Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y I L : 8                           Haziran —  1953. SajT : 92


          Sahibi :           İ L L E R             Abone  :
       Türk Belediyecilik                          Senelik : 24 T.L.
          Derneği                ve             6 Ayhk : 12 T.L.
        Konya Sokak Yeni
         Han No. 13 - 14    B E L E D İ Y E L E R           Yabancı memleketlere
          Ankara                               yılhğı (40) T.L.
         Telg: Urban           D E R G İ S İ           İlân ücretleri idare
         Telf: 13006                             ile kararlaştırılır.
                     Yazı İşlerini Fiilen İdare Eden :
                          Vehbi ÇÖKEK

                         İ ç i n d e k i l e r            Eksiklerimiz                    Prof. Süheyp DERBİL
            Değerlenme Resmi          .,       î. Hakkı ÜLKMEN
            Trafik Kanunu ve Belediyelerimiz        Hulki A L t S B A H
            Belediye ve Diğer İdarelerin Kredi Haddi   Fazıl İLGEN
            Belediyeler Yıllığı                Fehmi YAVUZ

            Kiralara Zam Kanunu Karşısında Dar Gelirliler Avukat Ekrem AMAÇ
            Yine Yolculuk Hikâyesi              Gazanfer SÖNMEZ
            Ankara Turizm Kurları ve Turizm Meslek Öğretimi Hasan O L A L I
            Nüfus İşlerimizin Tanzimi            Muzaffer A K A L I N
            Fenerbahçe Mesiresinin Kiralanması Meselesi   Ekrem AMAÇ

            Belediye İstimlâk İşleri             ZUhtü ÇUBUKÇUOĞLU
            Kadıköy Yolları                  Hikmet TÜRKER
            Viyana Şehri ve Belediyesi           Muzaffer M. ÇEKMEN
            isviçre Turizmi ve Ondan Alacağımız Dersler  Hasan O L A L I
            Mesken Buhranının Halli İçin Devletçe Alınan Tedbirler .... M. Turhan B E Y A Z I T
            Belediyelerimizi İlgilendiren Danıştay Kararları
            İller Bankası Çalışmaları

            İstanbul Mektupları
            Belediyelerin Malî ve İktisadî Sorularına Cevaplar
            Köylerimizin Sorularına Cevaplar         Fazıl İLGEN
            Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar       M. A.
            Ayin Olayları                   M. A.
   1   2   3   4   5   6   7