilen,  lerimizin istasyonlarmda hamal ve araba ihti­
    elektriğe kavuşan köylerimizin adım okumak   yaçtan çok fazladır. Buralarda hamallar, ara­
    kâfidir.                      bacılar ve şoförler arasında çekişmelerin ardı
      Attığımız ilerleme adımlariyle övünelim,  arkası gelmez. Hamallar birbirlerinin elinden
    bu bizim kendimize güvenimizi artırsın. Ama  müşterüerini kapmıya çalışırlar. Sonradan ge­
    eksiklerimizi de düşünmek ve giderme yolları- len otomobü önce gelenin yolunu keser, önüne
    m aramak  durumunda  olduğumuzu  unutmıya-   geçer, onu kımıldıyamaz hale sokar vesaire.
    hm.                         Meslektaşlar arasında çirkin ve yolcuyu şaşır­
      Şehir ve kasabalarımızda havagazı evler­  tan bu mücadeleri önlemek, işi tertipleyip dü­
    de ailelere büyük kolaylıklar sağlar. Taş kömü­ zenlemek belediyelerimizin yapabilecekleri iş­
    rünü kok kömürüne çevirerek elde edilen hava­  lerdendir. Herkes hakkma ve sırasma razı ol­
    gazı işi, birtakım tabii maddeler de sağlandığı malıdır. Brüksel'de taksi otomobilleri, bizde ol­
    için, belediyelere kazançlı, verimli ve sürekli duğu gibi, arka arkaya değil, yan yana durak­
    bir gelir kaynağı olmuştur. Batıda, geçen asır- ladıkları için sıranın hangi başta olduğu kolay
    danberi havagazmdan faydalanmıyan şehir ve   kolay kestirilemez. Sırası henüz gelmemiş bir
    kasaba kalmamıştır.                taksiye binmeğe kalkışsanız şoför size nezaket­
      Ankara, İstanbul ve izmir gibi parmakla  le müşteri almak sırasının hangi arabada oldu­
    sayılacak birkaç şehrimizi bir tarafa bırakacak ğunu gösterir ve katiyen sırayı bozmaz, istas­
    olursak, belediyelerimizin bu bakımdan henüz  yonlarda hamallar da böyledir; hep sıra ile iş
   1   2   3   4   5   6   7   8